eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › STAŁA CAŁODOB. OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HIST. KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENC. ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚĆOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
STAŁA CAŁODOB.
OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA
NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HIST. KATOWIC
WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW
I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENC.
ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚĆ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Katowic

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001051241

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szafranka 9

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-025

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 256 18 10

1.5.8.) Numer faksu: 32 256 21 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mhk@mhk.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

STAŁA CAŁODOB.
OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA
NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HIST. KATOWIC
WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW
I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENC.
ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚĆ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f992c54-9c90-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019032/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 STAŁA CAŁODOBOWA OCHR. FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MHK WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYMI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f992c54-9c90-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mhk.katowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w SWZ Część I pkt 8, 9, 10

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarte w SWZ Część I pkt 1

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MHK_01/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 707764,73 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

14.1. Przedmiotem zamówienia jest stała (bezpośrednia) całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Muzeum Historii Katowic wraz z monitoringiem i zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej oraz usługami porządkowo–czystościowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90910000-9 - Usługi sprzątania

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

92521200-1 - Usługi ochrony wystaw i eksponatów

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-28 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określone w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt- Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Określone w SWZ Część III- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Określone w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określone w SWZ Część IV

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Określone w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Określone w SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Katowice ul. Szafranka 9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.