eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bartoszyce › Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510252764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SĘDŁAWKI 4

1.5.2.) Miejscowość: Bartoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 762-64-01/02

1.5.8.) Numer faksu: 89 762-12-92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zbgkim@gmina-bartoszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zbgkim.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Bartoszyce

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 743-19-70-669

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Zwycięstwa 2

1.11.4.) Miejscowość: Bartoszyce

1.11.5.) Kod pocztowy: 11-200

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.9.) Numer telefonu: 89 300 04 90

1.11.10.) Numer faksu: 89 762 12 93

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.gmina-bartoszyce.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d45e9071-9c7f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025517/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA, ŻWIRU I PIASKU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d45e9071-9c7f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna
pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub w przypadku awarii platformy, pocztą elektroniczną Pełnomocnika b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 10) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa
się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 14) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem
niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa
Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres Urzędu lub poprzez pocztę elektroniczną na adres info@bodo24.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także przez okres, w jakim Zamawiający zobowiązany jest do
przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich, a następnie przez okres co
najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia
RODO, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych.
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZB.271.1.2023.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Brak podziału zamówienia nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawcy, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne dostawy. Poza tym potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia byłby nieefektywny i mógłby wiązać się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia na części spowodowane jest również faktem, iż dostawa kruszywa u jednego dostawcy przyniesie korzyści ekonomiczne Zamawiającemu (im większa ilość dostawy tym większa szansa na uzyskanie niższej ceny).

1. Przedmiot zamówienia obejmuję sukcesywną dostawę kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce do remontu nawierzchni dróg gminnych:

kruszywo łamane o frakcji 4 - 31,5 mm w ilości 3 500 ton
kruszywo łamane o frakcji 31,5 - 63 mm w ilości 100 ton
piasek o frakcji 0 - 4 mm w ilości 900 ton
żwir o frakcji 8-16 mm w ilości 300 ton


Kruszywo frakcji 4-31,5 mm pochodzące z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych wg PN-EN 933-5 powinna wynosić nie mniej niż 50 %. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i rozładunek kruszywa na pryzmy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce.

Głównym miejscem rozładunku kruszywa na pryzmę jest teren bazy ZBGKiM Gminy Bartoszyce w zależności od aktualnych potrzeb, poprzez zlecenia jednostkowe na dostawę kruszywa, w których podana będzie jego ilość, przeznaczenie, miejsce i termin dostawy przy czym termin ten nie może być krótszy niż 24 godziny od dnia nadania zlecenia drogą mailową lub telefonicznie.

Dostawa kruszywa winna odbywać się pojazdem ciężarowym samowyładowczym lub pojazdami ciężarowym samowyładowczym z przyczepą samowyładowczą. Każda partia materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. Niezaakceptowany materiał Wykonawca usunie z miejsca składowania na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie również prawo przekazania próbek kruszywa do analizy.

Faktyczna ilość ton kruszywa uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że zakres usługi nie będzie niższy niż 50% ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.

Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy dostaw będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

Płatności realizowane będą w cyklu comiesięcznym wg. iloczynu ilości faktycznie dostarczonego materiału i cen jednostkowej, z terminem płatności faktury do 30 dni. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14211000-3 - Piasek

14212120-7 - Żwir

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalnego – w przypadku wyczerpania zamówienia podstawowego, dostawy materiału kamiennego (kruszywa) wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce w do:

kruszywo łamane o frakcji 4 - 31,5 mm w ilości 1 050 ton
kruszywo łamane o frakcji 31,5 - 63 mm w ilości 30 ton
piasek o frakcji 0 - 4 mm w ilości 270 ton
żwir o frakcji 8-16 mm w ilości 90 ton


1. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
2. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji odbędzie się na podstawie oświadczenia, które Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie.
3. Zamawiający w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega możliwość zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej umowy ponad zakres podstawowy zamówienia do ok. 30% zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi.
5. Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
8. Zamówienie w ramach prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie / sukcesywnie w okresie realizacji zamówienia, przy czym oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone w okresie trwania umowy po wykorzystaniu zamówienia podstawowego.
9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy.
10. Przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi), co przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia.
11. Zamówienie objęte prawem opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
12. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę kruszyw o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty i miejsca wykonania, oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie trzech miesięcy;

UWAGA:
Wykonawca może wykazać spełnienie ww. warunku w ramach jednej lub kilku dostaw na łączną sumę 500 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SWZ
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykazu dostaw wykonywanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik Nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SWZ – interaktywny Formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia
2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 2 do SWZ
3) Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – Załącznik Nr 3 do SWZ
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 4 do SWZ
5) Oświadczenie, o którym mowa w IX pkt 4. ppkt. 8) jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie polegają na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane – Załącznik Nr 8 do SWZ.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w IX. pkt 3. ppkt. 3) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – Załącznik Nr 9 do SWZ
7) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 słownie: sześć tysięcy złotych 00/100.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika: Millennium SA nr rachunku: 43116022020000000061909989 z adnotacją: „Wadium – ZB.271.1.2023 ZBGKIM-kruszywo”
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – tzn. przekazanie dokumentu następuje w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. IX „Warunki udziału w postępowaniu” i X „Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych" w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik Nr 8 do SWZ
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
10. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ - § 7 Zmiany umowy oraz § 12 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d45e9071-9c7f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 16 luty 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.