eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej okręgu lubelskiego w celu ich powrotu na rynek pracy.Ogłoszenie z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00055729 z dnia 2021-05-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej okręgu lubelskiego w celu ich powrotu na rynek pracy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430719876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-482

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: okw_lublin@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej okręgu lubelskiego w celu ich powrotu na rynek pracy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74dc3975-b4fc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00047425/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osadzonych ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, ul. Południowa 5, 20-482 Lublin, tel. 81 710 45 61,• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod_oisw_lublin@sw.gov.pl,• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia zawodowe dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej okręgu lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nr sprawy: OI/KI.2230.POWER.1.2021/LUB, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy Pzp;• dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OI/KI.2230.POWER.1.2021/LUB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

NOWOCZESNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ (kod zawodu: 712904) – 5 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych (w ramach prawa opcji – dodatkowo do 6 cykli)Moduł merytoryczny obejmuje 110 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania prac w zawodzie technologa robót wykończeniowych. Realizacja kursu umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności w zakresie wykonania prac związanych z wykańczaniem budynków zgodnie z projektem budowlanym; prowadzenia robot murarskich, wykonania okładziny ściennej z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli, wykonania podłogi z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli, malowania ściany pomieszczeń techniką emulsyjną, klejową i olejną posługując się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami.Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz winien obejmować m.in. przykładowe treści:• nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności do wykonywania prac budowlanych i wykończeniowych z zastosowaniem najnowszych technologii materiałów; • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe oraz ochrona środowiska w zakresie dotyczącym wykonywania robót oraz przy obsłudze maszyn, narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do pracy;• elementy dokumentacji technicznej, posługiwanie się dokumentacją techniczną;• montowanie zespołów konstrukcyjnych;• prace tynkarskie, malarskie, układanie wykładzin ściennych i podłogowych;• posługiwanie się elektronarzędziami;• technologia i materiałoznawstwo dla technologa robót wykończeniowych;• organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót wykończeniowych;• wykonywanie robót murarskich zgodnie z projektem budowlanym;• wykonywanie tynków zwykłych lub cienkowarstwowych;• wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli;• wykonywanie podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli;• wykonywanie dociepleń budynków;• malowanie ścian techniką emulsyjną, klejową i olejną;• wykonywanie remontów i konserwacji pomieszczeń;• wykonywanie odbioru i kosztorysowanie robót wykończeniowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do części 1-szej zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe. Realizacja zamówienia rozszerzonego uzależniona będzie od możliwości finansowych Zamawiającego, zależnych od stopnia wykorzystania budżetu przeznaczonego na niniejsze postępowanie, a także ewentualnego przyznania dodatkowych środków finansowych.W ramach prawa opcji, przewiduje się zrealizowanie dodatkowo do 6 szkoleń pn.: Nowoczesne wykończenie wnętrz”, w niżej wskazanych lokalizacjach:1. Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22-500 Hrubieszów – 1 szkolenie;2. Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7 24-300 Opole Lubelskie – 3 szkolenia;3. Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22-200 Włodawa – 1 szkolenia;4. Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Zamościu, ul. Hrubieszowska 40, 22-400 Zamość – 1 szkolenie.Informacja o ilości dodatkowych cykli szkoleniowych, z których Zamawiający będzie chciał skorzystać oraz wybranych lokalizacjach i terminach realizacji, Zamawiający przekaże w zawiadomieniu o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

BRUKARZ (kod zawodu: 711205) – 4 cykle szkoleniowo – aktywizacyjneModuł merytoryczny obejmuje 100 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania prac w zawodzie brukarza. Realizacja kursu umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności w zakresie układania, naprawy, rozbiórki i wykończenia ulic i ciągów pieszych.Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz winien obejmować m.in. przykładowe treści:• nabycie przez słuchaczy teoretycznych i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania prac w zawodzie brukarza tj. w zakresie wykonywania podbudowy pod ułożenie nawierzchni brukowej, rodzajów tej podbudowy, rodzajów i elementów dróg, chodników i podjazdów, rodzajów nawierzchni brukowych, zasad doboru materiałów do wykonania podbudowy i nawierzchni brukowej, zasad wykonywania pomiarów w robotach brukarskich, elementów i znaczenia odwodnienia dróg, rodzajów maszyn wykorzystywanych w brukarstwie stosowanych obecnie technologii;• przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, ergonomii i ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wykonywania robót oraz przy obsłudze maszyn, narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do pracy;• elementy dokumentacji technicznej, posługiwanie się dokumentacją techniczną;• materiałoznawstwo, w tym poznanie właściwości i zastosowania poszczególnych materiałów;• zagadnienia z zakresu doboru materiałów brukarskich;• zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót brukarskich;• zasady kontrolowania i oceny jakości wykonania robót brukarskich;• posługiwanie się elektronarzędziami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

