eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › OPRZYRZĄDOWANIE DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
OPRZYRZĄDOWANIE DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100974785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 52

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nzoz.kss@szpital.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kutno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRZYRZĄDOWANIE DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a39297e-9b15-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016697/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Oprzyrządowanie do urządzeń medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
4.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza w Rozdziale 12 ust. 7 - wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy..
5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES. W takim przypadku Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym (dołączenie odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES);
3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
4) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
8.Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., reprezentowany przez Prezesa Zarządu, tel. 24 3880 200, adres e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szpital.kutno.pl
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Oprzyrządowanie do urządzeń medycznych”, Nr postępowania: ZP/2/23 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanieZamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach,o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 46

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pasy do mocowania pacjenta na stole operacyjnym, dziurkowane dwurzędowo w sentencji co 2-3cm od długości 120cm. Inne niż skórkowe. Długość 240cm, szerokość 10cm, tolerancja ( +/-10%)- szt. 5
2. Pasy do mocowania kończyn zapinane na rzepy. Długość 90cm, szerokość 6 cm, powierzchnia zapięcia 20cm, tolerancja( +/-10%). szt.-10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rolka pasa wielokrotnego użytku do KTG szt. 24

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Okulary do fototerapii ochronne na oczy. Miękki materiał na rzep dla noworodków. szt. 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Filtr antybakteryjny i hydrofobowy dostosowany do ssaka NEWS ASKIR 30 szt. 2
2. Filtry do materacy p/odleżynowych, oczyszczający zasysane powietrze do pompy TANIA szt. 20
3. Filtry do materacy p/odleżynowych, oczyszczający zasysane powietrze do pompy STRYKER szt. 15
4. Filtry do materacy p/odleżynowych, oczyszczajacy zasysane powietrze do pompy BioFlote 4000 szt. 4
5. Filtr do materacy p/odleżynowych ,oczyszczający zasysane powietrze do pompy EOLE szt. 6
6. Ustniki i rury karbowane do inhalatora wyk. z PCV jednorazowe, kompatybilne z inhalatorem RESPIRAIR typ F 400 szt. 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Samoprzylepne, sterylne paski do mocowania osprzętu przy zabiegach operacyjnech zgodne z normą EN/PN 13795 pakowane pojedynczo w papier-folię o wymiarach 8x50cm (+/-10%) szt. 1000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mata dekontaminacyjna o wymiarach 115x45cm (+/-10% dla rozmiarów), wielowarstwowa, wykonana z folii polietylenowej zawierającej klej i środek bakteriobójczy. szt. 6000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kaniula rozmiar S,M,L KOMPATYBILNA szt. 120
2. Aadapter tracheo komapatybilnyvz systemem HFNC HIFent model HUMID-BH szt. 20
3. Układ oddechowy podgrzewany z komorą nawilżającą kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID -BH szt. 40

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylna, jednorazowa miękka mata wykonana z pianki PCV lub poliestru z taśmami przylepnymi, rozmiar 25x40cm (+/- 10%) pakowana pojedynczo w opakowaniu folia-papier. szt. 250

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylne jednorazowe pudełko do liczenia igieł wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, bezpieczne zamknięcie automatyczne zabezpieczające przed otwarciem podczas transportowania pudełka z odpadami niebezpiecznymi, pakowanie pojedynczo w opakowanie folia-papier. szt. 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gumki recepturki o średnicy 20 mm, szerokość 1,5 mm, grubość 1,5 mm. 1/2 obwodu 30mm (+/- 10%) kg 12

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tace papierowe 13x20 (+/- 10%) 1 opakowanie- 250 sztuk -10 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sznurek pakowy - szpagat zwój 0,5 lub 1kg - 30 x 0,5kg lub 15 x 1kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 39541130-6 - Sznurek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kaniula donosowa Opti FLOV -szt. 55
2. Zestaw rur z komorą i rurą karbowaną -szt. 55

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rekawice odporne na wysoką temperaturę przechodzące minimum 100 procesów sterylizacji parowej 134st.C bez zmiany kształtu -75 par

