eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie robót remontowych wewnętrznych w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowych wewnętrznych w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Bażyńskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cpz@ug.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowych wewnętrznych w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6984b7da-9c77-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00255139/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty remontowe w II częściach w budynku Wydziału Prawa i Administracji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl, zwana dalej „platforma”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy w zakładce „Regulamin" dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy w zakładce „Instrukcje" dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, dokumentów, wniosków oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
8. Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami:
Patrycja Chajec – pracownik Działu Procedur Zakupowych Centrum Polityki Zakupowej UG, email: patrycja.chajec@ug.edu.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.
2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30, (58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ppkt 3) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp wraz z przepisami wykonawczymi.*
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Pełen opis klauzuli RODO znajduje się w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5750.291.1.18.2023.PC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych wewnętrznych w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku oraz świadczenie usług serwisu i konserwacji układu klimatyzatora w pomieszczeniu po likwidowanej palarni wraz z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 (roboty budowlane), 45400000-1 (roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych), 45262300-4 (betonowanie), 45430000-0 (pokrywanie podłóg i ścian), 45432100-5 (kładzenie i wykładanie podłóg), 45432110-8 (kładzenie podłóg), 45432111-5 (kładzenie wykładzin elastycznych), 45440000-3 (roboty malarskie i szklarskie), 45330000-9 (roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne), 45331200-8 (instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), 45320000-6 (roboty izolacyjne).
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych wewnętrznych w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 6, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ,
2) świadczenie usług serwisu i konserwacji układu klimatyzatora w pomieszczeniu po likwidowanej palarni, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych
– w okresie gwarancji. Minimalny zakres prac oraz czasookresy związane z serwisem i konserwacją podano w pkt IV opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ.
4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ.
5. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
6. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, nadzoru terenu robót w trakcie prowadzenia robót, utrzymywanie placu robót w należytym porządku.
8. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Należy się liczyć z koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
9. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku lub budynków przyległych wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót.
11. Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem wraz z myciem okien po zakończonych robotach, pomiarami, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz., wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (wody, energii).
12. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót.
13. Jeśli gdziekolwiek w SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, zostały wskazane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, to należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż rozwiązania równoważne zagwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią spełnienie w równoważnym stopniu wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych w opisie przedmiotu zamówienia normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych lub systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp.
14. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie w równoważnym stopniu wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, jakie normy lub inne systemy odniesienia, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty Wykonawcy tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, usługi lub dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi lub systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (art. 101 ust. 5 Pzp). Zamawiający może w tej sytuacji skorzystać z uprawnienia określonego w art. 107 ust. 2 Pzp.
15. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w SWZ wraz z załącznikami, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy SWZ wraz z załącznikami i ewentualnej wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.
17. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
18. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XVI SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 12 projektu umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
19. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy:
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) roboty demontażowe i rozbiórkowe,
b) roboty izolacyjne,
c) roboty dekarskie,
d) roboty posadzkarskie,
e) roboty tynkarskie,
f) roboty budowlane wykończeniowe,
g) montaż instalacji elektrycznej,
h) czynności kontrolno-pomiarowe w instalacji elektrycznej,
i) montaż instalacji kanalizacyjnej,
j) montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji,
k) wszystkie inne czynności związane z wykonaniem prac objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ wraz z załącznikami.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności, związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia w każdym momencie realizacji zamówienia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody, o których mowa poniżej, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w ppkt 1). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ppkt 1) wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umów o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków danego pracownika, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, (...)

Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SWZ oraz załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262300-4 - Betonowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie (obejmujących roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN brutto każda.
Przez określenia: „budowa”, „przebudowa”, „remont” należy rozumieć definicje określone w art. 3 odpowiednio pkt 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane.
b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem 3 osób, w skład którego wchodzą:
- kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UWAGA: W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
2. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII pkt 4 SWZ.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 Pzp warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie, a warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 2) lit. a) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Niniejsze postanowienia stosuje się analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego: oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SWZ, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3) SWZ:
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w ppkt 1), Wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.
2) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4) SWZ:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 4) lit. a) SWZ. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 4) lit. b) SWZ. Wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami w rozdziale XI pkt 9 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt 4 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XX pkt 6 SWZ.
6. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 18 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 lit. a),
3) zmiany dotyczącej terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1:
a) w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 18,
b) w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych, w szczególności: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, oblodzenia, silnych mrozów, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy – fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikających z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 Pzp, których wprowadzenie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
d) w wyniku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane,
e) w wyniku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
f) gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności: prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a)-f) termin określony w § 2 ust. 1 pkt 1 może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności, lub o czas niezbędny na realizację dodatkowych robót budowlanych wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp.
4) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ, po akceptacji zmian przez Zamawiającego. W tym przypadku możliwa jest również powiązana ze zmianą sposobu świadczenia odpowiednia zmiana (wydłużenie lub skrócenie) terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) lub zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 2 pkt 1),
5) zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą posiadały kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi w rozdziale V SWZ, (...)

Pełna treść dotycząca rodzaju i zakresu oraz warunków wprowadzenia zmian umowy znajduje się w § 14 projektu umowy - załącznika nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia:
1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych (rozdział III pkt 3 ppkt 1) SWZ): do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) świadczenie usług serwisu i konserwacji układu klimatyzatora w pomieszczeniu po likwidowanej palarni wraz z materiałami eksploatacyjnymi (rozdział III pkt 3 ppkt 2) SWZ): w okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę, wynoszącym minimum 36 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.