eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › "Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk"Ogłoszenie z dnia 2021-05-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057761 z dnia 2021-05-18

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
“Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 16 E

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (0-59) 8420 730

1.5.8.) Numer faksu: (0-59) 8420 284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.slupsk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

“Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f162a15a-8e07-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012276/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023577/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-GIZ.2611.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 196600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup 1.400,0 ton betonu kruszonego „0/50”, 1.900,0 ton mieszanki optymalnej „0/31,5”, 200,0 ton żwiru płukanego „2/8”, 100,0 ton żwiru płukanego „8/16”, 200,0 ton glinożwiru, 100,0 ton grysu bazaltowego frakcji 2/5 oraz 600,0 ton piasku frakcji 0-2. Kopalnie lub place składowe dla przedmiotowych kruszyw muszą znajdować się w odległości od siedziby Zamawiającego nie większej niż 100 km, poza grysem bazaltowym frakcji 2/5.Zamawiany piasek powinien posiadać następujące parametry :· piasek musi być płukany,· uziarnienie do 2 mm,· nadziarna nie więcej niż 15% - nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych niż 4 mm,· nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak np. trawa, szczątki korzeni,· nie może zawierać śladów zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych.Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu”Powyższe kruszywa wymienione muszą odpowiadać normom: PN-EN 13043:2004 +AC:2004+Ap1:2010 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” lub PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane kruszywa odpowiadają określonym normom, które zostały wymienione w powyższym załączniku.Wykonawca może zamiast zaświadczenia dot. jakości kruszyw, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ten dokument może być złożony przez jednego z Wykonawców. Kruszywa winny spełniać powyższe normy lub równoważne.Opis dostaw i materiału: Sukcesywny zakup (bez transportu) betonu kruszonego „0/50”, mieszanki optymalnej „0/31,5”, żwiru płukanego „2/8”, żwiru płukanego „8/16”, glinożwiru, grysu bazaltowego „2/5” oraz piasku „0-2” na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w roku 2020 i 2021. Czas odbioru określonych kruszyw należy dokonać w terminie nieprzekraczającym …. dni zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie od złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego (za pomocą wezwania telefonicznego bądź elektronicznie e-mailem). Zamawiający ustalił max termin odbioru kruszyw do 5 dni od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest załadunek kruszyw na środki transportowe z ramienia Zamawiającego. Odbiór kruszyw dokonany będzie środkami transportowymi Zamawiającego. Jednorazowa minimalna odbierana partia kruszywa transportem Zamawiającego będzie wynosiła ok. 20T – 30T. Jakość kruszyw: potwierdzona przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub przez certyfikaty bądź deklaracje zgodności wydane na przedmiotowe kruszywa, iż spełniają określone normy do stosowania w budownictwie drogowymWykonawca może zamiast zaświadczenia dot. jakości kruszyw złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego kruszywa spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178227

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202335

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178227

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „LEMAR” Leszek Bigus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421051364

7.3.3) Ulica: ul. Płotowska 2

7.3.4) Miejscowość: Niezabyszewo

7.3.5) Kod pocztowy: 77-132

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178227,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

2021-05-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.