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pisaki do zapisu procesu sterylizacji parowej czerwone szt. 10
Pisaki do zapisu procesu sterylizacji parowej czarne szt. 10
Papier do wydruku zapisu procesu sterylizacji (opak. 5 szt.) opak. 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kaniula 10 mm z kranikiem o długości nie mniej niż 100mm, wyposażone w redukcję do narzędzi 5 mm -15 kpl.
Kaniule 5 mm z kranikiem, o długości nie mniej niż 100mm - 15 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Filtr do respiratora Trilogy Evo 02Z szt. 20
Maska do respiratora ustno-nosowa z 4-punktową uprzężą, regulowaną podporą czołową, bezprzeciekowa, jednorazowa,oferowane maski wyposażone są w niebieskie bezprzeciekowe kolanko.rozm.M,L szt. 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33157000-5 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Imadło typu Mayo-Hegar, utwardzane, wkładka z węglików spiekanych, rękojeść w kolorze złota, dł 160 mm szt. 4
2. Imadło typu Mayo-Hegar, utwardzone, bransze robocze ryflowane, rękojeść w kolorze złotym, dł 180 mm szt. 5
3. Kontener sterylizacyjny, wykonany z anodyzowanego stopu aluminium, o wym 590x290x150 mm (dł.x szer.x wys.) z pokrywą perforowaną w kolorze srebrnym szt. 2
4. Odgryzacz kostny Stille, przegubowy, bocznie odgięty, szer części roboczej 6 mm, dł. 230 mm szt. 4
5. Odgryzacz kostny Marquardt, łamany, ze sprężyną, końcówka robocza zakrzywiona, dł. 200 mm szt. 4
6. Raspator LAMBOTTE, dł. 210 mm, szer. 15 mm szt. 5
7. Nożyczki preparycyjne Metzenbaum, zagięte, utwardzane, ostrza z wkładkami z węglików spiekanych, rękojeść w kolorze złotym, dł. 180 mm szt.5
8. Łyżka ginekologiczna Schroeder, fig. 4, dł. 300 mm szt. 1
9. Nasadki do ostrzy jednorazowych nr 3 (dł.nasadki 16-17cm) szt. 10
10 .Nasadki do ostrzy jednorazowych nr 4 (dł.nasadki 14-15cm) szt. 5
11 .Kleszcze pean prosty (14cm - 5 1/2) szt. 12
12. Kleszcze pean zagięty (14cm - 5 1/2) szt. 10
13. Kleszcze Kocher (18cm - 7 1/8) szt. 15
14. Nożyczki chirurgiczne 0/T 14 cm koniec ostry-tępy (10,5cm - 41/8) szt.5
15. Nożyczki z kulką 20cm szt. 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W skład zestawu wchodzi: - końcówka plastikowa giętka, - końcówka metalowa 3mmm, -cztery oliwki od 6 do 15mmm, - prowadnica elastyczna 1000mm, - uchwyt T - 5 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej min 3 metry długości, kompatybilny z użytkowaną elektrokoagulacją typu SPECTRUM emed szt.3
2. Wielorazowy uchwyt elektrody czynnej z kablem min 3 m długości kompatybilny z użytkowaną elektrokoagulacją typu SPECTRUM emed szt.10
3. Bipolarna penseta z kablem min 3 m długości kompatybilna z użytkowaną elektrokoagulacją typu SPECTRUM emed szt.1
4. Wielorazowe kleszczyki dł.23cm do bipolarnnego zamykania naczyń krwionośnych z zagiętą, gładką końcówką z kablem kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi 3 m szt. 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej min 3 metry długości, kompatybilny z posiadanym lancetronem typu Erbe VIO 300 szt. 6
2. Wielorazowy uchwyt elektrody czynnej z kablem min 3 m długości kompatybilny z posiadanym lancetronem typu Erbe VIO 300 szt. 40

