eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w m. DrągowinaOgłoszenie z dnia 2022-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w m. Drągowina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w m. Drągowina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1aa048e6-3800-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003598/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa szatni na boisku w m. Drągowina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00250409/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.7a.2021.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182304,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyszczególnionych w przedmiarze w dziale 1 oraz 2.
Zakres robót obejmuje:
• Budowę stóp fundamentowych prostokątnych żelbetowych pod montaż kontenerów.
Ustalono rzędną posadowienia stóp fundamentowych na poziomie -1,10 (0,80m poniżej poziomu
istniejącego terenu – poziom podbetonu) . Wszystkie fundamenty należy posadowić na chudym
betonie C8/10 gr. Do 10cm, w celu zabezpieczenia prętów zbrojeniowych przed
zanieczyszczeniem ziemią oraz niedopuszczenia do mieszania się z nią betonu
konstrukcyjnego. Poziom posadowienia fundamentów podany jest na przekroju. Wszystkie stopy
fundamentowe należy wykonywać z betonu C20/25.
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
• Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn
30x4. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. I-II
• Montaż złączy pomiarowych
• Podłączenie instalacji wodnej kontenera do sieci wodociągowej.
Przebudowa i podłączenie wodociągowe z rur ciśnieniowych PE na długości około 36 metrów -
średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm SDR11.
• Podłączenie instalacji kontenera do szamba.
Długość przyłącza około 22,5 metra w tym: przykanaliki z rur PCV SN4 o śr. 160 mm,
włączenie studzienki kanalizacyjnej systemowej o śr 315 mm - zamknięcie rurą
teleskopową.
• Rozbudowa szafki z podlicznikiem wraz z przyłączeniem kontenera
• Zagęszczenie i rozplantowanie gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.5.) Wartość części: 28924,95 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyszczególnionych w przedmiarze w dziale 3.
Zakres robót obejmuje:
• Wykonanie szatni kontenerowych z pełnym wyposażeniem wewnętrznym.
• Dostawa kontenerów wraz ustawieniem i uruchomieniem oraz instrukcją.
Jako zaplecze boiska projektuje się parterowy budynek szatni i toalet dla piłkarzy oraz sędziego
wraz z salą spotkań. W budynku zlokalizowane będą szatnie oddzielne dla każdej z drużyn
piłkarskich wraz z pełnym zapleczem sanitarnym, w skład którego wchodzić będą
pomieszczenia z prysznicami oraz toalety z miskami ustępowymi i umywalkami. Przy kompleksie
szatni dla piłkarzy przewidziano również pomieszczenia dla trenerów. Oddzielne pomieszczenie
przewidziane jest także dla sędziego, które wykorzystywane będzie również jako pomieszczenie
biurowe. Zaprojektowano szatnie o wysokości max 3,0 m p.p.t, o konstrukcji stalowej z dachem
jednospadowym o spadku max3% pokrytym blacha trapezową o wymiarach 6,5x12,9m,
powierzchnia użytkowa, zaprojektowana na bazie prostokąta o bokach w stosunku 1:2 na bazie
6 typowych kontenerów.
Program użytkowy:
1) Pomieszczenie trenera/magazyn podręczny – pow. 5,5m²
2) Pomieszczenie sędziego/biuro zawodów - pow. 3,7m²
3) Pomieszczenie WC sędziego - pow. 1,9 m²
4) Szatnia I - pow. 24,7m²
5) Zespól pomieszczeń I - umywalnia i wc - pow. 6,6m²
6) Szatnia II - pow. 20,2m²
7) Zespól pomieszczeń II - umywalnia i wc - pow. 6,6m²
8) Pomieszczenie WC - pow. 3,4m²
Razem 72,6m²
pow. użytkowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212230-7 - Instalowanie szatni

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.5.5.) Wartość części: 153379,23 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 146370 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zielona Góra DEVELOPMENT Walczak&Pacyna sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730987638

7.3.3) Ulica: Jarogniewice 5a

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-385

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221010 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 390525 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221010 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zielona Góra DEVELOPMENT Walczak&Pacyna sp..j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730987638

7.3.3) Ulica: Jarogniewice 5a

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-385

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221010 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.