eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Sukcesywne dostawy ryb w 2023 roku na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 6/23/POgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy ryb w 2023 roku na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 6/23/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 525

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy ryb w 2023 roku na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 6/23/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b255b865-9c8c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Ryby

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020, poz. 344).3. Zgodnie z art.
61 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń obywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez Platformę Zakupową SMART PZP.Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z
wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nie mają tu zastosowania okoliczności określone w
art. 65 ust. 1, art. 66 i 69 ustawy Pzp).Platforma zakupowa SMART PZP jest dostępna pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania
informacji oraz dokumentów elektronicznych musi być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.Korzystanie z Platformy zakupowej SMART PZP
możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych
wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Korzystanie z Platformy zakupowej SMART PZP możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają
użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning
dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla
Wykonawców.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy SMART PZP wynosi 100 MB. Za
pośrednictwem można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików. Szczegółowe informacje w rozdziale 9 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4).W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę
do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający
informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5 08 – 521
Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wiązanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sukcesywne dostawy ryb w 2023 roku na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,
Nr 6/23/P”, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1.
d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Szczegółowe informacje w Rozdziale 20 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje o ograniczeniach
stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18
ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb w 2023 roku na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Numer kodu CPV* Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych*
03311000-2
15221000-3
15200000-0 Ryby
Ryby mrożone
Ryby przetworzone i konserwowane

3. Zamówienie jest podzielone na 2 (dwa) zadania (części) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):

a) ZADANIE I – SUKCESYWNE DOSTAWY RYB ŚWIEŻYCH
b) ZADANIE II – SUKCESYWNE DOSTAWY RYB MROŻONYCH I PRZETWORZONYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy jednego lub dwóch zadań (części) zamówienia. Częścią zamówienia jest każde kompletne zadanie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na wszystkie lub wybrane zadanie (część) zamówienia. Każde zadanie (część) zamówienia będzie oceniane odrębnie. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych zadaniach zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
4.1. W ZADANIU I:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Minimalne wymagania jakościowe - ZADANIE I;
- Załącznik Nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - ZADANIE I;
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp – w przypadku ZADANIA I .Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy (w formularzu ofertowym), w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania spowodowanych zwiększeniem stanów osób żywionych. Przedmiot zamówienia, jego wytworzenie, sposób opakowania i transportu musi spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego (krajowego i unijnego).Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych oraz Rozporządzeniem WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG a także ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
W „Minimalnych wymaganiach jakościowych” w załącznikach nr 1a i 1b do SWZ, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, tj.:
a/ określenie produktu,
b/ wymagania produktu (ogólne organoleptyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) ,
c/ trwałość,
d/ pakowanie, znakowanie, przechowywanie.
Opakowania (pojemniki) wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów powinien być dostarczony w oddzielnym opakowaniu (pojemniku). Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.Przedmiot zamówienia nie może pochodzić od podmiotów zakwalifikowanych przez cywilne organy urzędowej kontroli żywności (Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna) do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY POSIADAĆ (DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ):