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Elektrody do koagulacji kompatybilne z lancetronem ERBE T-400C niedzielone szt. 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej min 3 metry długości, kompatybilny z posiadanym lancetronem typu ForceTriad rok 2012 szt. 2
2. Wielorazowy uchwyt elektrody czynnej z kablem min 3 m długości kompatybilny z posiadanym lancetronem typu ForceTriad rok 2012 szt. 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szyny palcowe wyklejane biała gąbką lateksową, która umożliwa wentylację 200x15mm,200x20mm. szt.-1000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kabel pacjenta z odprowadzeniami do aparatu EKG (M-trace) MEDICAL, rok prod. 2011 szt. 2
2. Kabel pacjenta z odprowadzeniami Biolight CARDIO M9500 szt. 12
3. Kabel pacjenta z odprowadzeniami do aparatu EKG ASPELdo aparatu AsCARD MR GREY dla dzieci i dla dorosłych rok prod. 2012 szt. 1
4. KLIPS (czujnik saturacji) do Novometrix Oxypleth typ 520 szt. 20
5. Klips czujnik saturacji na palec dla dorosłych wielokrotnego użytku, długość kabla powyżej 1metra, z możliwością oczyszczania detergentem i dezynfekcji, kompatybilny z monitorami CARDIO M 9500 firma PYRAMED (data produkcji 2011-2015) szt. 10
6. Czujnik saturacji (klips) na palec lub na ucho dla dorosłych wielokrotnego użytku, długość kabla powyżej 1metra, z możliwością oczyszczania detergentem i dezynfekcji, kompatybilny z monitorami Bene ViewT8, Bene ViewT5 firma MINDRAY, Drager Vista, rozm.uniwersalny. szt. 50
7. Czujnik saturacji (klips) na palec dla dorosłych wielokrotnego użytku, długość kabla powyżej 1metra, z możliwością oczyszczania detergentem i dezynfekcji, kompatybilny z monitorami firma Emtel TYPFX 3000MD szt. 100
8. Czujnik saturacji (klips) na palec dla dorosłych wielokrotnego użytku,długość kabla powyżej 1metra, z możliwością oczyszczenia detergentem i dezynfekcji,kompatybilny z monitorami firma MINDRAY Typ MC 1200 szt. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kabel pacjenta z odprowadzeniami do elektrografu AsCARD MrGrey szt. 2
2. Kabel pacjenta z odprowadzeniami do kardiomonitora CARDIO 9500 firma Biolight r.prod.2011 szt. 30
3. Czujnik saturacji SpO2, pulsoksymetr kompatybilny z kardiomonitorem CARDIO 9500 rok prod. 2011 szt. 60
4. Zestaw odprowadzeń do aparatu EKG kompatybilne z aparatem EKG M-TRACE rok prod. 2011 szt. 1
5. Czujnik saturacji, klips do pulsoksmetru OXYPLETH model 520AEPR firmy Novometrics szt. 4
6. Zestaw odprowadzeń do defibrylatora DefiMax bihasic szt. 2
7. Czujnik klips do saturacji do pulsoksymetru UT 100 MEDEN-INMED szt. 6
8. Czujnik saturaji do pulsoksymetru ACCURRO na klips szt. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Czujnik saturacji silikonowy dziecięcy 1-20kg kompatybilny z aparatem ACCURO szt. 1
2. Czujnik klips na palec peditryczny 10-40kg ACCURO szt. 1
3. Czujnik klips na palec dla dorosłych ACCURO szt. 2
4. Czujnik silikonowy na palec dla dorosłych ACCURO szt. 1
5. Czujnik uniwersalny dla dzieci i dorosłych do kardiomonitora Comen C50 rok prod. 2016 szt. 2
6. Czujnik silikonowy na palec dla dzieci 10-40kg kompatybilny z aparetem Pulsoksmetr PC-900 szt. 1
7. Czujnik silikonowy na palec dla dorosłych kompatybilny z aparetem Pulsoksmetr PC-900 szt. 2
8. Czujnik klips dla doroslych kompatybilny z aparetem Pulsoksmetr PC-900 szt. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Czujnik saturacji SpO2 przylepny, jednorazowy, kompatybilny z pulsoksymetrem NELLCOR typ NPB-295 szt. 800
2. Czujnik saturacji SpO2 dla wcześniaków i noworodków z opaską materiałowo gąbkową, kompatybilny z pulsoksymetrem NOVAMETRIX typ515C,typ520A szt. 800
3. Przedłużacz do SpO2 (kabel do monitora) kompatybilny z moniteorami Firmy Mindray Typ MEC1200. Benewiew T5, T8 szt. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Osłonka na głowicę szt. 15000
2. Papier do videoplintera (SONY)-110HG 110mmx18mm, wysoki błysk i kontrast szer.110mm,oryginalny,termoczuły do czarno białych videoprinterów firmySONY szt. 800

