eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świętochłowicach przy ul. ŚląskiejOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIM Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388934331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 61/U1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sim-slask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sim-slask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a936b270-9cd3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058608/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Świętochłowice, ul. Śląska, działki nr 4464, 4462, 4468

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sim_slask/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sim_slask/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Michał Linek
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sim_slask/proceedings
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 9 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/2023/SIM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej – działki nr 4464, 4462, 4468 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Projekt koncepcyjny, opracowany przez pracownię projektową TERRABUD Sp. z o.o. Sp. K. stanowi bazę do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Koncepcja zakłada alternatywne rozwiązania poszczególnych kondygnacji tj. garaż podziemny, parter, piętra pośrednie oraz ostatnie. Budynki mogą powstać jako kombinacja poszczególnych typowych rzutów kondygnacji tworząc bryły o wysokości 4, 5 lub 6 kondygnacji, z garażami podziemnymi lub bez, które z kolei komponują budynki wieloklatkowe, wykorzystujące zastosowane uprzednio typowe rozwiązania architektoniczne. Wykorzystanie układu poszczególnych kondygnacji do projektu docelowego będzie zależne od przyjętej ostatecznie struktury (typu, układu, rodzaju) mieszkań. Zamawiający zastrzega, że w przypadku konieczności przyjęcia innych rozwiązań niż objęte opracowaniem koncepcyjnym, może być konieczne sporządzenie nowej koncepcji architektoniczno-budowlanej. Przewidywana w koncepcji struktura mieszkań jest orientacyjna (nie jest to struktura docelowa). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany układu i typu mieszkań na etapie uzgodnień projektowych z Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje wykonanie projektu w ramach niniejszego postępowania w oparciu o tzw. „technologię tradycyjną” budowy z wykorzystaniem elementów technologii monolitycznych betonowych / żelbetowych oraz prefabrykowanych.
Zamawiający przewiduje realizację budowlaną podzieloną na 2 etapy:
- etap I: realizacja obejmująca działkę 4468:
- etap II: realizacja obejmująca działki 4464, 4462.
W procesie projektowania konieczne jest uwzględnienie działki o nr 4465.
3. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 będzie podzielona na następujące etapy:
1) ETAP 1: opracowanie oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającego koncepcji architektoniczno-budowlanej, w skład której wchodzą:
- adaptacja koncepcji budynków, o której mowa w §1 ust. 2 do uzgodnień poczynionych z Zamawiającym, w szczególności w zakresie ilości oraz wielkości lokali mieszkalnych
Ilość egzemplarzy: 1 szt. w wersji elektronicznej
termin realizacji: do 3 tygodni liczonych od dnia zawarcia Umowy
2) ETAP 2: opracowanie analizy kosztów przyjętych rozwiązań technologicznych oraz materiałowych oraz planowanych do zamontowania urządzeń wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów (ZZK). Etap 2 podlega akceptacji przez Zamawiającego
ilość egzemplarzy: Ilość egzemplarzy: 1 szt. w wersji elektronicznej
termin realizacji: do 2 tygodni liczonych od dnia akceptacji przez Zamawiającego koncepcji, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 1 Umowy.
3) ETAP 3: Opracowanie geotechniczno-środowiskowe oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska, składająca się z:
- opracowanie opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego,
- wykonanie min. 20 otworów do głębokości 10,5 m lub do osiągnięcia podłoża skalnego,
- wykonanie 8 szt. sondowań statycznych CPTU do głębokości 10,5 m,
- wykonanie 4 szt. badań dylatometrycznych SDMT/SPDMT do głębokości 10,5 m,
- wykonanie badań laboratoryjnych pod kątem m.in. konsystencji, wilgotności naturalnej, uziarnienia,
- analiza agresywności wody względem betonu,
- badania zanieczyszczenia gruntu,
- określenie głębokości występowania zwierciadeł wód gruntowych,
- opracowanie przekrojów i profili geotechnicznych w oparciu o normę Eurokod 7,
- zaniwelowanie punktów badawczych z dokładnością do 3 cm,
- optymalizacja posadowienia budynków w odniesieniu do uzyskanych wyników,
- opracowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
- wszelkie prace geodezyjne i terenowe konieczne do wykonania zakresu prac.
Ilość egzemplarzy: 4 szt.
