eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawy opatrunkówOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy opatrunków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313408

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 631 03 41

1.5.8.) Numer faksu: 14 631 03 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ssz.tar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy opatrunków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2c8ed2a-9bea-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031267/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.37 Dostawy opatrunków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty oraz próbek, o których mowa w pkt.11.6.5. SWZ, które składa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022r. poz.896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca ) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. AE/ZP-27-04/23.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za
wiążący.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach
dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ.
8. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty oraz próbek, o których mowa
w pkt.11.6.5. SWZ) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny należy dołączyć odpowiednią ilość plików tj. podpisywanych plików z
danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
10. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie określono w pkt.14.12. SWZ.
11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy
czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
12. Informację na temat kodowania i czasu odbioru danych określono w
pkt.14.14. SWZ.
13. Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
14.Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbki, o których mowa w pkt.11.6.5. SWZ Wykonawca składa w terminie do dnia 06.02.2023r. do godz. 9:00 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022r. poz.896.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 8:00 do 15:00.
Na złożonych próbkach muszą znajdować się następujące oznaczenia:
• Nazwa i adres Zamawiającego,
• Nazwa i adres Wykonawcy,
• Napis : “Próbki do postępowania – sprawa nr AE/ZP-27-04/23 nie otwierać przed 06.02.2023 r., godz. 10:00”.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AE/ZP-27-04/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 1 - Opatrunki ze srebrem. Dostawy opatrunków ze srebrem w ilościach i o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ- Formularzu cenowym, poz. 1-2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 2 - Opatrunki z folii poliuretanowej. Dostawy opatrunków z folii poliuretanowej w ilościach i o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ- Formularzu cenowym, poz. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 3 - Opatrunki hydrokomórkowe/hydropolimerowe-piankowe. Dostawy opatrunków hydrokomórkowych/hydropolimerowych-piankowych w ilościach i o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ- Formularzu cenowym, poz. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 4 - Materiały eksploatacyjne do systemu podciśnieniowej terapii ran kompatybilne z już istniejącą infrastrukturą u Zamawiającego tj. urządzeniem Vivano Tec Pro. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do systemu podciśnieniowej terapii ran kompatybilnych z już istniejącą infrastrukturą u Zamawiającego tj. urządzeniem Vivano Tec Pro w ilościach i o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ- Formularzu cenowym, poz. 1 - 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietów Nr 1-4 asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz.974 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.2. Oświadczenia Wykonawcy, iż wyroby medyczne zaoferowane w zakresie Pakietów Nr 1-4 spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczące wprowadzenia do obrotu lub do używania oraz, że posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.3. Oświadczenia Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietów Nr 1-4 wyrobów będą zgodne z zaleceniami producenta (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.4. Materiałów, ulotek informacyjnych (w języku polskim) dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie:
- Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2 – potwierdzających, iż są to opatrunki do ran zakażonych ze srebrem oraz, że mogą zostawać w ranie do kilku dni,
- Pakietu Nr 2 poz. 1 – potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej, przeźroczysty i półprzepuszczalny.
5. Próbek asortymentu ujętego w:
- Pakiecie Nr 1 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek ze srebrem w rozmiarze 10cmx10cm,
- Pakiecie Nr 2 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10cmx10cm.
Złożone przez Wykonawcę próbki z Pakietów Nr 1 i 2 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy. Próbki muszą być oznaczone z podaniem pakietu i pozycji której dotyczą, podczas badania próbki ulegną zużyciu i zniszczeniu.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w
pkt.1, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.1 Wykonawca złoży wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietów Nr 1-4 asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz.974 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
2. Oświadczenie Wykonawcy, iż wyroby medyczne zaoferowane w zakresie Pakietów Nr 1-4 spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczące wprowadzenia do obrotu lub do używania oraz, że posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
3. Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietów Nr 1-4 wyrobów będą zgodne z zaleceniami producenta (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
4. Materiały, ulotki informacyjne (w języku polskim) dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie:
- Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2 – potwierdzających, iż są to opatrunki do ran zakażonych ze srebrem oraz, że mogą zostawać w ranie do kilku dni,
- Pakietu Nr 2 poz. 1 – potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej, przeźroczysty i półprzepuszczalny.
