eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębia › BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE JASTRZĘBIA: 1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA 2. BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓWOgłoszenie z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00055702 z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE JASTRZĘBIA:1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA2. BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastrzębia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jastrzębia 110

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębia

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-631

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jastrzebia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE JASTRZĘBIA:1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA2. BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b574849-b4b3-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.jastrzebia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dąbrowa Kozłowska:- Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej tłocznej- Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej tłocznej- Sieciowe przepompownie ścieków- Przyłącza grawitacyjne- Roboty drogowe odtworzeniowe- Wywóz odpadów wraz z ich utylizacją- Monitoring TV (inspekcja) kanałówWodociąg w miejscowości Kozłów:- Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ulicy- Sieć wodociągowa- roboty ziemne- Sieć wodociągowa – odwodnienie wykopów- Sieć wodociągowa – przekraczanie przeszkód terenowych (przewierty i przeciski)- Sieć wodociągowa – układanie rurociągów i armatury- Przyłącza wodociągowe – roboty ziemne- Przyłącza wodociągowe – układanie rurociągów i armaturySzczegółowy zakres, sposób wykonania oraz ilość robót objętych przedmiotem zamówienia określają niżej wymienione dokumenty będące załącznikami do niniejszej SWZ: Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska (załącznik nr 10 do SWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska (załącznik nr 12 do SWZ).,Projekt budowlany wodociągu w miejscowości Kozłów (załącznik nr 11 do SWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wodociągu w miejscowości Kozłów (załącznik nr 13 do SWZ).,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert według algorytmów i wag opisanych pkt. 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rekojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej dotyczącej części 1 ; Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: a) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4 800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) 4. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej dotyczącej części 2; Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: a) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) 5. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:a) dla części 1 w zakresie zdolności technicznej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:W okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami, robotami drogowymi odtworzeniowymi i inspekcją kanałów TV o wartości nie mniejszej niż 2 400 000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) b) dla części 2 w zakresie zdolności technicznej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:W okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie wodociągu wraz z przyłączami w tym z wykorzystaniem technologii przecisku o wartości nie mniejszej niż 450.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) c) dla części 1 w zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że:Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (sanitarnych) bez ograniczeń. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń Dopuszcza się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.d) dla części 2 w zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że:Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.Uwaga: dla każdej części zamówienia inna osoba posiadająca uprawnienia budowlane o których mowa wyżej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy,2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ),3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja pisemna z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy o wysokość co najmniej 2 400.000,00 zł (dotyczy części 1 zadania) i 450.000,00 zł (dotyczy części 2 zadania) w celu potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej,2. Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez Zamawiającego tj. co najmniej 4 800.000,00 zł (dotyczy części 1 zadania) i 900.000,00 zł (dotyczy części 2 zadania) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej3. Wykaz robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ4. Wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części 1 zamówienia: 115000 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy zł i 00/100),dla części 2 zamówienia: 28000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł i 00/100),Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Nr: 12 9132 0001 0000 3768 2000 0320z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RI.271.2.2.2021 - Część nr ………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy).Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) w przypadku, o którym mowa w pkt 7.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2 do SWZ.c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:- w pkt. 9.8.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku- w pkt. 9.8.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektów umów stanowiących załączniki nr 8 i 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-01 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-01

2021-05-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.