eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Remont nieruchomości położonej przy ul Piastowskiej 21 we Wrocławiu"



Ogłoszenie z dnia 2021-05-16

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00055744 z dnia 2021-05-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont nieruchomości położonej przy ul Piastowskiej 21 we Wrocławiu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa „Piastowska 21”

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932852090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 21

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-361

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21piastowska@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piastowska21.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

wspólnota mieszkaniowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont nieruchomości położonej przy ul Piastowskiej 21 we Wrocławiu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a9c6de6-b643-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://piastowska21.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://piastowska21.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma ZakupowaLogintrade.Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólniedostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,.doc, .docx, .odt.. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych orazu chylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, Zamawiający informuje, ż Administratorem danych jestZarządca Wspólnoty Mieszkaniowej: Jadwiga Kołacz. Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszympostępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego,• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąosoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 orazart. 96 ust. 3 ustawy, •Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategoriąarchiwalną akt B5, przez okres 5lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,chyba, że czas trwania umowyprzekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy,• obowiązek podania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem wpostępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego; konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawy,• w odniesieniu doPani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowniedo art. 22 RODO,• posiada Pani/Pan:– na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danychosobowych Pani/Pana dotyczących,– na podstawie art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Panadanych osobowych ,– na podstawie art. 18 RODO prawo żądaniaod administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust.1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ oraz w załączonej dokumentacji projektowej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont nieruchomości położonej przy ul Piastowskiej 21 we Wrocławiu” . 2. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – zostały określone w projekcie umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ. 3. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W konsekwencji Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszelkich sprawach ujawnionych w toku prowadzonych czynności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie (renowacji) elewacji i  dachu wraz  z dociepleniem budynku użyteczności publicznej* i wartości tych robót nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta  tysięcy zł) brutto każda, przy czym przynajmniej jedna z robót powinna dotyczyć budynku wpisanego do rejestru zabytków, a druga objętego ochroną konserwatorską lub powinna dotyczyć budynku wpisanego do rejestru zabytków .*przez budynek Zamawiający rozumie również kompleks budynków, w których roboty budowlane zostały zrealizowane w  ramach jednej umowy UWAGA: - dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, - w wypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę samodzielnie spełnia  ww. warunek. To zastrzeżenie dotyczy także sytuacji opisanej w Rozdziale VII (poleganie na tzw. zasobach podmiotu trzeciego) b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, a ponadto odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zakończoną uzyskaniem uprawnień do nadzorowania robót budowlanych przy zabytku , Wymagane uprawnienia powinny być wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonanenależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; wzórwykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) Formularz ofertowy wykonawcy 2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ,3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 (jeżeli dotyczy),4) dowód wniesienia wadium (jeżeli jestwymagane),5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiedniepełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 złotych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianiewarunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które robotybudowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy.4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://piastowska21.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia wynosi: 22 tygodnie tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.11.2021r. Termin jest jednym z kryterium oceny ofert.
2021-05-16 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.