eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Dostawa sprzętu komputerowego dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym TarguOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492722404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kokoszków 71

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ppuz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ppwsz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c0d676f-9c15-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119978/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa sprzętu komputerowego dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ppwsz,a,2225221,postepowanie-w-trybie-podstawowym-art-275-pkt-1-pzp-pn-dostawa-sprzetu-komputerowego-dla-podhalanski.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:  Adres strony internetowej: www.ppuz.edu.pl, www.bip.malopolska.pl/ppwsz
 Adres e-mail: zampub@ppuz.edu.pl
 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępne będą zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem:
https://bip.malopolska.pl/ppwsz,a,2225221,postepowanie-w-trybie-podstawowym-art-275-pkt-1-pzp-pn-dostawa-sprzetu-komputerowego-dla-podhalanski.html
 Godziny pracy: 08:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,
a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w Ogłoszeniu
o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) lub zaproszeniu do składania ofert stwierdzono inaczej.
2. Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz Profilu Nabywcy zamawiającego .
3. Zamawiający w zakresie pytań:
3.1. technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.
3.2. merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu
o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem niniejszej Instrukcji.
5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
6. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza
po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika.
7. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem
np. aktualnej przeglądarki, itp.
8. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda (link do instrukcji).
9. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu,
że oferta została złożona.
10. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, zwana dalej PPUZ
w Nowym Targu.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres podany powyżej lub na adres e-mail: iod@ppuz.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu”, prowadzonym w trybie podstawowym, a w przypadku gdy dojdzie
do zawarcia umowy również w celu związanym z realizacją i rozliczeniem umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe i podmioty publiczne
w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
i nie będą poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP.382.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 254118 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 206600 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

· Część I:
Zakup i dostawa sprzętu: drukarka atramentowa (urządzenie wielofunkcyjne atramentowe) do wydruku dyplomów dla studentów PPUZ w Nowym Targu
– 1 szt. (opis zał. 1a)
Zakup i dostawa sprzętu: tablet - 1 szt. (opis zał. 1b)
Zakup i dostawa sprzętu: tablet z rysikiem - 1 szt. (opis zał. 1c)

4.2.5.) Wartość części: 10600 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232150-0 - Drukarki atramentowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

30237450-8 - Tablety graficzne

48931000-3 - Pakiety oprogramowania szkoleniowego

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Części I:

1.1. Cena oferty brutto (C) - waga kryterium 60 %, tj. max. 60 pkt.
1.2. Gwarancja na sprzęt komputerowy (G) - waga kryterium 20 %, tj. max. 20 pkt.
1.3. Skrócenie terminu wykonania zadania (T) – waga kryterium 20%, tj. max. 20 pkt.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: L = C + G + T
gdzie:
L–całkowita liczba punktów
C-liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena ofertowa brutto”
G-liczba punktów uzyskana w kryterium „Gwarancja”
T-liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin – skrócenie terminu realizacji zadania”


2) Sposób oceny ofert:
2.1. Ocena oferty w kryterium „Cena” (C) - punkty za kryterium zostaną obliczone
w następujący sposób:

najniższa cena oferty spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cena = ---------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty ocenianej

2.2. Ocena oferty w kryterium „Gwarancja” - punkty za kryterium zostaną obliczone
w następujący sposób:

1) ocena ofert będzie dokonana w oparciu o oświadczenie wykonawcy złożone
w druku oferty. Zamawiający informuje, że okres gwarancji musi się mieścić
w przedziale od 36 do 56 miesięcy. Wykonawca który zaproponuje wymagany przez zamawiającego 36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów, wykonawca który zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 56 miesięcy otrzyma ilość punktów jak dla okresu 56-miesięcznego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu gwarancji właściwego dla kryterium oceny Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 36 miesięcy.
2) Gwarancja obliczana będzie następująco: 36 miesięcy – 0 pkt, każdy następny miesiąc udzielonej gwarancji – 1 pkt, aż do 56 miesięcy za które uzyska się 20 pkt.
3) Okres gwarancji podaje się w miesiącach.

