eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 771285155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliana Tuwima 4

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm.slupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3ce01be-9c83-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025999/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi kominiarskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http//platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http//platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” dostępnym w zakładce „Regulamin” oraz w instrukcjach dla Wykonawców dostępnych w zakładce „Instrukcje” strony https://platformazakupowa.pl.
Należy stosować formaty plików zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiający zaleca korzystanie z następujących formatów plików:
1.pdf, .jpg, .xlsx, .xls, .doc, .docx, .odt, .ods,
2. pliki skompresowane: .zip, .7z, .tar
Nie należy składać dokumentów w formacie .bmp, .gif oraz nie należy stosować kompresji do plików .rar. Pliki oferty złożone w tych formatach zostaną uznane jako złożone niewłaściwie, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Słupsk w którego imieniu działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. Tuwima 4, tel.: 59 842 52 22, adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/DIT/P/U/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 212159,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres usług obejmuje:
1. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
2. czyszczenie przewodów palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na trzy miesiące w ciągu 1 roku, w czasie trwania umowy;
3. czyszczenie przewodów palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy w ciągu 1 roku, w czasie trwania umowy;
4. czyszczenie przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku, w okresie trwania umowy
5. Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z wydawaniem stosownych zaleceń/opinii dotyczących:
5.1. wskazania przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych;
5.2. usunięcia wskazanego miejsca nieszczelności przewodu kominowego;
5.3. przełączeń paleniskowych, spalinowych i wentylacyjnych do innych przewodów ze wskazaniem przewodu, do którego winny być przełączone;
5.4. prawidłowości podłączeń wentylacji i urządzeń do przewodów, dokonanych po wydanej przez inny zakład opinii bez względu na ilość podłączeń,
5.5. prawidłowości podłączeń wentylacji i urządzeń do przewodów bez względu na ilość podłączeń.
6. W ramach zamówienia Wykonawca wykonana na zlecenie Zamawiającego następujące usługi:
6.1. udrożnienie przewodu kominowego bez wykucia otworów pomocniczych;
6.2. odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych lub usuwanie gniazd ptaków z wykuciem otworów pomocniczych,
6.3. wykonanie prześwietleń przewodów kominowych specjalistyczną kamerą TV,
6.4. zainstalowania drzwiczek spadowych/rewizyjnych,
6.5. mechaniczne czyszczenie przewodu kominowego w celu usunięcia twardej sadzy szklistej lub smolistej,
6.6. sporządzanie opinii kominiarskiej do określenia sposobu i rodzaju ogrzewania jakie można zastosować w lokalach.
Usługi, o których mowa w pkt. 6. będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zleceń, a ich ilość jest zależna od konieczności zaistniałych potrzeb.
Wykonawca realizując przedmiot umowy jest zobowiązany uwzględnić w szczególności:
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2022 poz. 2687 ze zm.):
b) Kodeksie cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tj. Dz. U. z 2022 r.poz. 1360. ze zm.).
c) przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022 poz. 1225 z zm.),
d) przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 nr 74 poz. 836),
e) przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku – O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r poz.2057 ).
Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej jednej osoby zatrudnionej na stanowisku mistrza kominiarskiego, o ile mieści się on w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
cena – waga kryterium 100%,
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi ilość punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1. cena (C) – cenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 100. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 100
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. dotyczące określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł brutto;
2.udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
2.1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie usługi kominiarskie o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto
2.2. wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2687 z zm.) legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku mistrza kominiarskiego;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o aktualizacji informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie wskazanym w pkt. 9.1. SWZ zgodnie z załącznikiem Nr 6 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa inne środki dowodowe.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykaz usług wykonanych , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzający ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy. Wzór wykazu stanowi - załącznik nr 5 do SWZ;
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W odniesieniu do warunków określonych w pkt. 10.2. SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieni mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują usług, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy załączają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Wszystkie zapisy Specyfikacji warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1. ceny:
1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała,
2) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia i cen jednostkowych, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy 5% łącznie w dwóch ostatnich kwartałach poprzedzających wniosek o zmianę wynagrodzenia;
b) wystąpi istotna zmiana kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; przy czym przez istotną zmianę kosztów rozumie się zmianę wskazanego kosztu o co najmniej +- 5% , do kosztów stanowiących podstawę waloryzacji zalicza się koszty:
- paliwo,
-pozostałe koszty niewymienione stanowiące co najmniej 5% udziału w ogólnych kosztach Wykonawcy niezbędnych do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia,
c) w przypadku wzrostu kosztów, o których mowa w lit. a i b, Wykonawca przedłoży stosowne kalkulacje i wyliczenia zmian, cen jednostkowych i różnic po waloryzacji.
d) zmiana wynagrodzenia odbywa się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; przy czym wniosek, może zostać złożony po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; wniosek złożony przed terminem nie wywołuje skutków przewidzianych w niniejszej umowie,
e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w sytuacji, gdy wniosek o którym mowa w pkt. d wykaże, że nastąpiła zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w li. a i b.
f) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenie Wykonawcy za usługi pozostałe do wykonania od dnia złożenia prawidłowego wniosku, zostanie obliczone na podstawie „wskaźnika zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w następujący sposób:
Wzw = (Wz – 5%)*0,8
0,8– stały współczynnik procentowy ryzyka jaki w trakcie umowy obciąża Zamawiającego.
g) poziom wzrostu/spadku cen ustalony zgodnie z postanowieniami stanowi wskaźnik zmiany (dalej „Wz”),
h) zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać będzie jedynie wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi pozostałe do wykonania, zgodnie z umową, po dniu złożenia wniosku,
i) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie wynosi 10 % wynagrodzenia (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie), łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy;
j) W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie wypłacone już Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) złożenia wniosku, nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu złożenia wniosku nie podlega modyfikacji także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono być wypłacone złożenia wniosku, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków ustawowych lub przedmiotu umowy.
2. zmian ilość nieruchomości bądź ilości przewodów kominowych objętych przedmiotem umowy, które będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu formularza ofertowego.
3. osoby pełniącej funkcję mistrza kominiarskiego, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 10.2.5.2. SWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego;
4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3. SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.