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 30

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pasy do unieruchomienia pacjenta na nadgarstki i kostki z taśmą do ramy łóżka, odporne na uszkodzenia z wyściółką od wew. strony, wzmocnione na długości,elementy metalowe nie ulegające korozji, z mozliwością czyszczenia środkami chemicznymi szt. 5
2. Temblak na kończynę górną z pasem rozm. M, L szt. 50
3. Klin p/obrzękowy wymiary 48cmx38cmx25cm z pokrowcem PCV ,umożliwiający mycie i dezynfekcje szt. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 31

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wanienka do moczenia narzędzi z siatką do odsaczania narzędzi - 3l szt. 2
2. Wanienka do moczenia narzędzi z siatką do odsaczania narzędzi - 5l szt. 2
3. Wanienka do moczenia narzędzi z siatką do odsaczania narzędzi - 10l szt. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 32

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kleszczyki naczyniowe Crile, proste, końcówka robocza ryflowana, dł.140mm szt. 2
2. Kleszczyki naczyniowe Crile, odgięte, końcówka robocza ryflowana, dł.140mm szt. 2
3. Kleszczyki naczyniowe typu Leriche, zakrzywione, dł. 150mm szt. 10
4. Kleszczyki naczyniowe, bardzo delikatne, o najwyższej precyzji, bardzo lekkie, zakrzywione, końcówki robocze ryflowane, dł.całk.125mm szt. 5
5. Narzędzia do zdejmowania klamer skórnych szt. 5
6. Nożyczki typu Iris standard, zagięte, dł.115mm szt. 5
7. Trzonki do ostrzy wymiennych, standard, figura nr 4 szt. 4
8. Kaniula prosta z oliwką Luer, 1,2x80mm szt. 5
9. Kaniula zagięta z oliwką Luer 1,8x80mm szt. 3
10. Tarcze do piły cięcia gipsu i do cięcia gipsu-średnica 65mm szt. 10
11. Kleszcze Wolf do zdejmowania gipsu dł.25cm szt. 1
12. Nożyczki do cięcia drutu 22cm szt. 1
13. Nożyczki do cięcia drutu 17cm szt. 1
14. Nożyczki z kulką 20cm szt. 2
15. Nożyczki do cięcia gipsu 37cm szt. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 33

