eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród BobrzańskiOgłoszenie z dnia 2022-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddc0a4e9-47e7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003598/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00273128/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.10.2021.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 131254,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczenia dla potrzeb kotłowni oraz robót instalacyjnych polegających na wykonaniu projektowanej kotłowni gazowej wraz z instalacją elektryczną, wykonanie instalacji c.o.

2. Zadanie obejmuje m.in.:
 Wykonanie kotłowni wodnej o parametrach 80/60 C z gazowym kotłem kondensacyjnym o mocy 49 kW,
 Wykonanie instalacji c.o. zasilanej z projektowanego kotła gazowego, montaż grzejników ściennych,
 Wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych przez kształtki zaciskane z rozprowadzeniem po ścianach wewnętrznych budynku, instalację wyposażyć w filtroodmulnik,
 Wykonanie przewodu powietrzno-spalinowego o wymiarach dn 80/125 mm, ze stali kwasoodpornej. Wykonanie wylotu systemu powietrzno-spalinowego min. 2,5 m n.p.t.,
 Wykonanie wentylacji pom. kotłowni poprzez kanał nawiewny blaszany o wymiarach 20x20 cm w postaci czerpni ściennej z wylotem umieszczonym nie wyżej niż 30 cm od poziomu posadzki kotłowni,
 Wykonanie rurociągów technologicznych c.o. i podgrzewania c.w.u. z rur stalowych zewnętrze ocynkowanych łączonych przez zaciskanie, montaż odpowietrzników automatycznych instalacji c.o., termometry i manometry, zawory odcinające i zwrotne,
 Wykonanie rurociągów wody zimnej z rur stalowych wewnętrznie i zewnętrznie ocynkowanych z połączeniami zaciskanymi, rur miedzianych twardych łączonych przez zaciskanie lub zgrzewanych z polipropylenu PP z zachowaniem odpowiednich średnic wewnętrznych,
 Wykonanie izolacji wszystkich rurociągów oraz oznaczenie przyjętymi kolorami rodzaj rurociągu i kierunek przebiegu medium,
 Wykonanie rurociągów gazowych z rur stalowych, czarnych, przewodowych bez szwu bądź rur stalowych ze szwem przewodowym, łączonych przez spawanie. W czasie montażu należy pamiętać o systemie samo-kompensacji wydłużeń cieplnych rurociągu. Mocowania na kotwach z materiałów nie palnych. Gotową instalację oczyścić i pomalować dwukrotnie żółtą farbą ftalową,
 Wykonanie wszystkich przejść przez ściany w rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie pianką PU,
 Montaż filtra gazu i zaworów odcinających,
 Wykonanie prób szczelności instalacji,
 Wykonanie pomieszczenia kotłowni – malowanie sufitów i ścian powyżej płytek farbą emulsyjną lub akrylową, montaż drzwi wejściowych do kotłowni ognioodpornych w klasie EI 60 otwieranych na zewnątrz, wyposażonych w zamek z dźwignią antypaniczną i samozamykacz, montaż wentylacji wywiewnej jako komin zewnętrzny ocieplany o średnicy DN150 mm,
 Wykonanie zewnętrznej sieci gazowej fi 63mm,
 Wykonanie instalacji elektrycznej w projektowanej kotłowni – wykonanie zasilania przewodem YDY 3x6mm2, wykonanie tablicy TK z zabezpieczeniem S 301B16A, wykonanie podłączenia zasilania z ist. tablicy TE do projektowanej TK
 Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych 230V – oświetlenie ogólne sufitowe, gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym, wewnątrz kotłowni w pobliżu drzwi wejściowych łącznik szczelny IP44 n.t. do zapalania i gaszenia oświetlenia w kotłowni,
 Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych

Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

3. Pozostałe:
 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. Prace muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania.
 Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
 Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia.
 Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i urządzeń innych producentów pod warunkiem spełnienia przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt i urządzenia dobrane do wyliczeń.
 Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.
 Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.
 Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowiązek wykonać próby szczelności, próby ciśnieniowe, pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień, sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej i natężenia oświetlenia. Wyniki pomiarów przedstawić w protokołach.
 Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.


4) Ponadto zakres zadania obejmuje:
a) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
b) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu,
c) Zapewnienie kierownika budowy
d) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP.
f) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.
h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości.
i) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.
i Informacja dotycząca robót zamiennych:
- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.
- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.
- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych.
- Roboty zamienne mogą wynikać:
- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,
- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,
- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
j) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;
k) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
l) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
m) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
n) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923).
o) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153750 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153750 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MK Instal-BUD P.H.U. Mirosław Kania

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL7871006423

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza 14/1

7.3.4) Miejscowość: Obrzycko

7.3.5) Kod pocztowy: 64-520

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.