eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wymiana odcinka przyłącza wodociągowego na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana odcinka przyłącza wodociągowego na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932671448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Elżbiety 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-111

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zzk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zzk.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zzk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana odcinka przyłącza wodociągowego na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c7d0ea0-76f9-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040310/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.56 Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na wymianie 30 m odcinka sieci wodociągowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 wraz z odtworzeniem nawierzchni i torowiska.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485289

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3408/189/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana odcinka przyłącza wodociągowego na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1) prace projektowe - zaprojektowanie wymiany odcinka przyłącza wodociągowego na terenie zajezdni tramwajowej na podstawie wytycznych programu funkcjonalno użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych,
2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i przy użyciu materiałów własnych, obejmujące m.in.:,
a) roboty rozbiórkowe,
b) wymianę odcinka przyłącza wodociągowego,
c) roboty nawierzchniowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

45000000-7 - Roboty budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena jedynej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 131 364 zł. Zamawiający nie posiada dodatkowych środków finansowych, które mógłby przeznaczyć na dofinansowanie i udzielenie zamówienia w cenie oferty Wykonawcy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206330 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206330 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.