eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwonak › Przebudowa budynku GOK Sokół w CzerwonakuOgłoszenie z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056811 z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERWONAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Źródlana 39

1.5.2.) Miejscowość: Czerwonak

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-004

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bz@czerwonak.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17e53826-b71b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001365/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont i przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jestzapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresemhttps://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania zPlatformy przetargowej dostępny podadresem:https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html2. Złożenie oferty poprzezPlatformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszegorozdziału.3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane sąna stronie internetowej Platformy przetargowej - podadresem:https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html4. Wsparcia technicznego wzakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d,lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałkudo piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformyprzetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bezlogowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.6. Oferty,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tymoświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz pełnomocnictwo sporządza się w postacielektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy zdnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.Pozostałe postanowienia zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestUrząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak,2) kontakt do Inspektora DanychOsobowych: iodo@czerwonak.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówieniapublicznego, realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegooraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy;4) odbiorcami Pani/Pana danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przezokres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, w stosunku do Wykonawcy, którego ofertazostała wybrana – przez okres trwania umowy, lecz odpowiednio nie krócej niż 5 lat, od dniazakończenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnieniaewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przezokres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów, przepisów wewnętrznych administratoradanych.6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostaławybrana - do realizacji umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż powyższe nie możeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszeniemintegralności protokołu oraz jego załączników ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnymz ustawą;c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nieprzysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 782989,15 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku z wymianą instalacji elektrycznej, modernizacja kotłowni gazowej oraz wzmocnienie i izolacja fundamentów budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262210-6 - Fundamentowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 114 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziałuw postępowaniu w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku/obiektu kubaturowego o wartości robót nie mniejszej niż 700.000 zł. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót na podstawie jednej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum, Zamawiający żąda wykazania roboty/robót rzeczywiście wykonanej/wykonanych przez Wykonawcę.Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia. b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował łącznie co najmniej:a. jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b. jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (wymiana instalacji elektrycznej)c. jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (wymiana kotła gazowego).lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji jeśli jedna lub kilka osób posiada łącznie ww. uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe: opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III ust. 6 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności) – w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty te składane są wspólnie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

przedmiotowe środki dowodowe: opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III ust. 6 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności) – w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty te składane są wspólnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.4. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty zgodnie z rozdziałem VII ust. 9.5. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia określone w treści SWZ.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 8 pkt 1) rozdziału XVII SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:1) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, stanowiącym odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ oraz w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-29

2021-05-17 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.