eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › DOSTAWAMATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI:Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWAMATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676145

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: www.45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWAMATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a077ed44-9cae-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050743/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów budowlanych z przeznaczeniem dla SOI 45 WOG w podziale na dwie części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowany przez Komendanta 45 WOG
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Jan Żuchowski tel. 261-676-281
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (Podmioty uczestniczące w realizacji umowy)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9) informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pana/Pani nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 130100,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych i sypkich dla poszczególnych SOI 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Część I: dostawa materiałów budowlanych z przeznaczeniem dla poszczególnych Sekcji Obsługi Infrastruktury 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Sulechów - zwane dalej SOI) do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie.
Dostarczenie materiałów obejmuje: przetransportowanie z miejsca składowania lub wytworzenia do magazynów SOI, rozładunek ze środka transportu i złożenie w magazynie SOI lub we wskazanym miejscu przez Kierownika SOI.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane. Dostawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy do Zamawiającego certyfikaty potwierdzające jakość przedmiotu zamówienia oraz karty charakterystyki na wszystkie preparaty i substancje niebezpieczne.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorach umów – załącznik nr 5 ,5a do SWZ, które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 121961,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 14600000-7 - Rudy i stopy metali

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

44520000-1 - Zamki, klucze i zawiasy

44521000-8 - Różne kłódki i zamki

24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne

03400000-4 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

44114200-4 - Produkty betonowe

44212500-4 - Kątowniki i profile

24910000-6 - Kleje

44112200-0 - Wykładziny podłogowe

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

44111200-3 - Cement

44113600-1 - Bitum i asfalt

44531510-9 - Śruby i wkręty

44531600-7 - Nakrętki

44832000-1 - Rozpuszczalniki

44170000-2 - Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi

44192200-4 - Gwoździe

44532100-9 - Nity

44176000-4 - Taśma

44191400-9 - Płyta pilśniowa

44171000-9 - Płyty (budowlane)

34941100-6 - Pręty

44921100-3 - Gips

44221200-7 - Drzwi

44333000-3 - Drut

44812100-6 - Emalie i glazury

34913800-8 - Kotwy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta wykonawcy będzie obliczana ze wzoru :
P = Wc+ Wt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów budowlanych – sypkich (z przeznaczeniem dla Sekcji Obsługi Infrastruktury: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Sulechów - zwane dalej SOI) do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Wędrzyn.Dostarczenie materiałów obejmuje: przetransportowanie z miejsca składowania lub wytworzenia do magazynów SOI, rozładunek ze środka transportu i złożenie w magazynie SOI lub we wskazanym miejscu przez Kierownika SOI.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane. Dostawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy do Zamawiającego certyfikaty potwierdzające jakość przedmiotu zamówienia oraz karty charakterystyki na wszystkie preparaty i substancje niebezpieczne.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorach umów – załącznik nr 5 ,5a do SWZ, które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 8139,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 14600000-7 - Rudy i stopy metali

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

44520000-1 - Zamki, klucze i zawiasy

44521000-8 - Różne kłódki i zamki

24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne

03400000-4 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

44114200-4 - Produkty betonowe

44212500-4 - Kątowniki i profile

24910000-6 - Kleje

44112200-0 - Wykładziny podłogowe

44111800-9 - Zaprawa (murarska)

44111200-3 - Cement

44113600-1 - Bitum i asfalt

44531510-9 - Śruby i wkręty

44531600-7 - Nakrętki

44832000-1 - Rozpuszczalniki

44170000-2 - Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi

44192200-4 - Gwoździe

44532100-9 - Nity

44176000-4 - Taśma

44191400-9 - Płyta pilśniowa

44171000-9 - Płyty (budowlane)

34941100-6 - Pręty

44921100-3 - Gips

44221200-7 - Drzwi

44333000-3 - Drut

44812100-6 - Emalie i glazury

34913800-8 - Kotwy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta wykonawcy będzie obliczana ze wzoru :
P = Wc+ Wt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
dostarczy kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż Część 1: 100 000,00 zł brutto, Część 2: 20 000,00 zł brutto ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku upływu terminu polisy przed zakończeniem realizacji niniejszej umowy lub wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz przekazania Odbiorcy kopii polisy w terminie do 2 dni przed upływem ważności polisy pierwotnej i każdej następnej.
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż 1 część winien wykazać , że jest ubezpieczony j/w na sumę poszczególnych części.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4.- załącznik nr 9 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1710.) - załącznik nr 8
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1710) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 6
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 Pzp tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 7
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 Pzp tj. brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
dostarczy kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż Część 1: 100 000,00 zł brutto, Część 2: 20 000,00 zł brutto ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku upływu terminu polisy przed zakończeniem realizacji niniejszej umowy lub wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz przekazania Odbiorcy kopii polisy w terminie do 2 dni przed upływem ważności polisy pierwotnej i każdej następnej.
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż 1 część winien wykazać , że jest ubezpieczony j/w na sumę poszczególnych części.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną/Konsorcjum Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 – załącznik nr 9 do SWZ.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum, spółki cywilnej Zamawiający wymaga przekazania przez przystąpieniem do podpisania umowy kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Kopia umowy musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.