12.1. obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2020 r., poz. 1753 t. j.)
lub
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022, poz. 2132 t. j.)
12.2 obowiązujący dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP („Hazard Analysis and Critical Control Points” - „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”) – (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2022 poz. 2132 j. t.). Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych decyzji, o których wyżej przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy do przedstawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłacenia wymagalnych składek w dniu podpisania umowy.
Ubezpieczenie OC musi opiewać na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
- dla ZADANIA I – 10 000,00 zł
- dla ZADANIA II – 100 000,00 zł
wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności, o którym mowa powyżej przez cały okres umowy.
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu, winni być podmiotami, wobec których nie została wydana aktualnie obowiązująca decyzja Wojskowego Inspektora Sanitarnego/Weterynaryjnego nakazująca dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u danego Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawem opcji objęte jest świadczenie sukcesywnych dostaw wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach asortymentowych wskazanych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w Tab. Nr 1, kol. 9 (dla Zad. I).Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z pr.opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji) dla poszczególnych poz. asortymentowych maksymalnie do ilości asortymentu ujętego w formularzu ofertowym -zał. nr 1 do SWZ w Tab. nr 1, kolumna 9 (dla Zad. I).Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot umowy (każdej pozycji asortymentowej ujętej w formularzu ofertowym stanowiącym załączniku nr 1 do SWZ w Tabeli nr 1, kolumna 9 (dla Zad. I).Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego, które są w pełni uzależnione od zmiennej ilości stanów żywionych, planowanych lub nieplanowanych potrzeb oraz przedsięwzięć, uzyskanie dodatkowych środków finansowych na uruchomienie prawa opcji. Prawo opcji zostanie uruchomione po wyczerpaniu ilości z zamówienia podstawowego w danej pozycji asortymentowej.Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminach przewidzianych w umowie. Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamówienie podstawowe w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SWZ w Tab. Nr 1, kol. 6 (dla Zad. I) jest zamówieniem gwarantowanym Wykonawcy. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego(gwarantowanego).Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określoną w formularzu ofertowym stanowiącym Zał. nr 1 do SWZ w Tab. Nr 1, kol. 9 (dla Zad. I).Uruchomienie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi poprzez skierowanie .„zamówienia opcjonalnego”. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej (pismo oraz faks/mail na numer/adres wskazany w zawartej umowie). W takim przypadku upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (osoba odpowiedzialna za realizację umowy, o której mowa w § 17 ust. 1 (Zał. nr 8 do SWZ) lub inna osoba upoważniona) złoży na piśmie z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem informację dotyczącą uruchomienia prawa opcji. Przedmiot zamówienia zakupiony w ramach pr. opcji musi spełniać wszystkie wymogi, tak jak przedmiot zamówienia objęty zamówieniem podstawowym. Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona potwierdzi dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację opcji.
W przyp. skorzystania przez Zamawiającego ze zdefiniowanego pr. opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen jednostkowych określonych w Zał. nr 1 do umowy (w formularzu ofertowym) w ramach maksymalnej kwoty określonej dla opcji dla danej poz. asortymentowej w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy - Zał. Nr 8. (tab. 2).Zasady realizacji przez Zamawiającego „opcji” oraz warunki i terminy dostaw są takie same jak dla zamówień realizowanych dla zakresu podstawowego umowy.Skorzyst. przez Zamawiającego z pr. opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy wg cen jednostkowych określonych w Zał. nr 1 do umowy (w formularzu ofertowym), w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania spowodowanych zwiększeniem stanów osób żywionych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DOTYCZY ZADANIA I:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium
1. Cena brutto oferty 100 % 100 pkt

X 1 (cena brutto oferty) – waga kryterium - 100%

Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitego wynagrodzenia wynikającego z formularza ofertowego obejmującego dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego oraz dostawy realizowane w ramach prawa opcji (wartość zamówienia ogółem brutto) w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Tabela Nr 1, kolumna 14.
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm).
Za najkorzystniejszą cenę brutto oferty zamawiający uznaje cenę najniższą. Zamawiający ofercie o najniższej cenie brutto przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X1 = (Cn: Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X1-ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn–najniższa cena brutto oferty spośród ocenianych ofert
Cb–cena brutto oferty ocenianej (badanej)

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie wskazanego kryterium oceny ofert. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która otrzyma największą liczbę punktów obliczonych według przedstawionego wyżej wzoru.

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb w 2023 roku na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.3. Zamówienie jest podzielone na 2 (dwa) zadania (części) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
a) ZADANIE I – SUKCESYWNE DOSTAWY RYB ŚWIEŻYCH
b) ZADANIE II – SUKCESYWNE DOSTAWY RYB MROŻONYCH I PRZETWORZONYCH
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:W ZADANIU II:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy; Uwaga - * DO ZADANIA II:
• ilości określone w pozycjach: 5, 8-10 w tabeli Nr 2 Formularza ofertowego są to ilości po oddzieleniu zalewy (po odcieku). Wykonawca zobowiązany jest podać w tych pozycjach cenę jednostkową za 1 kilogram ryby po oddzieleniu zalewy (po odcieku).
- Załącznik Nr 1b do SWZ tj. Minimalne wymagania jakościowe - ZADANIE II;
- Załącznik Nr 8a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - ZADANIE II.
Szczegółowe minimalne wymagania jakościowe zostały opracowane przez:
Wojskowy Ośrodek Badawczo – Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
ul. Marsa 112
04 – 470 Warszawa
tel. 261 815 139
fax. 261 815 336
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp – w przypadkuZADANIA II.Zamówienie podstawowe w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SW Tabeli Nr 2, kolumna 6 (dla Zadania II) jest zamówieniem gwarantowanym Wykonawcy.Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do umowy, zgodnych z cenami dla zamówienia podstawowego i na warunkach jak dla zamówienia podstawowego, w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości żywienia stanów osobowych.Przedmiot zamówienia, jego wytworzenie, sposób opakowania i transportu musi spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego (krajowego i unijnego)Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych oraz Rozporządzeniem WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG a także ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
W „Minimalnych wymaganiach jakościowych” w załącznikach nr 1a i 1b do SWZ, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, tj.:
a/ określenie produktu,
b/ wymagania produktu (ogólne organoleptyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) ,
c/ trwałość,
d/ pakowanie, znakowanie, przechowywanie.
Opakowania (pojemniki) wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów powinien być dostarczony w oddzielnym opakowaniu (pojemniku). Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.Przedmiot zamówienia nie może pochodzić od podmiotów zakwalifikowanych przez cywilne organy urzędowej kontroli żywności (Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna) do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY POSIADAĆ (DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ):