2.3. Ocena oferty w kryterium „Termin – skrócenie terminu realizacji zadania” - punkty
za kryterium skrócenia terminu wykonania zadania zostaną obliczone w następujący sposób:

X
T = ---------------------- x 20 pkt
Y

T - obliczone punkty za kryterium „Termin - skrócenie terminu realizacji zadania”
X – skrócenie terminu realizacji zamówienia zdeklarowane przez Wykonawcę w badanej ofercie
(w dniach od 1 do 83)
Y – maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia, które wynosi 83 dni.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium przez oferenta: 20 pkt. Wykonawca, który nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia otrzyma 0 pkt. Maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia wynosi 83 dni, minimalne 1 dzień. Skrócenie terminu realizacji zadania podaje się w dniach. Termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 90 dni. Wykonawca który zaproponuje skrócenie terminu realizacji zadania ponad 83 dni otrzyma ilość punktów jak dla okresu 83-dniowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin – skrócenie terminu realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

· Część II:
Zakup i dostawa sprzętu: switch dystrybucyjny (Core) – 1 szt. (opis zał. 1d)
Zakup i dostawa sprzętu: UTM – Fortigate ze wsparciem na 5 lat – 1 szt. (opis zał. 1e)
Zakup i dostawa sprzętu: punkty dostępowe (Access Point) WiFi – 7 szt. (opis zał. 1f)

4.2.5.) Wartość części: 196000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48219500-1 - Pakiety oprogramowania do switcha lub routera

48219100-7 - Pakiety oprogramowania bramowego

32413100-2 - Rutery sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Części II:
3)
3.1. Cena oferty brutto (C) - waga kryterium 60 %, tj. max. 60 pkt.
3.2. Skrócenie terminu wykonania zadania (T) – waga kryterium 40%, tj. max. 40 pkt.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: L = C + T
gdzie:
L–całkowita liczba punktów
C-liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena ofertowa brutto”
T-liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin – skrócenie terminu realizacji zadania”


4) Sposób oceny ofert:
4.1 Ocena oferty w kryterium „Cena” (C) - punkty za kryterium zostaną obliczone
w następujący sposób:

najniższa cena oferty spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cena = ---------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty ocenianej


4.2. Ocena oferty w kryterium „Termin – skrócenie terminu realizacji zadania” - punkty
za kryterium skrócenia terminu wykonania zadania zostaną obliczone w następujący sposób:

X
T = ---------------------- x 40 pkt
Y

T - obliczone punkty za kryterium „Termin - skrócenie terminu realizacji zadania”
X – skrócenie terminu realizacji zamówienia zdeklarowane przez Wykonawcę w badanej ofercie
(w dniach od 1 do 83)
Y – maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia, które wynosi 83 dni.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium przez oferenta: 20 pkt. Wykonawca, który nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia otrzyma 0 pkt. Maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia wynosi 83 dni, minimalne 1 dzień. Skrócenie terminu realizacji zadania podaje się w dniach. Termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 90 dni. Wykonawca który zaproponuje skrócenie terminu realizacji zadania ponad 83 dni otrzyma ilość punktów jak dla okresu 83-dniowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin – skrócenie terminu realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, w zakresie:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (dostawy zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed, upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień w ilości, co najmniej:
o Dla części II:
o obejmującego dostawę co najmniej jednej z wymienionych przez Zamawiającego przedmiotów dostawy - za kwotę min. 80 000,00 zł brutto.
b) Nie jest dopuszczalne sumowanie zadań/umów/zleceń o wartości/ ilości mniejszej, w celu wykazania warunków stawianych przez Zamawiającego.
c) W przypadku posługiwania się przez Wykonawców cudzym potencjałem Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te jako generalny wykonawca wykonają część zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy
ze wspólników odrębnie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda załączania do oferty podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dostaw:

W okresie ostatnich 5 lat przed, upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ wraz
z dokumentami potwierdzającymi, że wykazana robota wykonana została w sposób należyty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy
są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zmiana może obejmować:
2.1. zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia w czasie realizacji Umowy okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie zobowiązań, tj. działanie siły wyższej, takiej jak: pożar, powódź, wojna, atak terrorystyczny, strajki, zamieszki, działanie władz państwowych, których zaistnienie będzie odpowiednio udokumentowane. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i spotkają się w celu dokonania stosownych ustaleń. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, w terminie 2 dni od faktu zaistnienia siły wyższej lub zaistnienia możliwości takiego poinformowania, zmiana terminu realizacji umowy nastąpi o okres trwania siły wyższej, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy,
2.2. zmiany wynagrodzenia wynikającej z zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług VAT.
3. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.