eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Usługi poligraficzne - Druk i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych (kalendarz, kartki świąteczne, książka dla dzieci) do Muzeum Mazowieckiego w PłockuOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi poligraficzne – Druk i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych (kalendarz, kartki świąteczne, książka dla dzieci) do Muzeum Mazowieckiego w Płocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Mazowieckie w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tumska 8

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@muzeumplock.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumplock.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi poligraficzne – Druk i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych (kalendarz, kartki świąteczne, książka dla dzieci) do Muzeum Mazowieckiego w Płocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-696df688-6069-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070709/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Usługi poligraficzne – Druk i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, pocztówki, citylighty, kalendarz 2023 itp.)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432848/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271/6/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 10100,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne – Druk i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych (kalendarz, kartki świąteczne, książka dla dzieci) do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, w tym:
1. Kalendarz 2023
300 sztuk
7 stron
40 cm (poziom) na 60 cm (pion)
Papier 250 g
Kreda połysk
Na sprężynie
Cmyk 4 +4
Z tyłu karton zabezpieczający
2. Kartki świąteczne
300 sztuk
A4 do A5
Papier 300 g kreda mat
Folia soft touch
3. Książka dla dzieci "Skrzat-Chwał na Wakacjach"
Format 160 mm x 235 mm (pion), 44 stron (4+4 CMYK)
Środek - Olin, Regular, cream, mat 120g, (4+4 CMYK)
Okładka - Olin, Regular, cream, mat 300g (4+4 CMYK)
Oprawa zeszytowa
Nakład – 300 egzemplarzy
Książka ma nr ISBN

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11471,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33210,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11471,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEDIAKOLOR Osieccy Sp. J

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7743182410

7.3.3) Ulica: ul. Jaskółcza 7

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-408

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11471,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.