eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Dostosowanie budynku SP-3 do wymogów p.poż.Ogłoszenie z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00055710 z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie budynku SP-3 do wymogów p.poż.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272747805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zeasip@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/zeasipwchrzanowie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność rachunkowo-księgowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie budynku SP-3 do wymogów p.poż.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03a1dd6a-b4d7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055710

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003741/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostosowanie budynku SP3 do wymogów p.poż

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.malopolska.pl/zeasipwchrzanowie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu oudzielniezamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać będzie się przyużyciuminiPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz (za wyjątkiemskładania ofert) poczty elektronicznej zeasip@chrzanow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 2. W postępowaniuo udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a Wykonawcami odbywa sięelektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP orazudostępnionego przez miniPortal - Formularza do komunikacji. 3. We wszelkiej korespondencjizwiązanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numeremreferencyjnym: ZP.271.4.2021. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwemdedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacjiwynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje siędatę ich przekazania na ePUAP.6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopiedokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem miniPortalu -Formularzado komunikacji jako załączniki, zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą pocztyelektronicznej, na adres e-mail: zeasip@chrzanow.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli wChrzanowie, Aleja Henryka20, 32-500Chrzanów.2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administratorpowołał Inspektora Ochrony Danych(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danychosobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:zeasip@chrzanow.pl lub pod nr tel.32/753-88-74.3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego.4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czastrwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Danebędą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przedewszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwówzakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówieńdofinansowanych ze środków zewnętrznych –przez okres trwałości projektu.5) Obowiązek podaniaprzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) W odniesieniu doPani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowaniedo art.22RODO;7) Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowaniaPani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wzakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników);− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, wcelu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lubpaństwa członkowskiego); −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisyRODO;8) Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawodo usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;− na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Dostosowanie budynku SP-3 do wymogów p.poż.2. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie Aleja Henryka 43, 32-500 Chrzanów.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie robót polegających na dostosowaniu budynku szkoły do wymogów ppoż. w następstwie nałożonej decyzji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, wykonanej ekspertyzy i w oparciu o ekspertyzę wykonany projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt budowlany zawiera roboty w następujących branżach: - branża budowlana - branża sanitarna - branża elektryczna Roboty z branży elektrycznej i branży sanitarnej zostają wyłączone z realizacji w bieżącym roku. Z projektu budowlanego będą realizowane roboty budowlane. Roboty budowlane to roboty rozbiórkowe i demontażowe, zabudowa typu GK, dostawa i montaż stolarki drzwiowej, wykonanie schodów zewnętrznych oraz roboty wykończeniowe. Po zakończeniu robót należy sporządzić protokoły z prób i sprawdzeń oraz sporządzić dokumentację powykonawczą. W/w prace będą realizowane w oparciu o projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Szczegółowy zakres robót określa: projekt budowlany (załącznik nr 5 do SWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SWZ) oraz pomocniczo – przedmiar robót (załącznik nr 7 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ:2. Przywyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofertoraz ich wagą: Kryterium Cena (C) 60%Kryterium Okres gwarancji (G) 40%1) W kryterium I liczbaprzyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:(Cenaoferty najniższej /Cena oferty badanej )x 60 pkt = ilość punktów dla danej oferty. Maksymalniewykonawca może uzyskać 60 pkt w niniejszym kryterium.2) W kryterium II liczba przyznanych punktówdla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:(Okres gwarancji badanejoferty/Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji)x 40 pkt = ilość punktów dla danej oferty W kryteriumII wykonawca może uzyskać max 40 pkt Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wgkryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. do kierowania robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika budowy – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Formularz OFERTA –załącznik nr 1 do SWZ, 2) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, októrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio: a) wykonawcy b) każdegoze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego zewspólników spółki cywilnej; c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby którychpowołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanekwykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1pkt 4 ustawyPzp.3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawcabędzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 118ust. 3ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mudo dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotoweśrodki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będziedysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzpzobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 3 do SWZ, musipotwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasobygwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności: a) zakresdostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby ;b) sposób i okresudostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego tezasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniudotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje robotybudowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentówdołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentustwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosownepełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione doreprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. Wprzypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicymuszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należydołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składaniaoświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości w wysokości: 1 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej),żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołujesię wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegaćwykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust.1ustawy Pzp.2. Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowawart. 125 ust. 1ustawy Pzp dotyczące odpowiednio: a) wykonawcy; b) każdego ze wspólnikówkonsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celuspełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ oraz przesłanekwykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1pkt 4 .3.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertęmusi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeliupoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy,to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopiipotwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych sięo udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przezkilku przedsiębiorców(tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowaniaw postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosownepełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego zewspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 4 do SWZ, tj. we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 16:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 17:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-29

2021-05-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.