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Mankiet NIBP wielokrotnego użytku rozm. 33-47cm, 1-żyłowy, dwuwarstwowy zmożliwością oczyszczenia detergentem i dezynfekcji, kompatybilny z monitorami Bene Viev, Mindray, MECI 200, Emtel, M 9500 (data produkcji 2011-2015). szt. 300
2. Mankiet NIBP wielokrotnego użytku rozm. 27,5-36cm, 1-żyłowy, dwuwarstwowy zmożliwością oczyszczenia detergentem i dezynfekcji, kompatybilny z monitorami Bene Viev, Mindray, MECI 200, Emtel, M 9500 (data produkcji 2011-2015). szt. 6
3. Mankiet NIBP wielokrotnego użytku rozm. 20,5-28cm, 1-żyłowy, dwuwarstwowy zmożliwością oczyszczenia detergentem i dezynfekcji, kompatybilny z monitorami Bene Viev, Mindray, MECI 200, Emtel, M 9500 (data produkcji 2011-2015). szt. 6
4. Jednorazowy mankiet NIBP dla noworodka o wymiarach 4,2x7,1;5,0x10,5;6,9x11,7cm kompatybilne z kardiomonitorem ECONET typ Compact 9 szt. 1
5. Mankiety do NIBP szer.25-35cm, pokryte powłoka umożliwiającą mycie i dezynfekcję do kardiomonitora CARDIO 9500 firmy Biolight rok prod. 2011 szt. 24
6. Wężyk NIBP (do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego) kompatybilny z monitorami: Firmy Emtel Typ FX3000 szt. 20
7. Czujnik do saturacji kompatybilny z aparatem YK - 8000C Firmy Med. Con szt. 7
8. Mankiet NIBP wielokrotnego użytku, rozmiar 25/35 cm 1 żyłowy dwuwarstwowy z możliwością oczyszczania detergentem i dezynfekcją kompatybiny z monitorem Y-8000 MED CO szt. 4
9. Mankiet NIBP wielokrotnego użytku, rozmiar 25/35 cm 1 żyłowy dwuwarstwowy z możliwością oczyszczania detergentem i dezynfekcją kompatybiny z monitorem AXCENT MEDICAL CENTUS szt. 4
10. Czujnik do saturacji kompatybilny z aparatem AXCENT MEDICAL CENTUS szt. 4
11. MankietNIBP wielokrotnego użytku rozm. Powyżej 36cm,1żyłowydwuwarstwowy możliwością oczyszczania detergentem i dezynfekcji,kompatybilny z monitorami Bene Viev, Mindray,MECI 200, Emtel, M9500, AXCENT MADICAL CENTUS, Y8000C Med. CON szt. 6
12. Wężyk NIBP (do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego) kompatybilny z monitorami: Firmy Mindray Typ MEC1200, Benewiew T5,T8, Drager Vista szt. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 34

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kabel 5-odprowadzeniowy wielokrotnego użytku, długość kabla z odprowadzeniami ok.3,5metra, zmożliwością oczyszczenia detergentem i dezynfekcji, zakończony końcówką kompatybilną z monitorami Bene, Viev, Mindray, MECI 200, Emtel, M 9500 (data produkcji 2011-2015), Drager Vista. Odprowadzenia kabla zbiorczego (zatrzask lub klamra-clip). szt. 10
2. Kabel 5odprowadzeniowy wielokrotnego użytku, długośc kabla 3,5m z możliwością mycia detergentem i dezynfekcji zakończony końcówką kompatybilną z kardiomonitorem AXCENT MEDICAL CENTUS szt. 6
3. Kabel 5odprowadzeniowy wielokrotnego użytku, długośc kabla 3,5m z możliwością mycia detergentem i dezynfekcji zakończony końcówką kompatybilną z kardiomonitoremYK- 8000 Med. CON szt. 8
4. Kabel EKG 3-odprowadzeniowe, 23x23mm, włókninowe z przewodem 50cm, miękka tkanina kompatybilne z kardiomonitorem Compact 9 szt. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 35

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dozownik do tlenu z wtykiem do szybkozłącza przystosowany do pojemników jednorazowych. szt. 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33157810-6 - Urządzenia do terapii tlenowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 36

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Aparaty do pomiaru cisnienia krwi dla dorosłych, naramienne, mankiet z powłoką umożliwiającą mycie i dezynfekcje. szt. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 38423100-7 - Ciśnieniomierze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 37