12.1. obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2020 r., poz. 1753 t. j.)
lub
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022, poz. 2132 t. j.)
12.2 obowiązujący dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP („Hazard Analysis and Critical Control Points” - „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”) – (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2022 poz. 2132 j. t.). Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych decyzji, o których wyżej przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy do przedstawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłacenia wymagalnych składek w dniu podpisania umowy.
Ubezpieczenie OC musi opiewać na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
- dla ZADANIA I – 10 000,00 zł
- dla ZADANIA II – 100 000,00 zł
wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności, o którym mowa powyżej przez cały okres umowy.
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu, winni być podmiotami, wobec których nie została wydana aktualnie obowiązująca decyzja Wojskowego Inspektora Sanitarnego/Weterynaryjnego nakazująca dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u danego Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawem opcji objęte jest świadczenie sukcesywnych dostaw wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach asortymentowych wskazanych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w Tab. Nr 2, kol. 9 (dla Zad. II).Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z pr.opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji) dla poszczególnych poz. asortymentowych maksymalnie do ilości asortymentu ujętego w formularzu ofertowym -zał. nr 1 do SWZ w Tab. nr 2, kolumna 9 (dla Zad. II).Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot umowy (każdej pozycji asortymentowej ujętej w formularzu ofertowym stanowiącym załączniku nr 1 do SWZ w Tabeli nr 2, kolumna 9 (dla Zad. II).Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego, które są w pełni uzależnione od zmiennej ilości stanów żywionych, planowanych lub nieplanowanych potrzeb oraz przedsięwzięć, uzyskanie dodatkowych środków finansowych na uruchomienie prawa opcji. Prawo opcji zostanie uruchomione po wyczerpaniu ilości z zamówienia podstawowego w danej pozycji asortymentowej.Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminach przewidzianych w umowie. Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamówienie podstawowe w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SWZ w Tab. Nr 2, kol. 6 (dla Zad. II) jest zamówieniem gwarantowanym Wykonawcy. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego(gwarantowanego).Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określoną w formularzu ofertowym stanowiącym Zał. nr 1 do SWZ w Tab. Nr 2, kol. 9 (dla Zad. II).Uruchomienie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi poprzez skierowanie .„zamówienia opcjonalnego”. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej (pismo oraz faks/mail na numer/adres wskazany w zawartej umowie). W takim przypadku upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (osoba odpowiedzialna za realizację umowy, o której mowa w § 17 ust. 1 (Zał. nr 8a do SWZ) lub inna osoba upoważniona) złoży na piśmie z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem informację dotyczącą uruchomienia prawa opcji. Przedmiot zamówienia zakupiony w ramach pr. opcji musi spełniać wszystkie wymogi, tak jak przedmiot zamówienia objęty zamówieniem podstawowym. Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona potwierdzi dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację opcji.
W przyp. skorzystania przez Zamawiającego ze zdefiniowanego pr. opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen jednostkowych określonych w Zał. nr 1 do umowy (w formularzu ofertowym) w ramach maksymalnej kwoty określonej dla opcji dla danej poz. asortymentowej w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy - Zał. Nr 8a (tab. 2).Zasady realizacji przez Zamawiającego „opcji” oraz warunki i terminy dostaw są takie same jak dla zamówień realizowanych dla zakresu podstawowego umowy.Skorzyst. przez Zamawiającego z pr. opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy wg cen jednostkowych określonych w Zał. nr 1 do umowy (w formularzu ofertowym), w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania spowodowanych zwiększeniem stanów osób żywionych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DOTYCZY ZADANIA II:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium
1. Cena brutto oferty 100 % 100 pkt

