eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › Świadczenie Usług medycznych ma rzecz 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu przez zespół medyczny i personel medyczny z podziałem na 2 części:Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie Usług medycznych ma rzecz 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu przez zespół medyczny i personel medyczny z podziałem na 2 części:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676145

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: www.45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie Usług medycznych ma rzecz 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu przez zespół medyczny i personel medyczny z podziałem na 2 części:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f79192e-9c9e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050743/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług medycznych na rzecz 45 WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu przez zespół medyczny i personel medyczny w podziale na dwie części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowany przez Komendanta 45 WOG
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Jan Żuchowski tel. 261-676-281
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (Podmioty uczestniczące w realizacji umowy)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9) informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pana/Pani nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 609000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych na rzecz 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Wędrzyn oraz Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 45 WOG Wędrzyn z podziałem na dwie części.

CZĘŚĆ I: Świadczeniu usług medycznych na rzecz 45 WOG Wędrzyn przez personel medyczny.

1) Zakres usług obejmuje świadczenia medyczne w zakresie:
 Nadzór nad obrotem lekami wewnątrz 45 WOG wydawanymi dla żołnierzy;
 Zabezpieczenie medyczne przyjęć w Ambulatorium ćwiczących żołnierzy DZSW, żołnierzy rezerwy i służby przygotowawczej;
 Kierowanie na Terenową Komisję Lekarską;
 Wystawianie zaświadczeń dopuszczających do przystąpienia do egzaminu z WF;
 Zabezpieczenie medyczne przyjęć w Ambulatorium żołnierzy ćwiczących na poligonie.

2) Świadczenie usług medycznych odbywać się będzie codziennie po trzy godziny w określonym miejscu i o określonym czasie:
 budynek nr 21 – Ambulatorium położone na terenie JW 5700 w Międzyrzeczu – lekarz i pielęgniarka;

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 16 do SWZ) oraz wzór umowy – załącznik nr 6a, 6b do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 375000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:
1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy,
2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 50 % zamówienia podstawowego,
3) Rodzaj opcji określa § 1 ust.2 – wzoru umowy
4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.
5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2). – wzoru umowy
7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta wykonawcy będzie obliczana ze wzoru :
P = Wc+ Wt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych na rzecz 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Wędrzyn oraz Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 45 WOG Wędrzyn z podziałem na dwie części.
CZĘŚĆ II: Świadczenie usług medycznych na rzecz 45 WOG Wędrzyn przez zespół medyczny.
1) Zakres usług obejmuje świadczenia medyczne w zakresie:
• Zabezpieczenie szkoleń i ćwiczeń żołnierzy DZSW , żołnierzy rezerwy i żołnierzy służby przygotowawczej – zespół medyczny, karetka ratownictwa;
• Zabezpieczenie szkoleń i ćwiczeń żołnierzy – zespół medyczny, karetka ratownictwa;
• Zabezpieczenie medyczne egzaminów z wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych – zespół medyczny, karetka ratownictwa;
• Zabezpieczenie medyczne zajęć z OPBMR (środki bojowe: zajęcia z użyciem chloropikryny) – zespół medyczny, karetka ratownictwa;
• Zabezpieczenie przepraw – zespół medyczny, karetka ratownictwa;
• Zabezpieczenie medyczne szkolenia na torze napalmowym – zespół medyczny, karetka ratownictwa;
• Zabezpieczenie uroczystości organizowanych z okazji świąt państwowych i resortowych – zespół medyczny, karetka ratownictwa.

2) Miejscem realizacji usługi są wskazane obiekty szkoleniowe w garnizonach Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Sulechów lub inne.
Zlecenie będzie wysyłane nie później niż 3 dni przez dniem zabezpieczenia na adres e-mail lub fax. informacji do wykonania zabezpieczania medycznego.
W sytuacjach wynikających z nagłych potrzeb, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania faxem, email lub telefonicznie z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem zlecenia na usługę medyczną, wskazując czas i miejsce jej realizacji.
Wykonawca, który z przyczyn od siebie nie zależnych, nie będzie mógł wywiązać się z realizacji obowiązków opisanych w §3 ust. 2 i 3 –( wzoru umowy ) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kierownika Sekcji Medycznej 45 WOG, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapewnienie zastępstwa.

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 16 do SWZ) oraz wzór umowy – załącznik nr 6a, 6b do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 234000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa
w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na poniższych warunkach:
1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy,
2) Maksymalna wielkość opcji wynosi 95 % zamówienia podstawowego,
3) Rodzaj opcji określa § 1 ust.2 .- wzoru umowy
4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem, po wykorzystaniu całości środków z zamówienia podstawowego.
5) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
6) Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do wielkości wskazanej w pkt 2).- wzoru umowy
7) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta wykonawcy będzie obliczana ze wzoru :
P = Wc+ Wt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli złoży:
Część 2:
a) zezwolenie na uprzywilejowanie w ruchu drogowym posiadanych przez Wykonawcę pojazdów samochodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami) - kopia dowodu rejestracyjnego z dokonanym wpisem, że jest to pojazd specjalny, sanitarny;
b) zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na poruszanie się w ruchu drogowym jako pojazdy uprzywilejowane (kopia dokumentu);
c) kserokopie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi kierowców realizujących usługę.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
Część nr 1
Oświadczy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonanej działalności na kwotę nie mniejszą niż:
Część 1: 375 000,00 zł
objętej przedmiotem umowy i utrzymać je przez cały okres trwania umowy. (załącznik nr 10 do SWZ)
Część nr 2
dostarczy kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 230 000,00 zł brutto ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku upływu terminu polisy przed zakończeniem realizacji niniejszej umowy lub wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz przekazania Odbiorcy kopii polisy w terminie do 2 dni przed upływem ważności polisy pierwotnej i każdej następnej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
Część nr 1:
• Oświadczy (załącznik nr 11 do SWZ) , że świadczone usługi będą wykonywane przez personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia ( załącznik nr 5 do SWZ);