STOLARZ MEBLOWY (kod zawodu: 752208) – 1 cykl szkoleniowo – aktywizacyjny Moduł merytoryczny obejmuje 110 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania prac na stanowisku stolarza meblowego. Realizacja kursu umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności w zakresie wykonania, na podstawie dokumentacji lub szkiców, mebli skrzyniowych, szkieletowych i innych przeznaczonych do wyposażenia mieszkań, biur, sklepów, szkół i innych lokali itp.Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz winien obejmować m.in. przykładowe treści:• zapoznawanie się z rysunkami technicznymi obrabianych i montowanych drewnianych elementów;• dobór drewna wg gatunków i usłojenia, przygotowywanie drewna do obróbki mechanicznej i ręcznej;• ustawianie i obsługę prasy oraz innych urządzeń służących do klejenia i montowania drewnianych elementów;• wykonywanie obróbki mechanicznej drewna oraz ręcznej obróbki przez skrawanie, struganie i piłowanie;• dopasowywanie i sklejanie lub łączenie w inny sposób podzespołów lub zespołów w elementy instrumentów; • technologii i materiałoznawstwa dla stolarza meblowego;• wykonywanie montażu kompletu meblowego (m.in.: biurka, szafki, regały);• przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, ergonomii i ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wykonywania robót oraz przy obsłudze maszyn, narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIEKUN/ ASYSTENT OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (kody zawodów: 341202, 341201) – 1 cykl szkoleniowo – aktywizacyjnyModuł merytoryczny szkolenia obejmuje 100 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych.Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania prac na stanowisku opiekuna/asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Realizacja kursu umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności w zakresie świadczenia osobom starszym usługi opiekuńczo - wspierającej oraz ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego.Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz winien obejmować m.in. przykładowe treści:• opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;• posługiwanie się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej i niepełnosprawnej;• organizowanie prac opiekuńczo - wspierających u osoby starszej, w tym: rozpoznawanie warunków życia i poziomu możliwości psychofizycznych osoby starszej, opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej dla osoby starszej, prowadzenie dokumentacji itp.;• wykonywanie czynności opiekuńczo - wspierających u osoby starszej i niepełnosprawnej, w tym: przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia i życia, udzielanie pierwszej pomocy, wykonywanie czynności opiekuńczych i higienicznych, itp.;• aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej;• pomaganie osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;• przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;• pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH (kod zawodu: 611306) – 1 cykl szkoleniowo – aktywizacyjny Moduł merytoryczny szkolenia obejmuje 100 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 70 godzin zajęć praktycznych.Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania prac w zawodzie ogrodnika terenów zieleni. Realizacja kursu umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności w zakresie zakładania i pielęgnacji trawników, kwietników, rabat oraz sadzenia, przesadzania i pielęgnacji drzew i krzewów. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz winien obejmować m.in. przykładowe treści:• przygotowywanie terenu – uprawa gleby, przygotowanie podłoża pod sadzonki;• wysiewanie nasion;• sadzenie i przesadzanie roślin;• przycinanie roślin;• nawożenie roślin;• nawadnianie roślin;• zakładanie trawników;• pielęgnowanie trawników;• usuwanie chwastów;• wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin;• narzędzia i maszyny wykorzystywane w ogrodnictwie;• przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, ergonomii i ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wykonywania robót oraz przy obsłudze maszyn, narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GLAZURNIK (kod zawodu: 712202) – 1 cykl szkoleniowo – aktywizacyjnyModuł merytoryczny szkolenia obejmuje 110 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania prac w zawodzie glazurnika. Realizacja kursu umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności w zakresie okładania ściany płytkami ceramicznymi szkliwionymi (glazurą), płytkami kamionkowymi i terakotowymi, płytkami szklanymi (marblitowymi), mozaiką szklaną, płytkami kamiennymi i z tworzyw sztucznych imitujących materiały ceramiczne lub kamienne przy zastosowaniu narzędzi do przygotowania ścian oraz zapraw i klejów, do ich nanoszenia na powierzchnię ściany i płytki, do obróbki płytek (przycinanie, wycinanie otworów, doszlifowywanie krawędzi itp.), do spoinowania szczelin między ułożonymi płytkami oraz maszyn i urządzeń do transportu materiałów na placu budowy.Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz winien obejmować m.in. przykładowe treści:• analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót okładzinowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;• przygotowanie ścian pod ułożenie glazury lub innych płytek;• przycinanie płytek i wycinanie w nich otworów;• układanie płytek szkliwionych przy użyciu zaprawy lub kleju na ścianach płaskich;• formowanie spoin między płytkami;• układanie płytek mozaikowych terakotowych naklejonych na papierze;• układanie okładzin ściennych z witromozaiki; układanie pojedynczych płytek terakotowych lub mozaiki szklanej we wzory; okładanie wypukłych lub wklęsłych fragmentów ścian glazurą, terakotą, witromozaiką itp.;• okładanie filarów i kolumn płytkami ceramicznymi, szklanymi, kamiennymi i z tworzyw sztucznych;• poznanie maszyn służących do docinania płytek okładzinowych, ich szlifowania, do wycinania w płytkach otworów itp.;• przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, ergonomii i ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wykonywania robót oraz przy obsłudze maszyn, narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MONTER / KONSERWATOR INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH (kod zawodu: 712703) – 1 cykl szkoleniowo – aktywizacyjnyModuł merytoryczny obejmuje 96 godzin, w tym 16 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania prac w zawodzie montera/konserwatora instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Realizacja kursu umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowego instalowania, konfiguracji, eksploatacji i konserwacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Szkolenie zakończy się egzaminem zgodnym z wytycznymi UDT.Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz winien obejmować m.in. przykładowe treści:• sporządzenie zapotrzebowania materiałowego w oparciu o czytanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej;• wykonania montażu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opartych na nowoczesnych systemach dystrybucji powietrza;• konserwacja, naprawa i serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;• montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych;• zabezpieczenie terenu prowadzenia robót przed dostępem osób postronnych;• przeprowadzenie prób szczelności oraz uruchomienie i regulacja instalacji;• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.Szkolenie zakończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.1) CENA (A). Waga kryterium – 65%.Ocena dokonywana będzie według wzoru:A = (Cena najniższa/cena badanej oferty) x 65 pkt.Najtańsza oferta uzyska w tym kryterium oceny 65 punktów.2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (B). Waga kryterium – 30%.Ocenie podlegać będą należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi szkoleniowe w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób.Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej „Wykazem”. Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu na wzorze przedstawionym przez wzór Wykonawcę, pod warunkiem ujęcia wszystkich niezbędnych informacji .W wykazie należy ująć minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, łącznie nie mniej niż 7 usług szkoleniowych. Dla uzyskania maksymalnej liczby punktów zgodnie z poniższą tabelą tj. 30 pkt, należy wykazać łącznie 28 dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi szkoleniowej. W przypadku świadczenia kilku usług szkoleniowych w zakresie merytorycznym określonym w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III, dla jednego podmiotu, na jednym dowodzie dopuszczalne jest uwzględnienie informacji w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych na rzecz tego podmiotu, pod warunkiem wskazania informacji dotyczącej tematów szkoleń i terminów realizacji.Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi szkoleniowej są:-Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,-Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania przyczyn ich nieuzyskania.W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY- dla każdego z wymienionych zakresów merytorycznych Ilość przyznanych punktów4 należycie wykazane szkolenia 30 pkt3 należycie wykazane szkolenia 20 pkt2 należycie wykazane szkolenia 10 pkt1 należycie wykazane szkolenie 0 pktMaksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze kryterium to 30 pkt. Jeżeli Wykonawca przedstawi dowody w ilości większej niż 4 należycie wykazane szkolenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykazał 4 należycie wykazane szkolenia i przyzna wówczas 30 pkt. (%).Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić dowody należycie wykonanej co najmniej 1 usługi szkoleniowej w każdym z zakresów merytorycznych (łącznie 7). Przy założeniu niezbędnego minimum, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.3) TERMIN PŁATNOŚCI (C). Waga kryterium – 5%.Zamawiający ustala, że 14 dni stanowi minimalny dopuszczalny termin płatności przelewem za zrealizowaną usługę (liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, lub rachunku wraz ze wszystkimi wymaganymi i opisanymi w niniejszej SWZ dokumentami oraz podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru usługi szkoleniowej).-Wykonawca, który będzie wymagał od Zamawiającego dokonania płatności za zrealizowaną usługę w terminie 14-21 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 0 pkt.-Wykonawca, który będzie wymagał płatności w terminie 22-25 dni (włącznie) otrzyma w tym kryterium oceny 3 pkt.-Wykonawca, który zaoferuje termin 26-30 dniowy otrzyma w tym kryterium oceny 5 pkt.Łączną liczbę punktów (P), jaką otrzyma badana oferta stanowić będzie suma uzyskanych przez tę ofertę punktów w poszczególnych kryteriach oceny (P=A+B+C).