4) ETAP 4: Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego zespołu budynków zlokalizowanych na działkach nr 4464, 4462, 4468, zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu technicznego, projektu rozbiórek oraz, jeśli wystąpi, projektu przebudowy sieci i infrastruktury technicznej wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych dla tej fazy projektowej decyzji, zgód, uzgodnień, pozwoleń, odstępstw, dodatkowych opracowań projektowych, opracowań pomocniczych, badań, ekspertyz, opinii, wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w zależności od ustalonego zjazdu na teren inwestycji mogą być konieczne zastosowanie procedury ZRID) oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. W skład dokumentacji wchodzą dodatkowo wizualizacje fotorealistyczne przedstawiające: ogólny widok osiedla z lotu ptaka – trzy sztuki, każda z innej perspektywy oraz ogólny widok osiedla z perspektywy człowieka – trzy sztuki, każda przedstawiająca inną część osiedla w możliwie dużym zakresie.
Ilość egzemplarzy: 4 szt.
5) Etap 5: Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu dla robót nie wymagających uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane przepisami) wraz z przekazaniem zatwierdzonego projektu budowlanego.
6) ETAP 6: Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie wynikającym z Projektu budowlanego, projektu rozbiórek lub/i projektu przebudowy sieci i infrastruktury technicznej, opracowania geotechniczno-środowiskowego i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w tym opracowanie:
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
- Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich (dla wszystkich branż osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów,
- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Scenariusz Pożarowy (jeżeli będzie wymagany przepisami prawa),
- metryczki mieszkania dla każdego z mieszkań osobno, która zawiera min.: lokalizację mieszkania w budynku, wizualizację mieszkania 3D, rzut mieszkania, powierzchnię każdego z pomieszczeń osobno oraz powierzchnię całkowitą wraz z informacją o przypisanej komórce lokatorskiej z podaniem jej lokalizacji i powierzchni.
Ilość egzemplarzy – 4 szt.
7) ETAP 7: Pełnienie nadzoru autorskiego - w ramach gwarancji i rękojmi za wady, sprawowany przez cały okres prowadzonych robót budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej - posiadanie wymaganego doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował dla co najmniej dwóch budynków wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą budowy budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego zamieszkania zbiorowego, usługowego lub użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej każdego budynku nie mniejszej niż 1000 m2. Budynki nie mogą być tematem opracowania jednej dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga wykazanie dwóch różnych usług (Inwestycji).
Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań:
a) projekt budowlany,
b) projekt zagospodarowania terenu,
c) projekt wykonawczy wielobranżowy (minimum: branża architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna, wod.-kan.),
d) Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
e) Kosztorys inwestorski
f) Przedmiar robót;
2) zdolności zawodowej - posiadanie kwalifikacji zawodowych: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, których zakres uprawnia do wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego, w następujących specjalnościach:
a) architektonicznej – minimum 1 osoba, która w okresie ostatnich 3 lat opracowała co najmniej jedną dokumentację w specjalności architektonicznej dla budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego zamieszkania zbiorowego, usługowego lub użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej każdego budynku nie mniejszej niż 500 m2;
b) konstrukcyjno-budowlanej – minimum 1 osoba, która w okresie ostatnich 3 lat opracowała co najmniej jedną dokumentację w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego zamieszkania zbiorowego, usługowego lub użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej każdego budynku nie mniejszej niż 500 m2;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum jedna osoba, która w okresie ostatnich 3 lat opracowała co najmniej jedną dokumentację w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego zamieszkania zbiorowego, usługowego lub użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej każdego budynku nie mniejszej niż 500 m2;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – minimum 1 osoba, która w okresie ostatnich 3 lat opracowała co najmniej jedną dokumentację w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego zamieszkania zbiorowego, usługowego lub użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej każdego budynku nie mniejszej niż 500 m2;
e) inżynierii drogowej – minimum 1 osoba.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z usługą stanowiącą przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wykonywanej wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, tym samym w Wykazie należy wskazać, jakie czynności w ramach tej usługi były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie.- załącznik nr 5.1 do SWZ;
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5.2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, i utrzymuje je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, w wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. Poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK nr rachunku 10 1050 1243 1000 0090 3284 6777 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 01/2023/SIM”.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki zatrzymania przez Zamawiającego wadium określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest SIM Śląsk sp. z o.o.;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej przekazać za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy PZP, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu.
2. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia minimum jeden wykonawca musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu (warunek zdolności technicznej). Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wykonawca po zawarciu Umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, stanowiącej 10% wartości wynagrodzenia brutto, wskazanego w §6 ust. 1 Umowy, po zrealizowaniu ETAPU 1, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt 1 Umowy.
Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę, z siedmiodniowym terminem płatności.
Rozliczenie zaliczki nastąpi w fakturze końcowej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z §13 [ZMIANY UMOWY] Projektowanych Postanowień Umowy, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sim_slask/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.