eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodków › Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w GrodkowieOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 29

1.5.2.) Miejscowość: Grodków

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774040300

1.5.8.) Numer faksu: 774155516

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pm@grodkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/grodkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49ea9671-717b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029801/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471511/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGP.VI.271.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 3072981,87 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie

4.5.3.) Główny kod CPV: 42923000-2 - Maszyny ważące i wagi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44611000-6 - Zbiorniki

34911100-7 - Wózki

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

44613800-8 - Pojemniki na tworzywa odpadowe

44614000-7 - Beczki

42996100-5 - Rozdrabniarki

39713300-6 - Zgniatarki do odpadów

4.5.5.) Wartość części: 247692,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 1 zamówienia wynosi 3.000.000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty w wys. 3.549.144,40 zł, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie jest
w stanie otrzymać wyższego dofinansowania od zakładanego, zatem nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, w związku z czym postępowanie zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3549144,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4551000,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 1 zamówienia wynosi 3.000.000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty w wys. 3.549.144,40 zł, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie jest
w stanie otrzymać wyższego dofinansowania od zakładanego, zatem nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, w związku z czym postępowanie zostaje unieważnione.
Zamawiający zamierza powtórzyć niniejsze postępowanie, jednak z uwagi na globalną sytuację gospodarczą panującą obecnie na rynku, co uwidaczniają ceny złożonych ofert, Zamawiający zmuszony jest zmniejszyć zakres przedmiotowego zamówienia.
Powyższe ma przełożenie na zakres zamówienia, wchodzącego w skład Części 2 zamówienia, który
w obecnej sytuacji, również musi być pomniejszony o pewien asortyment.
Ponadto nie jest możliwa realizacja części 2 bez części 1 zamówienia – zakup sprzętu nie jest celowy, bez możliwości przygotowania miejsca dostawy, stanowiącej cz. 1 zamówienia. Stanowi to istotną wadę w niniejszym postępowaniu, dlatego postępowanie zostaje unieważnione dla obu części zamówienia.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że w Ogłoszeniu o zamówieniu zaznaczył możliwość unieważnienia postępowania na okoliczność, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 232531,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 248177,10 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.