5. Próbki asortymentu ujętego w:
- Pakiecie Nr 1 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek ze srebrem w rozmiarze 10cmx10cm,
- Pakiecie Nr 2 poz. 1 - potwierdzających, iż jest to opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10cmx10cm.
Złożone przez Wykonawcę próbki z Pakietów Nr 1 i 2 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy. Próbki muszą być oznaczone z podaniem pakietu i pozycji której dotyczą, podczas badania próbki ulegną zużyciu i zniszczeniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1. Aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SWZ) w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.1.1. stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.1.1. składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wypełniony Formularz Ofertowy złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument, o którym mowa wyżej stanowi ofertę, w związku z tym nie będzie podlegał procedurze uzupełnienia, określonej w art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
5. Wypełniony Formularz Cenowy – Załącznik Nr 1 do SWZ złożony, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument, o którym mowa wyżej stanowi ofertę, w związku z tym nie będzie podlegał procedurze uzupełnienia, określonej w art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy
złożenia:
6.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których
mowa w pkt.6, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w pkt.I.9 Formularza Ofertowego w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządza się i przekazuje zgodnie z Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach oraz
Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.
9. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi (złożone w pkt.VI.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom należy (w pkt.VI.2 Formularza Ofertowego) wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podać nazwy
ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
10. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzeżeń i akceptuje projektowane postanowienia umowy ujęte w niniejszej SWZ (złożone w pkt.VI.3 i 4 Formularza Ofertowego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.11.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z uwzględnieniem pkt.22.10 SWZ oraz art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty są dopuszczalne w następujących okolicznościach:
a)zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
b)zmian organizacyjno-technicznych, prawnych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającego,
c)wprowadzenia zamienników np. w przypadku zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu przez odpowiednie organy,
producenta, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia,
d)zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia,
e)zmiany numerów katalogowych produktu,
f)zmian wielkości opakowania oraz wynikających z tej zmiany
ilości opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
g)obniżenia ceny w zakresie ceny jednostkowej oraz łącznej wartości umowy,
h)w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego
przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności, pod warunkiem dostarczenia zamiennika, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia,
i)w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem umowy na podstawie decyzji właściwych władz, j)zmiany terminu ważności przedmiotu zamówienia w wyjątkowych
sytuacjach, w okolicznościach korzystnych dla Zamawiającego i za jego zgodą, k)zmiana nazwy handlowej produktu dokonanej przez producenta z zachowaniem składu produktu,
l)zmiany wynagrodzenia, w przypadku zastosowania przez Zamawiającego art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
m)gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
2. Wskazane w pkt.1 okoliczności uzasadniające zmianę umowy,
będą skutkowały zmianą umowy w następującym zakresie:
a)okoliczności wskazane w pkt.1 lit. a), b) i m) – wówczas w razie konieczności umowa zostanie dostosowana do ww. przekształceń własnościowych, b)okoliczności wskazane w pkt.1 lit. c) – k) - wówczas w razie konieczności umowa zostanie zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów wskazanych w załączniku określającym zakres rzeczowy przedmiotu umowy tj. w szczególności w zakresie: numeru katalogowego,
nazwy producenta, ceny jednostkowej, ceny jednostkowej opakowania, wartości umowy, nazwy handlowej, wielkości opakowania, liczby opakowań, c)okoliczności, o których mowa w pkt.1 lit. l) – wówczas umowa zostanie dostosowana do dokonanej zmiany.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem przypadków określonych w pkt.1 lit c, f, g, h oraz j.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar za wyjątkiem próbek, o których mowa w pkt.11.6.5. SWZ, które składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz.896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca z uwzględnieniem zapisów pkt.7.2 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz.835)
2. Zamawiający informuje, iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415) w niniejszym ogłoszeniu zwane jest: Rozporządzeniem o podmiotowych środkach
dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach, zaś Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) w niniejszym ogłoszeniu zwane jest: Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.