eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › "Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego do odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o DMC do 18 000 kg"Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego do odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o DMC do 18 000 kg”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338452770

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego do odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o DMC do 18 000 kg”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d114741-9bbf-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d114741-9bbf-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4d114741-9bbf-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/ odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i przekazuje się jako załącznik, lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”.
c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: komax@komax.pl (nie dotyczy składania ofert).
d) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
e) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typ wewnętrzny.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4.05.2016, informuje,
że: Administratorem Państwa danych
osobowych (dalej: „Administrator") jest PK KOMAX Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, e-mail: rodo@komax.pl tel.:+48 338452770;Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@komax.pl.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w przypadku wyboru Pana oferty w celu realizacji warunków zawieranych
umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych; dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozp o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia i będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu. Posiadacie
Państwo: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art.13 i art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Pozostałe kwestie wskazane są w rozdziale 1.4 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PK/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojazd asenizacyjny do odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o DMC do 18 000 kg
Podwozie i zabudowa wyprodukowana i skompletowana nie wcześniej niż 01.06.2022 r.
Pojazd fabrycznie nowy.
Świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne w dniu składania oferty lub dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i rejestracji pojazdu.
1. Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii,
2. Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 260 KM i momencie obrotowym minimum 1000 Nm, spełniający wymagania normy Euro 6 przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych.
3. Skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej, zmiany biegów lub manualna, 6 biegowa
4. Rozstaw osi w przedziale od 3700mm do 3800mm,
5. Zawieszenie:
- dwuosiowe
- przednie zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne
- tylne zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne
- blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej,
6. Przystawka odbioru mocy od silnikowa, spełniająca wymagania zabudowy pojazdu,
7. Układ hamulcowy:
- hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy,
- układ hamulcowy z systemem ABS,
- system ASR, ESP,
8. Koła 22,5 x 9,00 cala z oponami o rozmiarze
- opony dla osi przedniej – 315/80/22,5
- opony dla osi tylnej napędowej – 315/80/22,5
9. Kabina:
- kabina dzienna dwu lub trzymiejscowa,
- kabina klimatyzowana
- siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
- ogrzewane i elektryczne regulowane lusterka,
- elektrycznie sterowane szyby,
- radio z głośnikami
- tachograf cyfrowy legalizowany po wydaniu pojazdu na przez Wykonawcę i na jego koszt (instrukcja w języku polskim)
- komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim,
- zbiornik paliwa zamykany na kluczyk,
- centralny zamek zdalnie sterowany,
- dywaniki gumowe w kabinie,
- tempomat
- akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa,

II. Nadwozie pojazdu
1. Zbiornik
- zbiornik o pojemności min. 10 m3 pochylony ku tyłowi pojazdu, dwukomorowy: 1 komora min. 1 m3 na czystą wodę, 2 komora min. 9 m3 na osad,
- wykonany z blachy stalowej o grubości min. 6 mm, o podwyższonej wytrzymałości, cylindryczny, mocowany elastycznie do ramy pośredniej, zamknięty dennicami wypukłymi,
- kolor RAL 5010
- płynowskaz rurowy wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony przed uszkodzeniem z możliwością czyszczenia bez demontażu,
- koryto zrzutowe szlamu pod dennicą wykonane ze stali nierdzewnej,
- wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu cieczy prostopadłe do kierunku poruszania się pojazdu, w liczbie nie mniejszej niż określona w aktualnie obowiązujących przepisach,
- rynny boczne wyłożone blachą aluminiową zamocowane po obu stronach zbiornika,
- dennica tylna otwierana mechanicznie

2. Układ ssąco-spustowy
- kompresor łopatkowy o wydajności min. 10200 l/min,
- hydrauliczny napęd kompresora,
- licznik czasu pracy kompresora,
- automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku całkowitego napełnienia zbiornika,
- system zaworów odcinających, zabezpieczający pompę ssącą przez zalaniem,
- dodatkowy zawór pomiędzy zabudową a kompresorem, zabezpieczający kompresor przed zalaniem w czasie przejazdu z pełnym zbiornikiem – sterowany pneumatycznie,
- czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia zasysanego powietrza, umożliwiający ciśnieniowe opróżnienie zbiornika,
- króćce ssąco-spustowe umieszczone na dennicy tylnej,
- dodatkowy króciec (DN 110) ssąco-spustowy umieszczony z przodu zbiornika po prawej stronie, sterowany ręcznie i wyposażony w zawór odpowietrzający
- manowakuometr
- zestaw węży ssawnych (DN 110) o długości min. 20 m zakończony koszem