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Elektrody do fizjoterapii silikonowo-węglowa o wymiarze 6x6cm posiadająca dwa gniazda zakończone wtykiem typu ''banan” 2 i 4mm szt. 15
2. Elektrody do fizjoterapii silikonowo-węglowa o wymiarze 10x7cm posiadająca 1 gniazdo zakończone wtykiem typu ''banan”4mm szt. 15
3. Pokrowiec wiskozowe do elektroterapii zabezpieczające pacjenta przed ewentualnymi poparzeniami w czasie wykonywania zabiegów fizykoterapii 10x12cm szt. 30
4. Kabel pacjenta do elektroterapii szt. 10
5. Kabel pacjenta do elektroterapii kompatybilny z aparatem ,,FIRING"- Firma: TECHNOMEX szt. 2
6. Kabel pacjenta do elektroterapii kompatybilny z aparatem ,, SONICATOR PLUS 940 "-2 szt. TECHNOMEX szt. 2
7. Kabel pacjenta do elektroterapii kompatybilny z aparat ,, GALVATRONIC" - 2 szt. E i E OTWOCK szt. 2
8. Kabel pacjenta do elektroterapii kompatybilny z aparatem PULSOTRONIC -1 kabel pacjenta dwuprzewodowy. do podłączenia 4 elektrod. E i E OTWOCK cena 200.00 zł za szt. szt. 1
9. Kabel pacjenta do elektroterapii kompatybilny z aparatem INTERDYNAMIC -1 kabel pacjenta 4-przewodowy. E i E OTWOCK cena 200.00 zł za szt. szt. 2
10. Kabel pacjenta do elektroterapii kompatybilny z aparatem DIATRONIC - kabel pacjenta 2 - przewodowy. E i E OTWOCK szt. 1
11. Kabel pacjenta do elektroterapii kompatybilny z aparatem ETIUS LM -2 szt. firma ASTAR ABR szt. 2
12. PASY MOCUJĄCE do elektrod zabiegowych umożliwiające usytuowanie elektrod na pacjencie. Pasy wyposażone w system rzepów, elastyczne, można je łączyć ze sobą celem uzyskania dłuższej taśmynp. w przypadku pacjentów otyłych rozmiar: 100 cm x 8 cm szt. 8
13. PASY MOCUJĄCE do elektrod zabiegowych umożliwiające usytuowanie elektrod na pacjencie. Pasy wyposażone w system rzepów, elastyczne, można je łączyć ze sobą celem uzyskania dłuższej taśmynp. w przypadku pacjentów otyłych - rozmiar: 40 cm x 8 cm szt. 8
14. PASY MOCUJĄCE do elektrod zabiegowych umożliwiające usytuowanie elektrod na pacjencie. Pasy wyposażone w system rzepów, elastyczne, można je łączyć ze sobą celem uzyskania dłuższej taśmynp. w przypadku pacjentów otyłych - rozmiar: 150 cm x 8 cm szt. 8
15. PASY MOCUJĄCE do elektrod zabiegowych umożliwiające usytuowanie elektrod na pacjencie. Pasy wyposażone w system rzepów, elastyczne, można je łączyć ze sobą celem uzyskania dłuższej taśmy np. w przypadku pacjentów otyłych - DLA DZIECI szt. 3
16. Podkładki pod elektrody vacum z gąbki do terapii podciśnieniowej o wym. 60mm (opakowanie 4 szt.) op. 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 38

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przeźroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem. szt. 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168100-6 - Endoskopy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 39

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania, z warstwą żelu eliminującą ryzyko poparzeń, kompatybilne z defibrylatorem typu Lifepak20. Na elektrodach umieszczone proste instrukcje zapewniajace łatwość użycia szt. 50
2. Jednorazowa elektroda do defibrylacji, kardiowersji One Step CPR Complete kompatybilne z defibrylatorem ZOLL R Series ALS szt. 30
3. Czujnik do kapnografii kompatybilny z kardiomonitorami Firmy Emtel typ FX3000 szt. 20
4. Adapter kapnografii kompatybilny kardiomonitorami Firmy Emtel typ FX3000 szt. 10
5. Czujniki skórne do pomiaru temperatury ciała kompatybilne z kardiomonitorami Firmy Emtel typu FX 3000 szt. 20
6. Kable do EKG (do monitora) 3-żyłowy złącze zielono-pomarańczowe kompatybilny z kardiomonitorami Firmy Emtel Typ FX3000 szt. 15
7. Kabel do EKG (do monitora) -przewód z wtyczką do monitora trójodprowadzeniowy kompatybilny z moniteorami Firmy Mindray Typ MEC1200. Benewiew T5, T8 szt. 10
8. Przedłużacz do SpO2 (kabel do monitora) kompatybilny z kardiomonitorami Firmy Emtel typ FX 3000 szt. 15
9. Kabel przyłączeniowy IBP (do pomiarów inwazyjnych) kompatybilny z kardiomonitorami Firmy Emtel Typu FX 3000 szt. 20
10. Pułapka wodna do pomiaru kapnografii. szt. 20
11. Linia próbkująca do pomiaru kapnografii szt. 20
12. Jednorazowe elektrody pediatryczne do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania, z warstwą żelu eliminującą ryzyko poparzeń, kompatybilne z defibrylatorem typu Lifepak20. Na elektrodach umieszczone proste instrukcje zapewniajace łatwość użycia(dla dzieci) szt. 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 40

