eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Swarzędz › Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w SwarzędzuOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632025580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 2

1.5.2.) Miejscowość: Swarzędz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 616511541

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretarit@zgk.swarzedz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.swarzedz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

oczyszczanie miasta i gminy, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, cmentarz

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd0f921d-9c0f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055716

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036760/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd0f921d-9c0f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Pozostałe informacje określono w treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu;
Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 2, 62-020 Swarzędz lub poprzez adres e-mail: iod@zgk.swarzedz.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DUK.ZP.271.1.2023
„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu” prowadzonym w trybie podstawowym;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP a także nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także
z zastrzeżeniem przypadku, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem;
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
− usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DUK.ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego (w zależności od temperatury otoczenia [okresu] odpowiednio: letniego, zimowego), spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych wg załącznika nr 3 – Olej napędowy „standardowy” lub odpowiednio „o polepszonych
właściwościach niskotemperaturowych” (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.).
2. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć olej napędowy o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie PN-EN 590+A1:2017-06, zarówno dla okresu zimowego jak i letniego.
3. Dostawy oleju napędowego będą odbywały się do zbiornika magazynowego na paliwo zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2 i będą
miały miejsce mniej więcej 1 raz w miesiącu. Każdorazowo Wykonawca dostarczał od około 2000 do około 4000 litrów oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej). Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00. Zamawiający zastrzega, że w czasie wykonywania umowy mogą wystąpić miesiące bez zamówienia dostawy oleju napędowego.
4. Maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na dostawy oleju napędowego nie powinno przekroczyć 4 000 litrów.
5. Zapotrzebowanie na poszczególne dostawy zgłaszane będzie pisemnie lub e-mailem przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Olej napędowy dostarczony zostanie nie później niż w czasie do 24 godzin od daty i godziny zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, zarówno dla okresu zimowego jak i letniego.
8. Do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa w oryginale lub potwierdzonej za zgodność
z oryginałem kopii (świadectwo jakości).
9. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy oleju napędowego, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilości zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
10. Wraz z każdą dostawą oleju napędowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wydruk komputerowy z urządzenia pomiarowego autocysterny, zawierający co najmniej następujące dane: datę dostawy, objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 °C, objętość oleju napędowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w momencie dokonania dostawy oleju napędowego.
11. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia przedstawić: wykaz autocystern, którymi realizował będzie dostawy z zaświadczeniem
stwierdzającym że autocysterny wyposażone są w urządzenia zabezpieczające przed przelaniem zbiorników.
12. Autocysterny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny posiadać atest upoważniający do przewozu oleju napędowego.
13. Odbiór paliwa odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz kierowcy autocysterny.
14. W trakcie przyjęcia dostawy oleju napędowego Wykonawca ma obowiązek podłączenia węża do wlewu zbiornika wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Podczas rozładunku załączenie
pompy może nastąpić jedynie przy zablokowanym wyjściu węża. Po dokonaniu w/w czynności i braku zastrzeżeń pracownika Zamawiającego następuje spust oleju napędowego do zbiornika.
15. Zamawiający w ramach umowy zastrzega sobie prawo do ilościowego zredukowania zamówienia ilości oleju napędowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
16. Zamawiający do celów rozliczeniowych przyjmie gęstość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15°C.
17. Ceny dostarczonego oleju napędowego określone będą każdorazowo w stosunku do cen hurtowych koncernu naftowego ORLEN na dzień dostawy, pomniejszone o opust (rabat) u Wykonawcy. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzednim, dostępne są na stronie internetowej koncernu ORLEN. Do
obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć średnią cenę koncernu ORLEN na dzień 20.01.2023 r.
18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Ze względu na specyfikę zamówienia, będą obowiązywały następujące zasady realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktyczną ilość dostarczonego oleju napędowego;
2) Zamawiający przez cały okres wykonywania zamówienia zleci Wykonawcy dostawę minimum 20 000 litrów oleju napędowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium, w którym 100% wagi stanowi cena brutto oferty.
Cena oferty brutto jest ceną oferty netto powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %. Wszystkie ceny w Formularzu ofertowym muszą być podane z dokładnością do jednego grosza.
2. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium.
Oferta z najniższą ceną (Cn) otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
C x = Cn/Coo x 100 pkt
gdzie:
Cx – liczba punktów dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
Coo – cena ocenianej oferty
3. Oferowane ceny oleju napędowego muszą być odniesione do temperatury referencyjnej 15°C i obowiązywać w dniu 20.01.2023 r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do porównywalności
złożonych ofert. Natomiast w trakcie realizacji zamówienia cena oleju napędowego ustalana będzie według mechanizmu opisanego w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
4. Forma i okres płatności za dostarczony przedmiot zamówienia: przelew z terminem płatności wynoszącym do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z największą liczbą punktów spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania.
6. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający następująco formułuje warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał:
- co najmniej jedną dostawę oleju napędowego w ilości min. 50.000 litrów w ciągu roku.
W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość dostaw już realizowanych. Natomiast dla dostaw realizowanych w ramach umów (dostaw) rozpoczętych (zawartych) wcześniej niż trzy lata wstecz przed upływem terminu składania ofert, należy podać wyłącznie ilości zrealizowanych dostaw przypadających w tym trzyletnim okresie. Ilości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca winien przedłożyć dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:

Koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykazu dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej dostawy, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa pod lit. a);
c) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia – dokument sporządzony przez Wykonawcę
samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,
5) Oświadczenie (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu
zasobów.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.500,00 PLN.
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BNP Paribas Bank Polska S.A, numer rachunku 74-1600-1084-1849-8439-5000- 0001
W tytule przelewu należy podać numer i nazwę postępowania.
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze,
oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy PZP, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów zgodnie zapisami
Rozdziału VI dla każdego wspólnie wnioskującego Wykonawcy oddzielnie.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności na platformie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.