3. Dodatkowe wyposażenie
- pompa wody podłączona do zbiornika na wodę czystą, o wydajności min. 20 l/min i ciśnieniu min. 120 bar, wyposażona w wąż wysokociśnieniowy zakończony lancą do mycia, z automatycznym zwijaniem, o długości min. 15 mb.
- pojemnik na wodę i mydło
- zamykana skrzynka na narzędzia z materiałów odpornych na korozję
- z tyłu pojazdu lampa ostrzegawcza i doświetlająca miejsce pracy wykonane w technologii LED,
- belka ze światłami ostrzegawczymi, podświetlaną nazwą zamawiającego umieszczona na dachu kabiny
- koło zapasowe, pełnowymiarowe z oponą o rozmiarze 315/80/22,5
- trójkąt ostrzegawczy,
- apteczka,
- gaśnica,
- podnośnik hydrauliczny 20 tonowy,
- klucz do kół,
- kompletny zestaw narzędzi,
- przewód do pompowania kół,
- kliny zabezpieczające pod koła ( min 2 szt)
- światła do jazdy dziennej,
- zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE,
- instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim,
- homologacja na kompletny pojazd lub dopuszczenie jednostkowe,
- podłączenie modułu GPS dostarczonego przez Zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu instalacji GPS przez wykonawcę, z którym jest związany umową, bez utraty gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę.

III. Pojazd powinien spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, tj.
1. Pojazdy asenizacyjne powinny być dodatkowo wyposażone w:
1) pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego,
2) odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej,
3) zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika,
4) zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku,
5) zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona,
6) zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża,
7) zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny,
8) manowakuometr,
9) wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków,
10) komplet węży elastycznych z łącznikami,
11) zbiornik.
2. Zbiornik w pojazdach asenizacyjnych o pojemności większej niż 6.000 l powinien być wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu cieczy prostopadłe do kierunku poruszania się pojazdów asenizacyjnych, w liczbie nie mniejszej niż określona w załączniku do rozporządzenia,
3. Każda z przegród, o których mowa w ust. 2, powinna być równa co najmniej 2/3 powierzchni przekroju zbiornika,
4. Pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz w sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik,
5. Miejsca, w których może nastąpić przeciek nieczystości, powinny być dodatkowo zabezpieczone rynną odprowadzającą przeciek do dodatkowego zbiornika.
Gwarancja na podwozie nie mniejsza niż 26 miesięcy.
Gwarancja na zabudowę nie mniejsza niż 24 miesiące.
Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

34144410-5 - Szambiarki

34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na podwozie

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na nadwozie

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej:.

d.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną dostawę pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i potwierdzone dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 1.4 do swz).

Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r., poz. 107 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ.
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) Wykazu zrealizowanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 1.4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art.7 pkt 20 nowego Pzp przez pojęcie przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać dokumentów bądź też innych środków – w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia Wykonawcy wskazującego na dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Zostały one wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia oraz powinny zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego służą ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty.
Przedmiotowy środek dowodowy w postaci opisu oferowanego pojazdu Wykonawca składa na druku stanowiącym załącznik nr 1.8 do swz wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowy środek dowodowy w postaci opisu oferowanego pojazdu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w rozdz. 6.3 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Szczegółowe kwestie dot. wadium zawiera rozdział 20 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 2, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ponosić będą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z przedmiotu udzielonego zamówienia;
8. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w swz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu.
3. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:
1) zmiany stawek cenowych brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT: zmiana stawki VAT w trakcie trwania umowy upoważnia wykonawcę do zmiany treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach.
2) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego,
3) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
4) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości wykonawcy;
5) zmiana nie jest istotna w rozumieniu uPzp;
6) zmiana zaoferowanych elementów wyposażenia pojazdu o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanych rozwiązań lub komponentu do ich produkcji. Wymagane jest oświadczenie producenta i wyłączna zgoda Zamawiającego,
7) zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa miejscowego mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
8) zmiana wymagań obowiązujących lub planowanych przepisów prawa w zakresie wyposażenia pojazdów do transportu odpadów komunalnych,
9) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana osób do kontaktu itp.);
2) zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
6. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty poza przypadkami określonymi w treści niniejszej umowy, treści swz nr PK/01/2023 oraz przepisach prawa.
Szczegóły opisane są w załączniku do swz - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę e-zamówienia. Szczegóły zawiera swz, rozdz. 13 swz.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający - działając w oparciu o zapisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835) - wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
8. Wykluczenie w oparciu o przesłanki określone w ust. 7 następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.
9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przepisów określonych w ust. 7 Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
10. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w
tym zakresie, które zostało ujęte w treści załącznika nr 1.2 do SWZ.
11. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający bada również, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy – w tym określonych w ust. 8 i następnych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Stosowne oświadczenie zostało
zawarte w treści załącznika nr 1.3 do SWZ.
12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia również w zakresie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w wyniku
przeprowadzonej przez Zamawiającego weryfikacji złożonego oświadczenia.
13. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.