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kabel pacjenta z odprowadzeniami do aparatu EKG M-Trace min. 250cm szt. 10
2. Elektrody kończynowe do aparatu EKG (opak. 4 szt.) opak. 10
3. Elektrody przyssawkowe do aparatu EKG (opak. 4 szt) opak. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 41

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kabel pacjenta z odprowadzeniami do aparatu EKG Hellige EK-53 szt. 2
2. Kabel pacjenta z odprowadzeniami do aparatu EKG Delta 3 Plus szt. 2
3. Kabel pacjenta z odpprowadzeniami do aparatu EKG Mr Blue szt. 2
4. Kabel pacjenta z odprowadzeniami do rejestratora Aspect 702 szt. 4
5. Pokrowiec do rejestratora Aspect 702 szt. 6
6. Kabel pacjenta z odprowadzeniami do rejestratora Aspect 812 szt. 4
7. Pokrowiec do rejestratora Aspect 812 szt. 6
8. Spirety do spirometru Easy One TM szt. 300
9. Ustniki do spirometru Easy One TM szt. 300
10. Mankiet ciśnieniowy do rejestratora ABPM Holcard Cr-07, mały, szt. 2
11. Mankiet ciśnieniowy do rejestratora ABPM Holcard Cr-07, średni szt. 2
12. Mankiet ciśnieniowy do rejestratora ABPM Holcard Cr-07, duży szt. 2
13. Kabel pacjenta oraz pas do kabla do zestawu do próby wysiłkowej kompatybilne z aparatem Amedtec ECG pro CardioPart 12 szt. 2
14. Kabel pacjenta oraz pokrowiec do rejestratora do zestawu do rehabilitacji kardiologicznej kompatybilne z aparatem Full Vision Inc. TMX 425-bieżnia szt. 2
15. Kabel pacjenta oraz pokrowiec do rejestratora do zestawu do rehabilitacji kardiologicznej kompatybilne z rejestratorem SmartScript BT SN: 00204 Dr Gerarhard Schmidt GmbH-rejestrator pracy serca. szt. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 42

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wózek na bieliznę, jednoworkowy, łatwy w utrzymaniu czystości. Szkielet odporny na środki myjąco-dezynfekcyjne. Solidna konstrukcja, odporna na uszkodzenia szt. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 43

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, wielorazowe, typu Macintosh, rozmiary: 0, 1, 2 ,3 ,4, 5 wymienny moduł światłowodu, kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO7376 (tzw. zielona specyfikacja). Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki. Wykonane ze stali nierdzewnej. szt. 5
2. Rękojeść do laryngoskopu światłowodowa, zasilana bateryjnie, rozmiar standardowy. Rękojeść zgodnie z normą ISO7376 (zielona specyfikacja). Wielorazowa. szt. 2
3. Zestaw 3 łyżek światłowodowych (rozmiary 2, 3, 4) oraz rękojeść w pudełku z tworzywa. Łyżki typu Macintosh z zieloną specyfikacją. Zasilanie bateryjne, zestaw wielorazowy. szt. 2
4. Laryngoskop do trudnych intubacji - łyżka laryngoskopu typu Macintosh Flex TIP + z ruchomym końcem o regulowanym kącie nachylenia do 70°. Podczas intubacji za pomocą dźwigni można unieść nagłośnię i uwidocznić struny głosowe. Wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376. szt. 1
5. Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta dorosłego, o pojemności 16000ml z zaworem ciśnieniowym 60cm H2O, z rezerwuarem tlenowym o pojemności 25000ml, wykonany z PCV, przewód tlenowy dł. ok. 2m. Wielorazowy. szt. 12
6. Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 550ml z zaworem ciśnieniowym 40cm H2O, wykonany z PCV, wielorazowy przewód tlenowy ok. 2m, rezerwuar tlenowy o pojemności 2500ml . szt. 1
7. Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 280 ml z zaworem ciśnieniowym 40cm H2O, wykonany z PCV, przewód tlenowy 2m, rezerwuar tlenowy o pojemności 600ml ( noworodki) szt. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 44

