eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Dowozy szkolne - usługi transportoweOgłoszenie z dnia 2022-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowozy szkolne - usługi transportowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 6 Stycznia 1

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-820

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 655719030

1.5.8.) Numer faksu: 655719049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piaski-wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy szkolne - usługi transportowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35c9332d-7aff-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005038/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci do szkół podstawowych w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie w 2022r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00031029/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 613890 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz regularny specjalny uczniów do szkół w podstawowych w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od 14 lutego 2022r. do 31 grudnia 2022r. ( 275 km dziennie z dziećmi ).
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych ( ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna ), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.)
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące
7. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół. Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci i młodzieży
przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą przewoziły autobusami dzieci i uczniów z placówek oświatowych na trasach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 420750 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz regularny specjalny uczniów do ZSS w Brzeziu, ŚDS w Chwałkowie i SOSW w Mosinie na trasach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od 14 lutego 2022r. do 31 grudnia 2022r.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy
2. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
3. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych, itd.
4. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych ( ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna ), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.)
5. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu.
6. Każde dowożone dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące
7. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół i ośrodków. Opiekunem dowozu nie może być kierowca busa. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą przewoziły busami uczniów niepełnosprawnych na trasach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 193140,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 537718,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 537718,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 537718,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe - Handel Przemysław Grzegorz Ludwiczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6961830390

7.3.3) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 41/1

7.3.4) Miejscowość: Gostyń

7.3.5) Kod pocztowy: 63-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 537718,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-02-14 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 225973,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 225973,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 225973,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe - Handel Przemysław Grzegorz Ludwiczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6961830390

7.3.3) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 41/1

7.3.4) Miejscowość: Gostyń

7.3.5) Kod pocztowy: 63-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 225973,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-02-14 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.