eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku nr 6 w m. Świnoujście",Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 6 w m. Świnoujście”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190241779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oliwska 35

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-563

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 524 20 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.morski.strazgraniczna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 6 w m. Świnoujście”,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ba7709d-9598-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=40614524

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu są: portal eusług SmartPZP - system informatyczny Zamawiającego, zwany dalej „platformą elektroniczną” oraz poczta elektroniczna Zamawiającego.
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zamowienia-ogloszone.
Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://portal.smartpzp.pl/mosg.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na platformie elektronicznej:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Firefox ver. 46 i późniejsze, Chrome ver. 45 lub późniejsze, Opera
ver. 37 lub późniejsze,
d) Włączona obsługa JavaScript,
e) Oprogramowanie Java ver. 1.8,
f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Uwaga: Do założenia konta na platformie elektronicznej wymagany jest certyfikat kwalifikowany, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.), podpis zaufany lub podpis osobisty.
2) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
3) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na platformie elektronicznej i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje
w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę elektroniczną stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu generowanym przez system.
c) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu Oferty do systemu.
4) Szczegółowe informacje dotyczące obsługi platformy elektronicznej znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”,
dostępnej na stronie platformy elektronicznej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mosg/elearning.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego „RODO”, Zamawiający informuje że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu od osób fizycznych jest Komendant Morskiego
Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji,
adres poczty elektronicznej: iod.woi.mosg@strazgraniczna.pl, tel. 58 524-20-60;
c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
e) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio
dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
h) Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, posiadają:
-na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do własnych danych osobowych;
-na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania własnych danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
-na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, uzna że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
-gdyż podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu również są zobowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku Informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku nr 6, zlokalizowanego na terenie Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, przy ul. Grodzkiej 4, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 6 w m. Świnoujście”. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 6 do Specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Oceniona jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie oferta, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane przez Wykonawcę i Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jedno zadanie dotyczące wykonania robót budowlanych, polegające na remoncie, budowie (a także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie) lub przebudowie budynku:
- o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, określone w punkcie 3.2. ppkt 4) Specyfikacji, tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w punkcie powyższym, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. dokument należy złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wykonawcy lub w postaci elektronicznej z wykorzystaniem podpisu zaufanego lub podpisu osobistego Wykonawcy.
2) wymagane pełnomocnictwa, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2. i 4.11. oraz Rozdziale 6 Specyfikacji.
3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji, składane w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji, składane w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdziale 3 pkt 3.2. ppkt 4) Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenia należy złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wykonawcy lub w postaci elektronicznej z wykorzystaniem podpisu zaufanego lub podpisu osobistego Wykonawcy.
4) oświadczenie podmiotu/ów udostępniającego/cych zasoby Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie zachodzą w stosunku do podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby przesłanki wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby, składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji, w celu wstępnego potwierdzenia, że podmiot/y udostępniający/ce zasoby spełnia/ją warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 3.2. ppkt 4) Specyfikacji.
Ww. oświadczenia należy złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby lub w postaci elektronicznej z wykorzystaniem podpisu zaufanego lub podpisu osobistego podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby.
5) oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) oraz firmy (nazwy) Podwykonawców (jeżeli są znane).
6) W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
odpowiednio:
- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, potwierdzające wypełnienie obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz zapewnienie ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu.
albo:
- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji,
że Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczące
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
7) w przypadku, o którym mowa w pkt 3.6. Specyfikacji, Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.
Ww. dokument należy złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego podmiotu/ów dostępniającego/ych zasoby lub w postaci elektronicznej z wykorzystaniem podpisu zaufanego lub podpisu osobistego podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dla przedmiotowego postępowania. Z treści pełnomocnictwa (lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby), do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma kierować korespondencję.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi zostać dołączone do oferty wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie określonej w Rozdziale 4 pkt 4.2. Specyfikacji.
3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
4) Oferta wspólna powinna zostać sporządzona zgodnie ze Specyfikacją.
5) Elektroniczne kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną).
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników spółki cywilnej musi zostać sporządzone w formie określonej w Rozdziale 4 pkt 4.2. Specyfikacji.
7) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
gwarancji i rękojmi za wady.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Wszelkie zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy wyłącznie pod warunkiem, że nie naruszają przepisów Ustawy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) w zakresie wynagrodzenia:
-w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, w zakresie zmienionej jej wysokości,
b) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy przewidzianego w §2 ust 3 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 6 do Specyfikacji, jeżeli:
- w drodze wydania decyzji administracyjnej na Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotu umowy, zostanie nałożony obowiązek, którego konsekwencją będzie wstrzymanie wykonywania robót budowlanych - na okres do dnia wykonania przez Zamawiającego obowiązku,
- w związku z realizacją przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność uzyskania lub zmiany decyzji administracyjnej - na okres do dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej,
- wystąpi konieczność usunięcia przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót budowlanych, w szczególności w związku z ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji na okres do dnia zakończenia ww. prac lub usunięcia przeszkód,
- w zakresie zmiany Podwykonawców lub zmiany zakresu robót im powierzonych – na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mosg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w pkt 8.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu:
a) harmonogram realizacji robót budowlanych,
b) szczegółowy kosztorys ofertowy opiewający na wartość oferty wraz z kosztorysem ofertowym w formacie kompatybilnym z programem Norma PRO. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy Specyfikacją a dostarczonymi przez Wykonawcę kosztorysami, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysach nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające ze Specyfikacji w ryczałtowej cenie oferty. Dołączony kosztorys ofertowy wykorzystany będzie do dokonania rozliczenia przy ewentualnym odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.