eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Zakup i dostawa (wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym) zestawów systemu do praktycznej wizualizacji dydaktyki weterynaryjnej oraz monitorów interaktywnych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa (wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym) zestawów systemu do praktycznej wizualizacji dydaktyki weterynaryjnej oraz monitorów interaktywnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.bartkowiak@up.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa (wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym) zestawów systemu do praktycznej wizualizacji dydaktyki weterynaryjnej oraz monitorów interaktywnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f879648-9bef-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

2. Przedmiot zamówienia jest finansowany z projektu pn. „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”, numer projektu: POWR.03.05.00-00-ZR42/18.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XadES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XadES.
W przypadku kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa informacje te mają być zawarte w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie, że nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę (w zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę).
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty art. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań);
b) Inspektorem ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 8487799;
c) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym - na podstawie przepisów ustawy Pzp;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
f) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (stosowanie do art. 22 RODO);
h) Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
i) nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku
z postępowaniem:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5087/AZ/262/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 - Zakup i dostawa zestawów systemu do praktycznej wizualizacji dydaktyki weterynaryjnej (wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym) dla WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Parametry techniczne oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku do SWZ - Załącznik nr 2b parametry techniczne dla części 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Kryteria oceny ofert:
1 Cena 60%
2 Termin realizacji zamówienia 30%
3 Okres gwarancji 10%
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Suma punktów uzyskanych w kryteriach: „Cena”, „Termin realizacji zamówienia” oraz „Okres gwarancji” stanowić będzie ocenę końcową danej oferty.
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.Do oceny w kryterium oceny ofert „Cena” będzie brana pod uwagę cena (całkowita) brutto oferty, podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty
(„CENA OFERTOWA ZAMÓWIENIA”).
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 pkt.
Punkty w kryterium Cena będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem:
Przyznana punktacja = Najniższa cena (całkowita) brutto w zbiorze ważnych ofert / cena (całkowita) brutto oferty rozpatrywanej x 60


Do oceny w kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia” będzie brany pod uwagę termin realizacji zamówienia, wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty .
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 30 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą punktacją:
- Termin realizacji zamówienia: do 1 miesiąca – 30 pkt,
- Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy – 15 pkt,
- Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy – 0 pkt.
Zamawiający dopuszcza maksymalny termin realizacji zamówienia – do 3miesięcy (licząc od daty podpisania umowy) – Wykonawca otrzyma wówczas w tym kryterium 0 pkt.
Uwaga!
Nie zaproponowanie żadnego terminu realizacji zamówienia (w Formularzu oferty) lub zaproponowanie terminu dłuższego niż maksymalny termin wskazany powyżej będzie traktowane jako niezgodność oferty z warunkami zamówienia określonymi w SWZ i skutkowało będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.


Do oceny w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji” będzie brany pod uwagę okres gwarancji, wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 10 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą punktacją:
- 24 miesiące – 0 pkt,
- 36 miesięcy – 5 pkt,
- 48 (i więcej) miesięcy – 10 pkt.
Zamawiający dopuszcza minimalny oferowany okres gwarancji – 24 miesiące (licząc od dnia podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo-odbiorczego) – Wykonawca otrzyma wówczas w tym kryterium
0 pkt.
Uwaga!
Nie zaproponowanie żadnego okresu gwarancji (w Formularzu oferty) lub zaproponowanie okresu krótszego niż minimalny okres wskazany powyżej będzie traktowane jako niezgodność oferty z warunkami zamówienia określonymi w SWZ i skutkowało będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy, natomiast w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 - Zakup i dostawa monitorów interaktywnych (wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym) dla WYDZIAŁU ROLNICTWA, OGRODNICTWA I BIOINŻYNIERII Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Parametry techniczne oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku do SWZ - Załącznik nr 2b parametry techniczne dla części 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Kryteria oceny ofert:
1 Cena 60%
2 Termin realizacji zamówienia 30%
3 Okres gwarancji 10%
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Suma punktów uzyskanych w kryteriach: „Cena”, „Termin realizacji zamówienia” oraz „Okres gwarancji” stanowić będzie ocenę końcową danej oferty.
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.Do oceny w kryterium oceny ofert „Cena” będzie brana pod uwagę cena (całkowita) brutto oferty, podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty
(„CENA OFERTOWA ZAMÓWIENIA”).
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 pkt.
Punkty w kryterium Cena będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem:
Przyznana punktacja = Najniższa cena (całkowita) brutto w zbiorze ważnych ofert / cena (całkowita) brutto oferty rozpatrywanej x 60


