eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa druku trzech książek i czasopisma - 4 częściOgłoszenie z dnia 2023-01-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku trzech książek i czasopisma - 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IMIENIA WITOLDA PILECKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369236544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Foksal 17

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-372

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@instytupileckiego.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.instytutpileckiego.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku trzech książek i czasopisma - 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ba6d1b7-9c96-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ba6d1b7-9c96-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w SWZ. Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są: 1) Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl ,
2) poczta elektroniczna: zamowienia@instytutpileckiego.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Adres strony internetowej
prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl ,
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5ba6d1b7-9c96-11ed-b4ea-f64d350121d2
We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP (dodatkowo oprócz numeru BZP Wykonawca może posłużyć się również znakiem sprawy: ZP.25.2.2023.1).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o
komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą przy ul. Foksal 17, 00-372 w Warszawie. 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą przy ul.Foksal 17, 00-372 w Warszawie lub poprzez e-mail iodo@instytutpileckiego.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21
ust.1 i 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art.19 ust.2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust.3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.2.2023.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1 - druk książki S. Smith, „Odzyskiwanie patriotyzmu w epoce skrajności”;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy - Załącznik nr 3a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2 - druk książki A. Del Noce, „Gramsci, czyli samobójstwo rewolucji”;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy - Załącznik nr 3b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część 3 - druk książki O. Barbasiewicz, „Ocaleni w Azji Wschodniej. Działalność państwa polskiego w latach 1940-1945 na rzecz obywateli RP - uchodźców w Japonii i Szanghaju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy - Załącznik nr 3c do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Część 4 - druk czasopisma „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, tom VI (2022). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy - Załącznik nr 3d do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Część 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na druku książki (wydawnictwa książkowego), z których każde było o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł brutto.
Część 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na druku książki (wydawnictwa książkowego), z których każde było o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł brutto.
Część 3:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na druku książki (wydawnictwa książkowego), z których każde było o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł brutto.
Część 4:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na druku czasopisma lub książki (wydawnictwa książkowego), z których każde było o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł brutto
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie co do ilości usług przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, na
potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w § 13, będzie
wymagał złożenia przez Wykonawców podmiotowego środka dowodowego, którym jest Oświadczenie Wykonawcy/ każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji
zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust.1
ustawy PZP, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 2 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie według wzoru wskazanego w Załączniku nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców w postępowaniu podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego
spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonego w § 14 ust. 1 pkt 4
SWZ, którym jest – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia o dokumentach (według wzoru podanego w załączniku nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających
wpływ na wykonanie Umowy,
2) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie przedmiotu Umowy, które to
działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub
Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
5) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
6) niewykonania części prac przez Wykonawcę;
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
8) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 17:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie Ezamowienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 18:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.