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1. Formalne, dotyczące:1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).3) Zdolności technicznej, lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum po jednej usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych zakresów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III., łącznie minimum 7 usług szkoleniowych przy liczebności grupy nie mniejszej niż 10 osób. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych stanowi jedno z poza cenowych kryteriów oceny ofert.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VIII.3. Zastrzeżone:Zamawiający zastrzega na mocy art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 472), mających trudności w integracji ze środowiskiem – pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób jest nie mniejszy niż 30 % osób zatrudnionych u Wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie na formularzu ofertowym, o spełnieniu powyższego warunku dotyczącego wskaźnika osób zatrudnionych. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, warunek osiągnięcia procentowego wskaźnika zatrudnienia ciąży również na podwykonawcach i pozostaje niezmieniony.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 i 3, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy, odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;5) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 6) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,7) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,8) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 9) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy, 10) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy,11) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, o braku wydania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo;12) oświadczenie Wykonawcy o braku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy.Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 ustawy. Dokumenty wskazane w rozdziale IX pkt 4 ust. 1-3, pkt 5 i pkt 6 ust. 1-12 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa rozdziale V ust. 1, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ), w zakresie:1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. koncesje, zezwolenie, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – w szczególności wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).3) Zdolności technicznej, lub zawodowej, tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.Ponadto, dowodów rzeczowych określających czy usługi wskazane przez Wykonawcę w wykazie usług na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności w postaci referencji bądź innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia określone w rozdziale V pkt. 3 niniejszej SWZ, warunki udziału w postępowaniu dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób społecznie marginalizowanych, w szczególności osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 472), mających trudności w integracji ze środowiskiem Zamawiający zażąda:1) dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie,2) dokumentów potwierdzających status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że procentowy wskaźnik zatrudnienia przez niego osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych jest nie mniejszy niż 30% Wykonawcy zawierają wypełniając formularz JEDZ, wypełniają też formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, dokumenty wskazane w ust. 2 pkt 1-2, Wykonawca obowiązany będzie przedstawić wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wysokość wadium jest zależna od części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę i przedstawia się następująco:L.p.Część Nazwa szkolenia Kwota wadium1. Nowoczesne wykończenie wnętrz 3 500,002. Brukarz 3 000,003. Stolarz meblowy 500,004. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych 500,005. Zagospodarowanie terenów zielonych 500,006. Glazurnik 500,007. Monter/konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 500,00RAZEM (część 1-7): 9 000,00W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty dotyczącej realizacji wszystkich 7 części postępowania, wadium wynosi 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).3. Wykonawcy wnoszą wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 229).5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:04 1010 1339 0097 0013 9120 0000. Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca zaznacza, których części postępowania przetargowego wadium dotyczy. W tytule przelewu Wykonawca wpisuje: „Wadium – postępowanie Nr OI/KI.2230.POWER.1.2021/LUB – część: …..”.6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału i dołączyć do składanej przez Wykonawcę oferty (oryginał wadium może być złożony przez miniPortal wraz z ofertą lub złożony osobno przez ePUAP jednakże tylko w terminie składania ofert). Z treści gwarancji i poręczeń winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania Wykonawcy złożoną ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy), JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie:1) terminu realizacji szkolenia, w przypadku:a) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności: niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak opady deszczu, gradu, silny wiatr, uniemożliwiających realizację zajęć warsztatowych,b) trudności z doborem grupy docelowej, choroby wykładowcy lub osadzonego ,alarm lub ćwiczenia w jednostce uniemożliwiające realizację szkolenia;2) wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.2. W sytuacji, gdy przedmiot umowy dotyczy dwóch i więcej szkoleń realizowanych na terenie różnych jednostek penitencjarnych dopuszcza się za zgodą obu stron możliwość przeniesienia szkolenia pomiędzy jednostkami penitencjarnymi – czynność ta wymaga aneksowania umowy.3. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć lub były niezależne od Zamawiającego, w szczególności: brak beneficjentów, czasowe zawieszenie działalności jednostki, jej likwidacja, Zamawiający ma prawo do ograniczenia liczby uczestników szkolenia, zmniejszenia liczby szkoleń i tym samym do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 90 dni

2021-05-15 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.