eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pokój › Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji.Ogłoszenie z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056815 z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pokój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Pokój

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-034

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774693080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminapokoj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8253a17c-b71f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000978/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Ochrona różnorodności biol. poprzez utworzenie Centrum ochrony różnorodności i biologicznej w Pokoju oraz Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający informuje, że zamówienie jest finansowane z Regionalnego ProgramuOperacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego. Umowy o dofinansowanie: nr RPOP.05.01.00-16-0012/17-00 i nrRPOP.05.01.00-16-0014/16-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia(BZP,TEDlub Id Postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl luba.hadamik@gminapokoj.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2.dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji:Tytuł Projektu I: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju,sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego”Tytuł Projektu II:”Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” prowadzonym w trybie podstawowym; 3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; c.d. SWZ Rozdział I podrozdział 20

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział I podrozdział 20

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.III.271.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami w ramach realizacji dwóch projektów:Projekt nr1:„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego”Projekt nr 2:Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny.Zakres Projektu 1:1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków Pawilonów Ogrodowych wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym zlokalizowanym na działce nr 369/95 w miejscowości Pokój.2.Budowa poletek i zagonów do hodowli roślin- zagony jako niewielkie poletka ograniczone drewnianymi obrzeżami. Ścieżki między zagonami powinny mieć szerokość co najmniej 30cm, mogą być udeptane ziemią,porośnięte trawą, wysypane korą, kamieniami, trocinami. 3.Utworzenie Dwóch labiryntów – 3.1Kwadratowy labirynt z ciętych cisów 1336szt- labirynt wykonany na rzucie kwadratu,uformowany z ciętych cisów. Wysokość żywopłotów 150cm. 3.2 Okrągły labirynt z ciętych cisów1383 szt.- labirynt założony na rzucie koła uformowany z ciętych cisów. Wysokość żywopłotów150cm. 4.Wykonanie rekultywacji gruntu na obszarze 1,5639ha 5.Wykonanie nasadzeń6.Usunięcie patogenu grzyba na powierzchni 1,6289ha 7. Usunięcie drzew 132 szt. oraz pielęgnacja 24 szt. drzew 8.Objęcie ochroną pomnikową 8 szt. drzew 9.Poprawa mikroretencji poprzez budowę systemu melioracji 10.Rozbiórka budynków gospodarczych B2, B3, B411.Rozbudowa Ścieżek edukacyjnych Hansegrand 12. Montaż krat na drzewa 5 szt. Drzewa dla których lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand muszą zostać zabezpieczone kratą pod drzewa . 1.Przedmiotem projektu 2 jest budowa budynku oranżerii z zabytkowym kominem wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z projektem budowlanym.Budowa Oranżerii z zabytkowym kominem zlokalizowanego na działce 369/95 w miejscowości Pokój wraz instalacjami (wod.-kan, c. o., elektro-energetyczna,oświetlenie wew. i zew.,zagospodarowanie terenu wokół budynku) oraz wycinką drzew i krzewów, nasadzenia, budowę ciągów komunikacyjnych oraz rozbiórkę budynku. 2.W ramach zagospodarowania terenu:1.Usunięcie 90 szt. drzew w związku koniecznością przeprowadzenia prawidłowej gospodarki drzewostanem. 2.Montaż 3 ławek parkowej 3. Montaż 3 tablic informacyjnych 4.Montaż 1 tabliczka kierunkowa 5. Montaż 1 kosz na śmieci 6.Montaż1 stojak na rowery 7.Montaż 1 kratownicy pod drzewo- drzewa dla których lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand muszą zostać zabezpieczone kratą pod drzewa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42511110-5 - Pompy grzewcze

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8 - Rekultywacja gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

76431000-3 - Usługi odwiertów

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, napodstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena i Długość okresu gwarancji na roboty budowlaneoraz zamontowane materiały i urządzenia.Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty wramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zanajkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczonąna podstawie wzoru:PO = PC + PG gdzie: PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej, PC - liczbapunktów uzyskanych w kryterium „Cena”,PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresugwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:zdolności technicznej lubzawodowej w zakresie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: a.Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego iprawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniejdwie roboty budowlane z których każda polegała na budowie nowego budynku od podstaw wrazz instalacjami wod-kan, elektryczną i grzewczą o wartości co najmniej 1 000 000,00zł brutto zakażdą robotę. b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują conajmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w realizacji zadania w charakterze kierownikabudowy posiadającą uprawnienia budowlane o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu MinistraInfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważneuprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lubodpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskichUnii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgranicznew rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. osamorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r.poz. 1946), w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i posiadającym co najmniej 3 letniedoświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy robotach budowlanych które polegały nabudowie co najmniej dwóch nowych budynków o powierzchni co najmniej 300m2. c. dysponujeco najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37b ustawy o ochroniezabytków z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz. U. 2018 poz.2067),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: Zamawiający niewymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Wymaganejest natomiast Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępnepotwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: nie podlega wykluczeniu, - Załącznik nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejscawykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie zZałącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlanezostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź innedokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeliwykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inneodpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunkuokreślonego w pkt 6.2 ppkt 4 lit. a SWZ, 2. wykazuosób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie zZałącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2 ppkt 4 lit. b,c SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środkówdowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniuna podstawie art. 125 ust. 1 i w związku z art. 266 ustawy Pzp. 2. Oświadczenie Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3.Oświadczenie Wykonawcy dotycząceRODO. 4.Dowód wniesienia wadium w kwocie i formie wskazanej w rozdziale 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN(słownie zł:trzydzieści tysięcy złotych 00/100),10.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilkunastępujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjachubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości.10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem nanastępujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój nrkonta: 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008z adnotacją „Wadium – Znaksprawy:SG.III.271.5.2021- „Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacjidwóch operacji” 10.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium,które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminuskładania ofert.10.5 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczeniaWykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postacielektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.10.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musibyć nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a.nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, b. kwotę wadium, c. termin ważnościgwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d. zobowiązaniegwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwszeżądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisachustawy.10.7 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwaniedo dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.10.8 Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadiumokreślono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego.9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnieubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia orazspełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy zwykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 2) wprzypadku, o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 5 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które robotybudowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyćwg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiemdowodowym. 3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środkidowodowe, o których mowa w pkt. 7.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o którychmowa w pkt. 7.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ąspełnienie warunku.9.3Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawiezamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy 1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawozamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunkudo treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpieniaktórejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, októrym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwedo zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, aktyterroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czymprzedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którymmowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego doWykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiotzamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiotzamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanielub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającąokresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazanoprowadzenie robót budowlanych 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowaw § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznyminieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innegowykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dniniezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi wdokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innegowykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 4)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić wprzypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiotzamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dniniezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzeniauzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydaniadecyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian niemoże skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którymmowa w § 3 ust. 1, 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznychodmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących koniecznośćwstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych odzaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacjizamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ichwystąpieniem, 6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym dowykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawozamówień publicznych, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresiemającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stronumowy, c.d. Załącznik nr 9 do SWI- Wzór Umowy § 18

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularzadozłożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku lub wniosku dostępnego na miniPortaluUrzęduZamówień Publicznychoraz w systemie ePUAP. Elektroniczna SkrzynkaPodawcza:/86frc5f0pl/SkrytkaESP znajdująca się naplatformie ePuap podadresemhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-17 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.