eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja źródła zasilania w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do aktualnych warunków technicznych budynku Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja źródła zasilania w zakresie technologii, automatyki i
instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do aktualnych warunków
technicznych budynku Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w
Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010060939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Elekcyjna, 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-128

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 836 66 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsbudowlani.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbudowlani.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja źródła zasilania w zakresie technologii, automatyki i
instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do aktualnych warunków
technicznych budynku Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w
Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0aaea60a-9be4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054624/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Modernizacja źródła zasilania w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do aktualnych warunków technicznych budynku Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aaea60a-9be4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) portalu e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2) poczty elektronicznej: sekretariat@dpsbudowlani.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą”), która
jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
1) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2) W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany
jest:
A. Komputer PC:
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
• MS Windows 7 lub nowszy
• OSX/Mac OS 10.10,
• Ubuntu 14.04
c) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
• Chrome 66.0 lub nowsza
• Firefox 59.0 lub nowszy
Safari 11.1 lub nowsza
• Edge 14.0 i nowsze
B. Tablet/Telefon
d) parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0
Marshmallow, iOS 10.3,
e) przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
3) Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w
przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi
Java Script, oraz cookies.
4) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i
oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie
HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert oraz zastrzeżeniem ust.
5, odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji
dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Zamawiający zaleca aby maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku“
oraz „Formularz do komunikacji“ wynosił do 150 MB.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym lub profilem zaufanym, mogą być opatrzone, zgodnie z
wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator danych osobowych: Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa NIP 527-21-98-415 REGON 010060939 Dane osobowe są przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pracownikom
Zamawiającego, w tym członkom komisji przetargowej, osobom, którym powierzono wykonanie czynności w postępowaniu, jak też kontrolującemu postępowanie i podmiotom realizującym czynności nadzorcze i kontrolne nad DPS, oraz mogą być udostępniane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. podmiotom świadczącym pomoc prawną).
A w przypadku czynności związanych z realizacją inwestycji m.st. Warszawy biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygnięcia sporów.
Ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), żądania od
Administratora ograniczenie przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO o Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisy RODO.
• Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.341.3.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 294554,47 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja źródła zasilania w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do aktualnych warunków technicznych budynku Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-20 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach, tj. cena za realizację zamówienia do najniższych wśród zaproponowanych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł;
3) zdolności technicznej lub zawodowej. tj. Wykonawca:
a) dysponuje osobami, do kierowania i/lub nadzorowania pracami w branży sanitarnej i elektrycznej posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnym i elektrycznym bez ograniczeń w zakresie przedmiotu zamówienia określone, przepisami Prawa budowlanego, dla przedmiotu zamówienia, lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową lub robotami w w/w zakresie budowlanym,
oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającymi co najmniej 24-to miesięczną praktykę zawodową przy kierowaniu i/lub nadzorowaniu robót budowlanych w swoich branżach.
b) dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje w wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia w tym:
- w branży sanitarnej co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje „E” grupy 2
- w branży elektrycznej co najmniej 1 osoby z uprawnieniami do 1kV „E” i do wykonania prac kontrolno-pomiarowych
- spawacz 1 osoba;
4) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie lub modernizacji węzłów cieplnych lub kotłowni wbudowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 100.000,- zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 1 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, tj. co najmniej 1 000 000,00 zł.
- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału Regionalnego lub właściwej placówki terenowej kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób fizycznych w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 06 lutego 2023 r. do godz. 10.00
W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w:
pieniądzu na konto Zamawiającego: 65 1030 1508 0000 0005 5008 0079 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego),
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej w tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022r., poz. 2080).
Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem”
sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawie postępowania dotyczącego .......... należy wpisać nazwę postępowania ” i należy załączyć go do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 13.2.2.– 12.2.5. SWZ, do oferty musi być dołączony oryginał dokumentu stanowiącego dowód złożenia wadium.
Beneficjentem takich dokumentów musi być Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”
Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści
zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 ustawy.
Zwrot bądź zatrzymanie wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy:
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13.5.5 SWZ.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żąda.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12.5.1 SWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 a ust. 1 w/wym. ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana : odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie : nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.
Nie zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium będzie skutkowało
odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, w jednej z poniższych form:
1) pieniądza,
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia, do wniesienia należytego wykonania nie później niż w dniu zawarcia umowy. Niewniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia lub wniesienie zabezpieczenia:
1) w formie niedopuszczonej przez Zamawiającego,
2) w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych sporządzonym niezgodnie
3) z wymaganiami Zamawiającego określonych poniżej, w terminie wskazanym w
4) wezwaniu, zostanie potraktowane jako uchylnie się Wykonawcy od zawarcia umowy w
5) sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż wskazane powyżej.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany przez Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej:
1) będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce,
2) będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy bez względu na jakikolwiek sprzeciw Wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca jest zobowiązany poinformować
Zamawiającego przed dokonaną zmianą w celu zawarcia aneksu do umowy.
10. W przypadku, gdy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie pieniądz lub poręczenie bankowe, lub poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080) , odpowiednie postanowienia w tym względzie będą musiały znaleźć się w odpowiednich dokumentach

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.