X 1 (cena brutto oferty) – waga kryterium - 100%

Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitego wynagrodzenia wynikającego z formularza ofertowego obejmującego dostawy realizowane w ramach zamówienia podstawowego oraz dostawy realizowane w ramach prawa opcji (wartość zamówienia ogółem brutto) w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Tabela Nr 2, kolumna 14.
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm). Za najkorzystniejszą cenę brutto oferty zamawiający uznaje cenę najniższą. Zamawiający ofercie o najniższej cenie brutto przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X1 = (Cn: Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)
gdzie:
X1-ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn–najniższa cena brutto oferty spośród ocenianych ofert
Cb–cena brutto oferty ocenianej (badanej)

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie wskazanego kryterium oceny ofert. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która otrzyma największą liczbę punktów obliczonych według przedstawionego wyżej wzoru.

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada:
a) zatwierdzony zakład do produkcji lub obrotu w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub zatwierdzony zakład do wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie prowadzonej działalności tzn.: Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania umowy:
- obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2020 r., poz. 1753 t. j.)
lub
- obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022, poz. 2132 t. j.)

b) brak negatywnej decyzji Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego/Sanitarnego, nakazującej dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u Wykonawcy. Wykonawca złoży oświadczenie, że nie została wydana aktualnie obowiązująca decyzja Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego/Sanitarnego nakazująca dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u Wykonawcy –oświadczenie zawarte jest w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ

Wykaz dokumentów, które Wykonawca zobowiązany będzie złożyć celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej został określony w Rozdziale 8.

Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych decyzji, o których mowa wyżej przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej obowiązującej decyzji stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (złącznik Nr 8/8a) lub w zależności od decyzji Zamawiającego do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (złącznik Nr 8/8a).

PODWYKONAWCY
Podwykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia niezbędne do realizacji powierzonej mu części przedmiotu zamówienia, jeżeli do wykonania tej części zamówienia zgodnie z przepisami prawa wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień.

W przypadku wskazania podwykonawcy w ofercie – wykonawca ma przedstawić osobie odpowiedzialnej za realizację umowy określone wyżej dokumenty dotyczące podwykonawcy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (załącznik Nr 8/8a do SWZ).
W przypadku wskazania podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia – wykonawca ma przedstawić osobie odpowiedzialnej za realizację umowy określone wyżej dokumenty dotyczące podwykonawcy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą - pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 8/8a do SWZ),

WSPÓLNE UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117. ust. 2 ustawy Pzp)

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawc. (wg wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, który korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem wstępnym, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: II. Etap B – dokumenty
składane na wezwanie - kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danym zadaniu, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie:
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu;2) braku podstaw do wykluczenia.1. W zakresie potwierdzenia BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Wykonawcy z postępowania Zamawiający zażąda przedstawienia (dotyczy Zadania I i II):
1.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – (według wzoru – załącznika Nr 6
do SWZ)
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust 4 ustawy Pzp nie wezwie dokumentów wskazanych w pkt 1.2., jeżeli Zamawiający możne je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (tj. w oświadczeniu
składanym wraz z ofertą stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ).
1.3. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp;
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)
- zgodnie ze wzorem - Załącznik Nr 7/7a SWZ
W sytuacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - dokumenty wymienione
w pkt II.1.1, II.1.2 i II.1.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner
konsorcjum/wspólnik).W syt. innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt II.1.1,II.1.2 i II.1.3 Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. II.1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Szczegółowe informacje w
rozdziale 8 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: II. Etap B – dokumenty składane na wezwanie - kwalifikacja podmiotowa wykonawców
DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danym zadaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) braku podstaw do wykluczenia.
2. W zakresie potwierdzenia SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU UDZIAŁU W POSTEPOWANIU dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp) Zamawiający zażąda:
2.1 W ZADANIU I jak i w ZADANIU II:

a)- obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2020 r., poz. 1753 t. j.),
LUB
- obowiązującej decyzji administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022, poz. 2132 t. j.);

b) W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.

c) W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących te część zamówienia;

Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych decyzji, o których mowa wyżej przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej obowiązującej decyzji stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (załącznik Nr 8/8a) lub w zależności od decyzji Zamawiającego do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy(załącznik Nr 8/8a).

Podwykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia niezbędne do realizacji powierzonej mu części przedmiotu zamówienia, jeżeli do wykonania tej części zamówienia zgodnie z przepisami prawa wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
I. Dokumenty na wdrożenie systemu HACCP:
Oferowane dostawy muszą spełniać wymagania, cechy określone przez Zamawiającego - w szczególności Wykonawca musi posiadać wdrożony i stosuje system HACC System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, realizujących jako całość system zarządzania bezpieczeństwem żywności, czyli system HACCP.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wykaże, że posiada obowiązujący dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP:
1. certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą
lub
2. zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad wdrożeniem systemu HACCP, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że wykonawca wdrożył zasady systemu HACCP.
lub
3. protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego powiatowego Lekarza Weterynarii jako organu urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
lub
4. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosownie równoważnych środków zarządzania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek przedmiotowy jeżeli dokument ten złożą ci uczestnicy, którzy będą faktycznie wykonywali dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wybrany na dane zadanie Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty wskazane powyżej tj. dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu HACCP przez cały okres obowiązywania umowy oraz okazywać je Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
II. Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy)
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z
przywołaniem polskich norm w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a i 1b do SWZ tj. Minimalnych wymaganiach jakościowych, Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, które w równoważnym stopniu spełniają wymagania określą w opisie przedmiotu zamówienia
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (w zakresie zawartych w opisach poszczególnych pozycji asortymentowych norm), jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 1a i 1b do SWZ („Minimalne
wymagania jakościowe” zawierające szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji asortymentowych), przedkładając wraz z ofertą:
- wykazu produktów z zastosowanymi rozwiązaniami równoważnymi;
- opis każdego produktu równoważnego
NA PODSTAWIE ART. 107 UST. 1 USTAWY PZP - PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ. Zamawiający może żądać od Wykonawców WYJAŚNIEŃ dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
Szczegółowe informacje w rozdziale

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający WEZWIE DO ICH ZŁOŻENIA LUB
UZUPEŁNIENIA W WYZNACZONYM TERMINIE.
Oferta wykonawcy, który nie złożył lub nie uzupełnił na wezwanie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone na
wezwanie przedmiotowe środki dowodowe będą nadal niekompletne – zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
2 c) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotowe śr. dowodowe podlegające uzupełnieniu
I. Dokumenty na wdrożenie systemu HACCP
Oferowane dostawy muszą spełniać wymagania, cechy określone przez Zamawiającego - w szczególności Wykonawca musi posiadać wdrożony i stosuje system HACC System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli,
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wykaże, że posiada obowiązujący dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP:

1. certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą

lub

2. zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad wdrożeniem systemu HACCP, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że wykonawca wdrożył zasady systemu HACCP.

lub

3. protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego powiatowego Lekarza Weterynarii jako organu urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
lub
4. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosownie równoważnych środków zarządzania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek przedmiotowy jeżeli dokument ten złożą ci uczestnicy, którzy będą faktycznie wykonywali dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jęz.polski.
Wybrany na dane zadanie Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty wskazane powyżej tj. dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu HACCP przez cały okres obowiązywania umowy oraz okazywać je Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
II. Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy)
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W związku z przywołaniem polskich norm w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a i 1b do SWZ tj. Minimalnych wymaganiach jakościowych, Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, które w równoważnym stopniu spełniają wymagania określą w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (w zakresie zawartych w opisach poszczególnych pozycji asortymentowych norm), jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 1a i 1b do SWZ („Minimalne wymagania jakościowe” zawierające szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji asortymentowych), przedkładając wraz z ofertą:- wykazu produktów z zastosowanymi rozwiązaniami równoważnymi;- opis każdego produktu równoważnego. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Etap A – dokumenty składane wraz z ofertą
DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty (Formularz ofertowy) – Załącznik Nr 1 do SWZ:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) aktualne na dzień składania ofert
(wg wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postepowania.
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) aktualne na dzień
składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 3 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu .
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt I. 1 i 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te stanowią wstępne
potwierdzenie brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp);
Ponadto składają:
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru - Załącznik
Nr 4 do SWZ),
Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz
z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt I. 1 i 2 także:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ) lub inny środek dowody
potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
b) oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2a do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że podmiot
udostepniający zasoby Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (oświadczenie musi być podpisane przez
podmiot udostepniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione)
c) oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125
ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 3a do SWZ), stanowiące wstępne
potwierdzenie, że podmiot udostepniający zasoby na którego powołuje się Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu (oświadczenie musi być podpisane przez podmiot udostepniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione)
3. pełnomocnictwo, w sytuacji gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych
wykonawcy. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 4.
uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)5) dowody - samooczyszczenie
–- patrz Rozdział 6 SWZ (jeśli dotyczy)6) przedmiotowe środki dowodowe :
a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada wdrożony i stosuje system HACCP (dokumenty szczegółowo opisane
w Rozdziale 8A pkt. I SWZ);
b) dokumenty potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę produkty równoważne spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego (w przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne – szczegóły opisane w Rozdziale 8A pkt. II
SWZ).
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 8 SWZ Etap A.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.