Część nr 2:
a) oświadczy (załącznik nr 12 do SWZ) , że świadczone usługi będą wykonane przez zespół medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie Medycznym ( tj. Dz.U.2017.2195 j.t. ze zm.).
b) oświadczy ( załącznik nr 13 do SWZ), że posiada stosowne uprawnienia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, sprzętu, wiedzę techniczną, takimi jak:
• aktualne badania techniczne, ubezpieczenie AC, OC i NW samochodów;
• niezbędny sprzęt medyczny i aparaturę (wyposażenie określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: PN EN 1789 + A1:2011 - „Pojazdy medyczne ich wyposażenie – Ambulanse drogowe. ambulans typu: ,,B” - wyposażenie pojazdu zgodne z Polską Normą PN-EN1865”); zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
• posiada do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 2 pojazdy sanitarne;
• posiada do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 2 zespoły medyczne do świadczenia usług medycznych przez:
• ratownik medyczny, kierowca i karetka ratownictwa;
• lekarz, kierowca i karetka ratownictwa.
c) Wykonawca oświadcza, że sprzęt wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych jest serwisowany zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974.) oraz z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach ( załącznik nr 14 do SWZ)
d) Wykaz osób ( załącznik nr 5 do SWZ) lekarzy, ratowników i kierowców, który będą realizowali niniejszą umowę i załączy do niej następujące dokumenty dotyczące osób wymienionych na liście.
• zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
• kopię wpisu do właściwego rejestru;
• kopię ubezpieczeni OC na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4. - załącznik nr 15 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1710.) - załącznik nr 9 do SWZ
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1710) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 7 do SWZ
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 8 do SWZ
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
Część nr 1
a) oświadczy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonanej działalności na kwotę nie mniejszą niż:
Część 1: 375 000,00 zł
objętej przedmiotem umowy i utrzymać je przez cały okres trwania umowy. (załącznik nr 10 do SWZ)
• oświadczy (załącznik nr 11 do SWZ) , że świadczone usługi będą wykonywane przez personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia ( załącznik nr 5 do SWZ);

Część 2:
a) zezwolenie na uprzywilejowanie w ruchu drogowym posiadanych przez Wykonawcę pojazdów samochodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami) - kopia dowodu rejestracyjnego z dokonanym wpisem, że jest to pojazd specjalny, sanitarny;
b) zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na poruszanie się w ruchu drogowym jako pojazdy uprzywilejowane (kopia dokumentu);
c) kserokopie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi kierowców realizujących usługę.
d) dostarczy kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 230 000,00 zł brutto ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku upływu terminu polisy przed zakończeniem realizacji niniejszej umowy lub wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz przekazania Odbiorcy kopii polisy w terminie do 2 dni przed upływem ważności polisy pierwotnej i każdej następnej.
e) oświadczy (załącznik nr 12 do SWZ) , że świadczone usługi będą wykonane przez zespół medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie Medycznym ( tj. Dz.U.2017.2195 j.t. ze zm.).
f) oświadczy, ( załącznik nr 13 do SWZ), że posiada stosowne uprawnienia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, sprzętu, wiedzę techniczną, takimi jak:
• aktualne badania techniczne, ubezpieczenie AC, OC i NW samochodów;
• niezbędny sprzęt medyczny i aparaturę (wyposażenie określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: PN EN 1789 + A1:2011 - „Pojazdy medyczne ich wyposażenie – Ambulanse drogowe. ambulans typu: ,,B” - wyposażenie pojazdu zgodne z Polską Normą PN-EN1865”); zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
• posiada do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 2 pojazdy sanitarne;
• posiada do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 2 zespoły medyczne do świadczenia usług medycznych przez:
• ratownik medyczny, kierowca i karetka ratownictwa;
• lekarz, kierowca i karetka ratownictwa.
g) Wykonawca oświadcza, że sprzęt wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych jest serwisowany zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974.) oraz z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach ( załącznik nr 14 do SWZ)
h) Wykaz osób ( załącznik nr 5 do SWZ) lekarzy, ratowników i kierowców, który będą realizowali niniejszą umowę i załączy do niej następujące dokumenty dotyczące osób wymienionych na liście.
• zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
• kopię wpisu do właściwego rejestru;
• kopię ubezpieczeni OC na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 - załącznik nr 15 do SWZ.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum, spółki cywilnej Zamawiający wymaga przekazania przez przystąpieniem do podpisania umowy kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Kopia umowy musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.