eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Łódzki Wschodni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 3

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 633 71 91

1.5.8.) Numer faksu: 42 632 93 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodzkiwschodni.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lodzkiwschodni.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff4adffa-9af7-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044575/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 "Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff4adffa-9af7-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff4adffa-9af7-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff4adffa-9af7-11ed-b4ea-f64d350121d2
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamowienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną przez formularz udostępniony na stronie internetowej htts://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w Centrum pomocy” „Nowe zgłoszenie” lub w kafelku „FAQ” „Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem” .
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@lodzkiwschodni.pl (nie dotyczy składania ofert).
13. Pozostałe informacje zostały zamieszczone specyfikacji warunków zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 42
633-71-91, fax. 42 632-93-11 e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@lodzkiwschodni.pl.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
określonym w przepisanych ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRiD.272.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E na odcinku łącznej długości 454 m poprzez
budowę ciągu pieszo-jezdnego po wschodniej stronie drogi.
2. Opis stanu istniejącego.
Droga powiatowa nr 1150E klasy technicznej „Z” na przewidzianym do przebudowy odcinku posiada nawierzchnię
bitumiczną o szerokości ok. 5,5 m z poboczami gruntowymi i rowami przydrożnymi.
W miejscowości Boginia na rzece Moszczenica jezdnia wraz z poboczami przebiega przez istniejący obiekt mostowy
zabezpieczony murowanymi barierami ochronnymi.
W pasie drogowym objętym przebudową zidentyfikowano uzbrojenie podziemne tj. wodociąg, sieć gazowa z przyłączami,
kable energetyczne i teletechniczne.
W 2018 r. na odcinku drogi 1150E od skrzyżowania z drogą do Grabiny do skrzyżowania z drogą do Skoszew, w ramach I
etapu budowy ciągu pieszo-jezdnego, wykonano kompletną ścieżkę rowerową z wyłączeniem odcinka długości 454 m tj. od
km 3+346,00 do km 3+800,00 m z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania zgody
budowlanej dot. rozbudowy obiektu mostowego na rzece Moszczenica celem przeprowadzenia ciągu pieszo-jezdnego.
W 2020 r. po wschodniej stronie drogi rozpoczęto budowę ciągu pieszo-jezdnego. Zakres wykonanych robót przedstawiono
poniżej w odniesieniu do poszczególnych odcinków inwestycji. Poza pracami związanymi bezpośrednio z budową ciągu
pieszo-jezdnego w 2021 r. wykonano zabezpieczenie istniejącego obiektu mostowego poprzez zabicie grodzic Larsena.
Opracowano także „Dokumentację geologiczno-inżynierską dla wykonania projektu przepustu na rzece Moszczenicy w
pasie drogi powiatowej nr 1150E kilometraż 3-484:3-540 m. Boginia; gm. Nowosolna; pow. łódzki-wschodni; woj. łódzkie”
powstałą po zmianie kategorii geotechnicznej obiektu na kategorię II, będącą uszczegółowieniem Opinii geotechnicznej i
Dokumentacji badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym z maja 2019 r.
W 2022 r. zrealizowano budowę przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica dla potrzeb przeprowadzenia ciągu pieszojezdnego.
Zakres wykonanych robót przedstawiono poniżej.
3. Opis stanu projektowanego.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie, wyłączonego w 2018 r., odcinka ścieżki rowerowej z uwzględnieniem
robót wykonanych na tym odcinku w latach 2020 – 2021 i w roku 2022:
zamówienie obejmuje wykonanie:
3.1. ciągu pieszo – jezdnego (ścieżki rowerowej), w tym:
1) wykonanie przyjezdniowego ciągu pieszo - jezdnego (ścieżki rowerowej) na odcinkach od km 3+346,00 do 3+484,59 i od
3+539,53 do 3+800,00 o szerokości 2,00 m i nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym, oddzielonej od jezdni
wystającym krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem i od strony rowów obrzeżami betonowymi
30 x 8 na ławach betonowych.
Konstrukcja ścieżki:
 warstwa ścieralna nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej AC8C 8S (50/70) barwiona pigmentem czerwonym w ilości
5% grubości 3 cm,
 oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową (0,5 kg/m2),
 podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem Rm = 2,5MP, grub. 15 cm,
 warstwa odcinająca z piasku, grubości 20 cm,
 istniejące podłoże gruntowe G2 zagęszczone do wskaźnika Is= 1,0.
2) przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z dostosowaniem do projektowanych rzędnych ścieżki wraz z wymianą
istniejącego pod zjazdem przepustu ze ściankami czołowymi:
Konstrukcja jezdni zjazdu w obszarze ścieżki rowerowej:
 warstwa ścieralna nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej AC8C 8S (50/70) barwionej pigmentem czerwonym w ilości
5% grubości 3 cm,
 oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową (0,7 kg/m2),
 górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego (0÷31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie, grubości 8
cm,
 górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego (0÷31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie, grubości 15
cm,
 warstwa odcinająca z piasku, grubości 15 cm,
 istniejące podłoże gruntowe G2 zagęszczone do wskaźnika Is= 1,0.
3) wykonanie odwodnienia:
ścieków podchodnikowch z żeliwnym wpustem krawężnikowym z bocznym odpływem połączonym rurą PEHD Ø 160 i
prefabrykowanymi ściekami betonowymi trapezowymi grubości 20 cm do istniejących rowów przydrożnych,
4) formowanie skarp z humusowaniem i obsianiem,
5) oczyszczenie rowów z namułu,
6) zamontowanie barier ochronnych,
7) wprowadzenie organizacji ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome)
według projektu budowlanego „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E, w gm. Nowosolna,
(budowa ścieżki rowerowej)
Etap II od km 3 + 346,0 do km 3 +800,0”, ( zał. nr 12a do SWZ)
i według Projektu docelowej organizacji ruchu. ( zał. nr 13 do SWZ).
Uwaga!
W ramach realizacji inwestycji w latach 2020 – 2021 wykonano całościowo lub częściowo m.in. roboty przygotowawcze
(wytyczenie geodezyjne trasy i punktów wysokościowych, roboty rozbiórkowe nawierzchni oraz usunięcie warstwy humusu
wraz z wywozem), roboty ziemne w tym korytowanie, ułożenie warstwy odcinającej z piasku, krawężniki i obrzeża betonowe,
ścieki podchodnikowe, demontaż istniejącego oznakowania drogowego.
Zakres wykonania tych elementów został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 15a do SWZ.
3.2. ciągu pieszo – jezdnego na przepuście
na rzece Moszczenicy w miejscowości Boginia
1) wykonanie ciągu pieszo - jezdnego na odcinku od km 3+484,59 do 3+539,53 o nawierzchni bitumicznej barwionej
pigmentem czerwonym o szerokości zmiennej od 2,00 do 3,50 m, ograniczonej obustronnie obrzeżami:
Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego:
 warstwa ścieralna – AC 8 S (50/70) barwiona pigmentem czerwonym w ilości 5% gr. 3 cm ze skropieniem podbudowy
emulsją asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2,
 warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa,
gr. 15 cm,
 warstwa odcinająca z pospółki, gr. 20 cm,
2) wykonanie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionego o 12 cm nad jezdnię, wzdłuż
wschodniej krawędzi jezdni od km 3+484,59 do 3+539,53,
3) uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika,
4) wykonanie ścieku korytkowego z prefabrykowanych elementów betonowych 8 x 25 x 33 cm i ścieku skarpowego
trapezowego 50 x 50 / 38 x 20/ 15 cm dla odprowadzenia wody z nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego,
5) montaż barier ochronnych,
6) wykonanie narzutu kamiennego, humusowanie, obsianie trawą,
według projektu wykonawczego „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E, w gminie
Nowosolna, od km 3 + 346,0 do km 3 +800,0. Obiekt: Przepust wraz z ciągiem pieszo jezdnym” (zał. nr 12b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami ofert: cena – 60%; okres gwarancji i rękojmi – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia obejmujące wykonanie robót budowlanych obejmujące wykonanie robót bitumicznych w zakresie chodników lub ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo – jezdnych lub jezdni o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda,
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy z uprawnieniami do robót drogowych co najmniej klasy Z.

UWAGA I:

 Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).
 Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.Uwaga II:
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 4 lit.a, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do danej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych NBP z pierwszej opublikowanej tabeli kursów NBP po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ).
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi nr 71 1240
3060 1111 0010 0515 4916.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Łódzki Wschodni;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w §7. ust.
1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w §5
ust. 2 pkt 1 SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy ( wg wzoru określonego w załączniku nr 12 do SWZ).
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
2) precyzować zakres umocowania,
3) wskazywać pełnomocnika,
4) wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
5) być podpisane przez każdego z tych Wykonawców.
6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej niniejszego zamówienia, zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane umową zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 specyfikacji warunków zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o u dzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba ,wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na go 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.pkt 3.
3) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu,
odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.