eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców WojennychOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276104

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Minorytów 3

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-017

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@cmjw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmjw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa instytucja kultury współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36063ccd-9c18-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055617

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36063ccd-9c18-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem (https://ezamowienia.gov.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, (77) 453 78 72, e-mail: cmjw@cmjw.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: e-mail: cmjw@cmjw.pl, tel. 77 453 78 72,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie:
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie osób i mienia w obiektach we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tj.:
a) Opole, ul. Minorytów 3
b) Łambinowice, ul. Muzealna 4
Zamówieniem objęta jest ochrona obiektów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w zakresie:
a) ochrony fizycznej osób i mienia przez osoby, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz legitymację dopuszczającą do posiadania broni;
b) monitorowania systemów alarmowych;
c) wsparcia grupy interwencyjnej.
1) w siedzibie muzeum w Opolu, ul. Minorytów 3:
a) całodobowa ochrona obiektu i terenu w formie monitoringu systemu antywłamaniowego oraz przeciwpożarowego, a także zabezpieczenia technicznego z przywołaniem grupy interwencyjnej SUFO, po otrzymaniu sygnału ze stacji monitorowania alarmów oraz na wezwanie Zleceniodawcy;
Czas przybycia grupy interwencyjnej do siedziby Muzeum w Opolu do 10 minut;
b) fizyczna ochrona obiektu przez 5 dni w tygodniu w godz. od 7:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, co daje łącznie 251 dni, tj. 2 510 godzin, przez osoby, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz legitymację dopuszczającą do posiadania broni;
2) w siedzibie muzeum w Łambinowicach, ul. Muzealna 4:
a) całodobowa ochrona obiektu i terenu w formie monitoringu systemu antywłamaniowego oraz przeciwpożarowego, a także zabezpieczenia technicznego z przywołaniem grupy interwencyjnej SUFO, po otrzymaniu sygnału ze stacji monitorowania alarmów oraz na wezwanie Zleceniodawcy;
b) budynek chroniony całodobowo przez 366 dni, co daje 8 784 godzin.
c) czas przybycia grupy interwencyjnej do siedziby Muzeum w Łambinowicach do 20 minut;
d) całodobowa ochrona fizyczna osób, obiektów, mienia oraz terenu posesji wykonywana przez osoby, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz legitymację dopuszczającą do posiadania broni;
Przewidywana ilość roboczogodzin zamówienia gwarantowanego: 11 240.
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zostało umieszczone przez Wojewodę Opolskiego w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności interesu gospodarczego, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji do 56 roboczogodzin usługi ochrony osób i mienia. Zmiany opcjonalne są przewidziane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
Okoliczności skorzystania z opcji: w przypadku wydarzeń i uroczystości, które odbywać będą się w budynku Muzeum w Opolu poza wyznaczonymi godzinami pracy (np. Noc Muzeów, wernisaże wystaw, spotkania z ludźmi kultury, pasjonatami itp.)
Wszelkie pozostałe informacje znajdują się w SWZ, wzorze umowy, opisie przedmiotu zamówienia i innych dokumentach zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przewiduje się powtórzenie podobnych usług tj.: usługi ochrony osób i mienia w liczbie roboczogodzin do 11 316; zakres przedmiotowy i warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie powtórzone: na warunkach zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oraz wagi do tych kryteriów: cena wykonania zamówienia, czas dojazdu grupy
interwencyjnej – Łambinowice, czas dojazdu grupy interwencyjnej – Opole.
Kryteria oceny ofert rozpisane są szczegółowo w SWZ.
Ocena ofert będzie dokonywana za pomocą przyznawania (0-100 pkt) punktów w każdym kryterium
oraz zastosowania odpowiedniej wagi (%) każdego kryterium. Oferta w każdym z kryteriów może
otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska we wszystkich kryteriach oceny ofert
największą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do pełnego punktu (zgodnie z zasadą: poniżej 5 należy
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Wszelkie pozostałe informacje na temat kryteriów oceny ofert znajdują się w SWZ i dokumentach
zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej - Łambinowice

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej - Opole

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. w zakresie ochrony osób i mienia udzielonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: DZ. U. 2021. poz. 1995 ze zm.).
Zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi związane z ochroną osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w obiektach użyteczności publicznej, tj:. co najmniej dwie usługi o wartości zrealizowanej na minimum 200 000,00 zł brutto każda, przy czym usługi świadczone były nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane).
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie własnymi siłami – bez udziału podwykonawców w zakresie ochrony osób i mienia (tj. kluczowe zadania w ramach zamówienia, które są objęte koncesją, zgodnie z art. 121 Pzp) Pozostałe informacje na temat warunków udziały w postępowaniu znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;
2) Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać: oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 Pzp ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego– zgodnie z Załącznikami do SWZ.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający żąda:
dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, tj. kopii aktualnej koncesji w zakresie ochrony osób i mienia udzielonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: DZ. U. 2021. poz. 1995 ze zm.).
3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, spełniający warunek określony w SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik do SWZ.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wszelkie wymagane dokumenty opisano w SWZ.
W zał. do SWZ znajduje się wzór Formularza oferty.
(+oświadczenie RODO)
(+wskazanie danych umożliwiających dostęp do środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) składany wraz z ofertą.
WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XX SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XX SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik do SWZ) . Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy o pełnomocniku stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik do SWZ Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się w § 8 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.