eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownikaOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7949465-9bc5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049030/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7949465-9bc5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ),
2) platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości)
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski), z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego, przekazania na platformę e-Zamówienia lub przekazanie na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje:
1) wykoszenie trawy z wygrabieniem (wraz z wywozem),
2) strzyżenie żywopłotu (wraz z wywozem),
3) cięcie pielęgnacyjne i sanitarne korony drzewa (wraz z wywozem):
a) o średnicy pnia poniżej 150 cm,
b) o średnicy pnia 150 cm i powyżej,
4) cięcie pielęgnacyjne i sanitarne krzewu (wraz z wywozem),
5) usunięcie drzewa (wraz z wywozem drewna – do miejsca magazynowania oraz z uporządkowaniem pozostałości po usuwanym drzewie):
a) o średnicy pnia poniżej 50 cm,
b) o średnicy pnia 50 – 150 cm,
c) o średnicy pnia powyżej 150 cm,
6) frezowanie pni (wraz z wywozem, uzupełnieniem i wyrównaniem dołu ziemią):
a) o średnicy pnia poniżej 50 cm,
b) o średnicy pnia 50 – 150 cm,
c) o średnicy pnia powyżej 150 cm,
7) usunięcie krzewu (wraz z wywozem),
8) nasadzenie drzewa (wraz z zakupem sadzonki, palików, wiązadeł),
9) nasadzanie krzewu (wraz z zakupem sadzonki),
10) odśnieżanie terenu (wraz z wywozem),
11) odkucie lodu z terenu (wraz z wywozem),
12) posypanie mieszanką solno-piaskową terenu (wraz z zakupem mieszanki),
13) udostępnienie placu magazynowania drewna o powierzchni co najmniej 800 m2,
14) inne prace porządkowe,
15) utylizacja śmieci (wraz z wywozem),
16) nawożenie roślin (wraz z zakupem nawozu),
17) opryski roślin środkami ochrony roślin (wraz z zakupem środka),
18) podlewanie.

2. Podczas realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania:
1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zmianami),
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami).
3. Minimalna wartość zlecanych zadań wyniesie 250.000,00 zł brutto, natomiast maksymalna wartość nie przekroczy kwoty 450.000,00 zł brutto.
4. Inne wymagania i uwagi.
1) Zamawiający wymaga, aby wykonanie określonego zakresu (więcej niż 1 usługa wymieniona w pkt. 3.1 SWZ), następowało na podstawie pisemnego (np. drogą elektroniczną) lub ustnego (np. telefonicznego) zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonanie pojedynczej usługi (wymienionej w pkt. 1 SWZ) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu następowało na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub drogą elektroniczną przekazanego przez przedstawiciela zamawiającego, w czasie maksymalnie 24 godzin.
Skrócenie czasu rozpoczęcia wykonywania pojedynczej usługi stanowi kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu.
3) Odbiór wykonanych usług będzie dokonywany przy udziale przedstawiciela zamawiającego i przedstawiciela wykonawcy.
4) Wykonawca zapewni plac do magazynowania drewna o powierzchni minimum 800 m2, położony na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który będzie strzeżony, oświetlony oraz monitorowany.
5) Ilość oraz rodzaj przewiezionego drewna na plac magazynowy, o którym mowa w ppkt 4, musi być każdorazowo potwierdzona wyciągiem z rejestru zwożonego drewna na plac magazynowy.
6) Wykonawca zapewni ewidencjonowanie drewna znajdującego się na placu magazynowym, o którym mowa w ppkt 4., poprzez prowadzenie rejestru – zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby na umowę o pracę zatrudnione były osoby wykonujące czynności związane z:
1) usuwaniem drzew i krzewów,
2) frezowaniem pni,
3) strzyżeniem żywopłotu,
4) cięciem pielęgnacyjnym i sanitarnym drzew i krzewów,
oraz
5) kierowcy.
8. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł.
9. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ zamówienie traktowane jest kompleksowo, np. wykaszanie z utylizacją śmieci, usunięcie drzew z frezowaniem pni drzew usuwanych, nasadzenia drzew lub krzewów z podlewaniem, odśnieżenie terenów z odkuciem lodu i posypaniem mieszanki solno-piaskowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

63121000-3 - Usługi składowania i odzyskiwania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług przewiduje się:
1) usunięcie drzewa (wraz z wywozem drewna do miejsca magazynowania oraz uporządkowanie pozostałości po usuwanym drzewie):
a) o średnicy pnia 50 – 150 cm,
b) o średnicy pnia powyżej 150 cm,
2) prace porządkowe,
łącznie do 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia wykonywania pojedynczej usługi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski:
a) 20 02 – odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy),
b) 20 03 – inne odpady komunalne,
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2 SWZ musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców, przy czym musi on zrealizować tę część usługi będącej przedmiotem zamówienia, do wykonania której posiadanie takiego wpisu jest wymagane,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje:
-­ usługę polegającą na wykaszaniu trawy z wygrabieniem – o wartości usługi min. 30.000,00 zł brutto,
- usługę polegającą na pielęgnacyjnym cięciu drzew i krzewów – o wartości usługi min. 40.000,00 zł brutto.
b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował nie mniej niż:
­- jednym podnośnikiem koszowym do 3,5 Mg (zasięg kosza min. 20 m),
­- trzema przyczepami rolniczymi, w tym jedną do 1,5 Mg,
­- trzema ciągnikami rolniczymi, w tym jednym z pługiem śnieżnym,
­- jednym lekkim ciągnikiem rolniczym do 0,9 Mg,
­- pięcioma pilarkami łańcuchowymi,
­- trzema rębarkami do gałęzi i konarów drzew,
­- trzema frezarkami do pni,
­- pięcioma kosami mechanicznymi,
­- jedną beczką do podlewania,
­- jedną piaskarką ciągnikową do 1,5 m3,
­- dwoma opryskiwaczami spalinowymi.
c) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował nie mniej niż:
­- czterema osobami z uprawnieniami pilarzy drzew ozdobnych,
­- dwiema osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym.
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, warunek określony w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ musi być spełniony w całości wyłącznie przez jeden podmiot udostępniający zasoby. W obu przypadkach podmioty te muszą zrealizować usługi będące przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 20 02 i 20 03,
2) załącznik nr 5, tj. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a. SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione usługi są doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
3) załącznik nr 6, tj. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b. SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione urządzenie jest zasobem własnym, czy innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta
z urządzeń innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
4) załącznik nr 7, tj. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. c. SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione osoby stanowią zasób własny, czy innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) załącznik nr 9 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego załącznika, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia,
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.
2. Sytuacje, w których możliwe będą zmiany umowy, z określeniem zakresu i charakteru oraz warunków wprowadzenia tych zmian: zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem). Zasady waloryzacji wynagrodzenia:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia w drodze porozumienia stron.
2) Podstawą waloryzacji jest zmiana wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem).
3) Waloryzacja może mieć miejsce jedynie wówczas, jeżeli zmiana wskaźnika określonego w ppkt 2 ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” osiągnie 15% w stosunku do poziomu obowiązującego w dniu złożenia oferty.
4) Waloryzacja może nastąpić o nie więcej niż 5% wynagrodzenia za okres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez wykonawcę.
5) Waloryzacja powodująca zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia przyjętego w umowie może być dokonana na wniosek zamawiającego, lub wykonawcy, zgłoszony pisemnie, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach obowiązywania umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.
6) Każda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swoją korzyść.
7) Nowe wynagrodzenie będzie obowiązywało od daty złożenia wniosku, wskazanego w ppkt 5.
8) W przypadku braku porozumienia co do wynagrodzenia lub braku akceptacji dla proponowanej zmiany, strony mogą umowę rozwiązać za porozumieniem stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
9) Zastrzega się, iż w okresie wypowiedzenia obowiązywać będzie dotychczasowe wynagrodzenie.
10) Okres wypowiedzenia liczy się od miesiąca następnego, w którym wypowiedzenie nastąpiło.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2023 r.,
2) końcowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29 lutego 2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.