3. Wykonawcy ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku
Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.

4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp; oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 8 - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
I. Etap A – dokumenty składane wraz z ofertą
DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt I. 1 i 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te stanowią wstępne
potwierdzenie brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp);
Ponadto składają:
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru - Załącznik
Nr 4 do SWZ),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4. uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
5) dowody - samooczyszczenie –- patrz Rozdział 6 SWZ (jeśli dotyczy)
6) przedmiotowe środki dowodowe :
(dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale 8A pkt. I i II SWZ);
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art.
112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy,
do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117. ust. 2 ustawy Pzp)Warunek ten, musi być spełniony przez tego
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował
przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień. Szczegółowe informacje w
rozdziale w Rodziale w 5 i 8 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w przypadkach i na warunkach określonych w § 14 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik 8/8a do SWZ.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 454 ust. 1-2 oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zmiany umowy wymagają:
- zgodnej woli stron oraz
- zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków.
W związku ze zmianami organizacyjnymi i przekształceniami zachodzącymi w resorcie Obrony Narodowej, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego cesji całokształtu praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na jednostkę wojskową, która będzie następcą prawnym Zamawiającego, bądź też przejmie jego zobowiązania lub uprawnienia.
Strony dopuszczają dokonanie zmiany umowy, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w stosunku do towarów, których zmiana dotyczy, w zakresie wynikającym z tej zmiany.
Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa wyżej będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją umowy.
Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, gdy:
1) zmiany dotyczą następujących cen materiałów i kosztów: produktów będących przedmiotem zamówienia;
2) upłynie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
3) wartość zmiany cen materiałów lub kosztów wymienionych w pkt 1 będzie wyższa lub niższa o co najmniej 2 % od ceny materiałów lub kosztów z grudnia 2022 r. (wskaźnika GUS, o którym mowa wyżej)
Waloryzacja cen jednostkowych netto towarów, określonych w formularzu ofertowym jest możliwa w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest tylko i wyłącznie urealnienie cen zakupu przedmiotu niniejszej umowy.Waloryzację przeprowadza się w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych – żywność i napoje bezalkoholowe, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa poniżej, w odniesieniu do cen z grudnia 2022 r. uzyskane z Biuletynu Statystycznego GUS publikowanego na stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl.
Zmiana cen jednostkowych towarów, wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy,.
Łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy.
Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. W Szczegółowe informacje w Rozdziale 21 SWZ oraz paragrafie 14 Zał 8/8a do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w niniejszej SWZ dokumentami (załącznikami) należy umieścić na Platformie (Portalu e-usług SmartPZP) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia na
podstawie:
- art. 108 ust. 1 oraz- art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy Pzp oraz
- art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 281 ust 1 pkt 4)
ustawy Pzp).
2. Dodatkowe informacje:
2.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust 2 pkt 6) ustawy Pzp).
2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp (art. 281 ust 2 pkt 18 ustawy Pzp).
2.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej (art. 281 ust. 2 pkt. 16 ustawy Pzp). Zamawiający nie zamierza
zawrzeć umowy ramowej.
2.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17 ustawy Pzp).
2.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp (art.
281 ust. 2 pkt.11 ustawy Pzp).
2.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 17 ustawy Pzp).
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
2.8. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2.9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą (art. 281 ust 2 pkt 14) ustawy Pzp).
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą
prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
2.10. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań na podstawie art.
121 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 15 ustawy Pzp).
2.11. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań na podstawie art. 60 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 15 ustawy
Pzp).
2.12. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2
pkt. 15 ustawy Pzp)
2.13. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2 Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 8 ustawy Pzp).
2.14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o
których mowa w art. 94 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9 ustawy Pzp).
2.15. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami, ani nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej (art. 281 ust
2 pkt 12) ustawy Pzp)
2.16. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych (art. 84 ustawy Pzp).
2.17. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.