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Jednorazowa,sterylna pętla do polipektomii z drutu plecionego, owalna, śr.osłonki2,3mm,dł.robocza 230cm, staa dostępność czterechśrednic pętli:10, 15, 25, 35mm, funkcja rotacji szt. 10
2. Jednorazowa,sterylna igła do ostrzykiwania śr. osłonki2,3mm, dł.robocza 230cm, średnica igły 0,7mm(22G),dł. Igły5mm szt. 100
3. Jednorazowa, sterylna klipsownica hemostatyczna,śr.2,5mm, dł.robocza230cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcjapłynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 16mm, kąt zagięcia końcówek ramion135 stopni, konstrukcja zestawu wprowadzającego po wysunięciu z kanału roboczego w częsci dystalnej pozwala na natychmiastowe otwieranie i zamykanie klipsa - bez potrzeby usuwania dystanserów, zsuwania osłonki itp., dokument potwierdzający brak przeciwskazań do wykonania rezonansu mmagnetycznego szt. 15
4. Jednorazowa szczotka do kanałów endoskopów Fujinon, śr. włosia 5,5mm, dł. Robocza 2420mm. szt. 50
5. Jednorazowa szczotka do portów Fujinon, śr. z jednej strony śr. włosia 6mm, z drugiej strony śr. włosia 15mm. szt. 50
6. Jednorazowa gumkowa zatyczka kanału biopsyjnego do endoskopów Fujinon szt. 200
7. Butla na wodę destylowaną, poj.200-250ml szt. 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168100-6 - Endoskopy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 45

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Filtr wydechowy, kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980, jednorazowego użycia szt. 100
2. Filtr wdechowy, kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980, jednorazowego użycia szt. 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 46

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Cobas b 123 FLUID PACK COOX 400 op. 9
2 Cobas b 123 AUTOQC PACK, TRI-LEVEL, 3 poziomy x 8 amp x 1,0 ml = 24 amp op. 7
3 Ampoule adapter, 150 szt. w op. op. 1
4 Clot catcher pro, 100 szt. w op. op. 1
6 Cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE/GLU/LAC, 500 ozn. op. 18
7 PRINTER PAPER cobas b 123, 6 rolek w op. op. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r. poz. 275 tj.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) katalogi, karty danych technicznych, prospekty, ulotki, zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SWZ.

2) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz.974) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

j.w

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie
wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum),
do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w przypadkach wskazanych w Rozdziale 7 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach i na następujących zasadach:
1) wprowadzenia produktu nowego lub udoskonalonego, spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy produkt zostanie wykreślony i zastąpiony produktem zmodyfikowanym lub udoskonalonym,
2) wycofania produktu z produkcji (lub obrotu) przez producenta – Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, zgodnych z tymi minimalnymi opisanymi w SWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktów może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, poprzez zawarcie aneksu, mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy produktu wycofanego z produkcji i zastąpienie go produktem zamiennym,
3) wzrost ustawowej stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,
4) obniżenia stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,
5) w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 2 PZP przewiduje możliwość dokonania zmiany w treści zawartej umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zamawiający na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 PZP przewiduje możliwość zmiany cen dostaw przedmiotu zamówienia w formie pisemnego aneksu, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia) -zgodnie z § 6 projektu umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.