Do oceny w kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia” będzie brany pod uwagę termin realizacji zamówienia, wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty .
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 30 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą punktacją:
- Termin realizacji zamówienia: do 1 miesiąca – 30 pkt,
- Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy – 15 pkt,
- Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy – 0 pkt.
Zamawiający dopuszcza maksymalny termin realizacji zamówienia – do 3miesięcy (licząc od daty podpisania umowy) – Wykonawca otrzyma wówczas w tym kryterium 0 pkt.
Uwaga!
Nie zaproponowanie żadnego terminu realizacji zamówienia (w Formularzu oferty) lub zaproponowanie terminu dłuższego niż maksymalny termin wskazany powyżej będzie traktowane jako niezgodność oferty z warunkami zamówienia określonymi w SWZ i skutkowało będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.


Do oceny w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji” będzie brany pod uwagę okres gwarancji, wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 10 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą punktacją:
- 24 miesiące – 0 pkt,
- 36 miesięcy – 5 pkt,
- 48 (i więcej) miesięcy – 10 pkt.
Zamawiający dopuszcza minimalny oferowany okres gwarancji – 24 miesiące (licząc od dnia podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo-odbiorczego) – Wykonawca otrzyma wówczas w tym kryterium
0 pkt.
Uwaga!
Nie zaproponowanie żadnego okresu gwarancji (w Formularzu oferty) lub zaproponowanie okresu krótszego niż minimalny okres wskazany powyżej będzie traktowane jako niezgodność oferty z warunkami zamówienia określonymi w SWZ i skutkowało będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy, natomiast w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty – należy złożyć w zakresie każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę
załącznik nr 2 do SWZ – dla części 1
załącznik nr 2 do SWZ – dla części 2

Dokument stanowiący ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli
w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Formularz cenowy – należy złożyć w zakresie każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę
załącznik nr 2a do SWZ – dla części 1
załącznik nr 2a do SWZ – dla części 2

Dokument stanowiący ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli
w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Formularz – parametry techniczne – należy złożyć w zakresie każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę
Wykonawca w załączniku tym podaje oferowane przez siebie parametry.
Załącznik nr 2b do SWZ – dla części 1
załącznik nr 2b do SWZ – dla części 2

Dokument stanowiący ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli
w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
załącznik nr 3 do SWZ

Dokument stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jeżeli dotyczy:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania Wykonawcy) – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny Wykonawcy.
b) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wypełniając dokumenty, w których jest mowa o „Wykonawcy”, należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji oraz dane kontaktowe do Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Formularz oferty składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy, w następujących przypadkach:
a) konieczności zmiany postanowień Umowy, będącej następstwem zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
b) wycofania z produkcji lub dystrybucji oferowanego przedmiotu Umowy i zaproponowanie innego - przy zachowaniu parametrów technicznych i funkcjonalnych równych lub wyższych niż określone w Umowie, przy zachowaniu zaoferowanej ceny, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. Wykonawca zapewni pisemnie Zamawiającego, iż zaoferowany przedmiot zamówienia został wycofany z produkcji lub dystrybucji;
c) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa;
d) zmiany umowy w zakresie sposobu spełnienia przez Wykonawcę świadczenia w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na sposób spełnienia świadczenia;
e) opóźnień w dostawie materiałów lub komponentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o ile Wykonawca nie miał wpływu na to opóźnienie.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian w umowie, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia:
Zakup i dostawa (wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym) zestawów systemu do praktycznej wizualizacji dydaktyki weterynaryjnej dla WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH oraz monitorów interaktywnych dla WYDZIAŁU ROLNICTWA, OGRODNICTWA I BIOINŻYNIERII Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Termin realizacji zamówienia:
Część 1 i Część 2 - realizacja zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.