eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Usługi ochroniarskie w budynku siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochroniarskie w budynku siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Oddział w Poznaniu, Oddział w Radomiu,Oddział w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015900539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszczelińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.brwinow@cdr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochroniarskie w budynku siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56372123-9c00-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający, zwanej dalej: „Platformą” lub „Systemem” – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Przez Platformę należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i innych dokumentów.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.brwinow@cdr.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie
Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska są na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
Oferta musi być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w postaci elektronicznej w formacie danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, np. Txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc - za pośrednictwem Platformy.
Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego (zwane dalej „CDR”) z siedzibą w Brwinowie (05-080) przy ul. Pszczelińskiej;
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
11) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego (zwane dalej „CDR”) z siedzibą w Brwinowie (05-080) przy ul. Pszczelińskiej;
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
11) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CB.DAG.26.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 782874 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 632874 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej oraz prowadzeniu działań interwencyjno-ochronnych w przypadku wystąpienia zagrożenia obiektu będącego siedzibą Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 oraz jego otoczenia stanowiącego teren zewnętrzny w granicach jego ogrodzenia, w tym parkingów i garaży, wraz z obsługą Punktu Informacyjnego.
2. Szczegółowy zakres usługi ochrony w zakresie zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego oraz obowiązki Wykonawcy i zobowiązania Zamawiającego zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zakres usług ochrony – zamówienie opcjonalne:
1) ochrona obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego: w dni robocze, poza godzinami określonymi w zamówieniu gwarantowanym, w sytuacjach awaryjnych - szacowana ilość do 500 godzin w czasie realizacji zamówienia gwarantowanego (założenia takie jak w zamówieniu gwarantowanym).
2) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie usług ochrony, w przypadku zaistnienia okoliczności awaryjnych oraz konieczności rozszerzenia godzin ochrony w dniach roboczych w dowolnym momencie realizacji zamówienia gwarantowanego.
3) Niedopuszczalne jest przekroczenie ustanowionego zakresu prawa opcji.
4) Ceny wszystkich usług dostarczanych w ramach prawa opcji pozostaną bez zmian i będą jednakowe,
jak w zamówieniu gwarantowanym.
5) Prawo opcji może być uruchomione wyłącznie w okresie realizacji zamówienia gwarantowanego - Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia.
6) W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający wyśle Wykonawcy zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej z informacją, w jakim zakresie chciałby skorzystać z prawa opcji w ciągu 1 dnia kalendarzowego przed oczekiwaną realizacją usług; w treści oświadczenia Zamawiający wskaże, w jakim zakresie będzie korzystał z prawa opcji.
7) Cena za godzinę usługi ochrony i obsługi Punktu Informacyjnego, z których Zamawiający będzie korzystał w sytuacjach awaryjnych w ramach prawa opcji, a które nie są elementem zamówienia gwarantowanego, będzie zgodna z ceną podaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług ochrony pod warunkiem, że usługi objęte zamówieniem podstawowym zostaną wykonane terminowo i z należytą starannością
2) Przedmiotem zamówień podobnych / wznowień będzie świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej oraz prowadzenie działań interwencyjno-ochronnych w przypadku wystąpienia zagrożenia obiektu będącego siedzibą Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 wraz z obsługą Punktu Informacyjnego – założenia podobne do założeń dla zamówienia podstawowego, tj. gwarantowanego i opcjonalnego – w dodatkowym terminie, zakładany okres realizacji zamówienia podobnego – do 18 miesięcy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług ochrony pod warunkiem, że usługi objęte zamówieniem podstawowym zostaną wykonane terminowo i z należytą starannością
2) Przedmiotem zamówień podobnych będzie świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej oraz prowadzenie działań interwencyjno-ochronnych w przypadku wystąpienia zagrożenia obiektu będącego siedzibą Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 wraz z obsługą Punktu Informacyjnego – założenia podobne do założeń dla zamówienia podstawowego, tj. gwarantowanego i opcjonalnego – w dodatkowym terminie, zakładany okres realizacji zamówienia podobnego – do 18 miesięcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą całkowitą liczbę punktów obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o podane kryterium wyboru, wg następującego wzoru:
Oferta najkorzystniejsza = C + S + P + N.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne (odnoszące się do aspektów społecznych) „Społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych” (S)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu patrolu interwencyjno-ochronnego (P)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Nadzór (N)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 zł obejmującą usługi ochrony.

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę
i doświadczenie łącznie w postaci:
a. min. 2 usług ochrony wykonanych lub wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości
min. 100 000,00 zł brutto każda,

b. posiadania koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony, ważnej w okresie wykonywania umowy - na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2020 r. poz. 838).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Polisa OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż
200 000,00 zł obejmującą usługi ochrony; wraz z polisą należy złożyć dokument potwierdzający opłacenie składki/składek.
2) Koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony, ważna w okresie wykonywania umowy - na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2020 r. poz. 838).
3) Wypełniony Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, także pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1000

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 zł obejmującą usługi ochrony.

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę
i doświadczenie łącznie w postaci:
a. min. 2 usług ochrony wykonanych lub wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości
min. 100 000,00 zł brutto każda,

b. posiadania koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony, ważnej w okresie wykonywania umowy - na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2020 r. poz. 838).

2. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna;
b) warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt 2 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie;
c) warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt 3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

Złożenie Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ,
tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Z treści tej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podziału obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach i na podstawie art. 455 ust. 1-2 Ustawy Pzp oraz w sposób i na warunkach określonych w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.