eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w KielcachOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II nr 9

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-025

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 36 46 256

1.5.8.) Numer faksu: 41 36 46 259

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfz-kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-swietokrzyskiego-ow-nfz/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbd319fb-9bc9-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00318312/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dbd319fb-9bc9-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/,
3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych informacji lub dokumentów przekazanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę widomości widoczne są po zalogowaniu w przeglądarce postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załącznik do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy zobowiązani są skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), podajemy następujące informacje:
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przy ul. M. Langiewicza”, nr postępowania: NFZ13-WAG-SSZP.251.1.2023.
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ● PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą/;
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
/W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania/;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ13-WAG-SSZP.251.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 600000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przy ul. M. Langiewicza”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

79994000-8 - Usługi zarządzania umowami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym z nw. kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie Kierownika Zespołu Inwestora Zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł za jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4). 1 Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji obejmującą budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej z infrastrukturą elektryczną, sanitarną, teletechniczną, instalacją ogrzewania, każdy o kubaturze minimum 18 000 m3 i wartość robót dla każdej z inwestycji dla której uzyskano pozwolenie na użytkowanie nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto;
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełniać w całości jeden Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Przez pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji Zamawiający rozumie usługę polegającą w szczególności na reprezentowaniu Zamawiającego (Inwestora) na budowie, zapewnieniu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego posiadających właściwe uprawnienie do prowadzenia nadzorów wraz z koordynowaniem ich prac, wykonywanie rozliczeń budowy, udział w odbiorach inwestorskich budynku, weryfikacji dokumentacji powykonawczej, nadzór nad realizacją umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
Przez wartość inwestycji Zamawiający rozumie wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez Generalnego Wykonawcę od inwestora z tytułu ich wykonania.

4). 2 Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia odpowiednim personelem składającym się na Zespół Inwestora Zastępczego, spełniającym poniższe wymagania:
a) Kierownik Zespołu Inwestora Zastępczego/ inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej jedna osoba, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
[na potwierdzenie warunku udziału należy przekazać kopię uprawnień],
- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu lub realizacji inwestycji budowlanych oddanych do użytkowania
[na potwierdzenie warunku udziału należy podać opis doświadczenia zawodowego potwierdzającego stawiany warunek uwzględniając lata pracy i zajmowane stanowiska],
- doświadczenie w zakresie zarządzania i nadzorowania budowy na co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze wynoszącej minimum 18 000 m3 każda o wartości robót budowlanych wynoszących minimum 20 000 000,00 zł netto (tj. zakończonych i oddanych do użytkowania)
[na potwierdzenie warunku udziału należy podać konkretne inwestycje potwierdzające stawiany warunek uwzględniając podmiot na rzecz którego robota budowlana była realizowana];

b) Inspektor nadzoru nad robotami sanitarnymi - co najmniej jedna osoba wyznaczona do sprawowania ww. funkcji, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
[na potwierdzenie warunku udziału należy przekazać kopię uprawnień],
- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie nadzoru robót sanitarnych
[na potwierdzenie warunku udziału należy podać opis doświadczenia zawodowego potwierdzającego stawiany warunek uwzględniając lata pracy i zajmowane stanowiska],
- doświadczenie w zakresie nadzorowania budowy jako inspektor nadzoru robót sanitarnych, na co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze wynoszącej minimum 18 000 m3 każda o wartości robót budowlanych wynoszących minimum 20 000 000,00 zł netto (tj. zakończonych i oddanych do użytkowania)
[na potwierdzenie warunku udziału należy podać konkretne inwestycje potwierdzające stawiany warunek uwzględniając podmiot na rzecz którego robota budowlana była realizowana];

c) Inspektor Nadzoru nad robotami elektrycznymi - co najmniej jedna osoba wyznaczona do sprawowania ww. funkcji, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
[na potwierdzenie warunku udziału należy przekazać kopię uprawnień],
- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie robót elektrycznych
[na potwierdzenie warunku udziału należy podać opis doświadczenia zawodowego potwierdzający stawiany warunek uwzględniając lata pracy i zajmowane stanowiska],
- doświadczenie w zakresie nadzorowania budowy jako inspektor nadzoru robót elektrycznych, na co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze wynoszącej minimum 18 000 m3 każda o wartości robót budowlanych wynoszących minimum 20 000 000,00 zł netto (tj. zakończonych i oddanych do użytkowania)
[na potwierdzenie warunku udziału należy podać konkretne inwestycje potwierdzające stawiany warunek uwzględniając podmiot na rzecz którego robota budowlana była realizowana];

d) Inspektor Nadzoru nad robotami telekomunikacyjnymi - co najmniej jedna osoba wyznaczona do sprawowania ww. funkcji, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
[na potwierdzenie warunku udziału należy przekazać kopię uprawnień],
- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie nadzoru robót telekomunikacyjnych
[na potwierdzenie warunku udziału należy podać opis doświadczenia zawodowego potwierdzający stawiany warunek uwzględniając lata pracy i zajmowane stanowiska],
- doświadczenie w zakresie nadzorowania budowy jako inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych, na co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze wynoszącej minimum 18 000 m3 każda o wartości robót budowlanych wynoszących minimum 20 000 000,00 zł netto (tj. zakończonych i oddanych do użytkowania)
[na potwierdzenie warunku udziału należy podać konkretne inwestycje potwierdzające stawiany warunek uwzględniając podmiot na rzecz którego robota budowlana była realizowana];

e) Specjalista ds. rozliczeń - co najmniej jedna osoba, która posiada:
- wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
[na potwierdzenie warunku udziału należy przekazać kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej],
- doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń, na co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej każda o wartości robót budowlanych wynoszących minimum 20 000 000,00 zł netto
(tj. zakończonych i oddanych do użytkowania)
[na potwierdzenie warunku udziału należy podać konkretne inwestycje potwierdzające stawiany warunek uwzględniając podmiot na rzecz którego robota budowlana była realizowana];

Nie dopuszcza się łączenia wyżej wymienionych funkcji przez tę samą osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (załącznik nr 7 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu wykonanych usług stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - (załącznik nr 8 do SWZ);

b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (załącznik nr 9 do SWZ);

c) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do elektronicznej oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ). Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4 do SWZ);
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ);
4) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
5) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (jeżeli dotyczy);
6) w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi;
7) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
8) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy) w osobnym pliku;
9) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty;
3) Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu;
5) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 454 ustawy oraz 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, postaci elektronicznej tj. w formie elektronicznej - opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.