eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Zakup i dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział - Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w SwołowieOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku – Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dominikańska, 5-9

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 842 40 81

1.5.8.) Numer faksu: 59 842 65 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.slupsk.pl/BIP/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku – Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9051636d-9828-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044999/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9051636d-9828-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: MPŚ-III.261.1.2023.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję, iż:
3.1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9
Z administratorem można się skontaktować:
3.1.1. listownie na adres: 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9
3.1.2. telefonicznie: (59) 846 92 00
3.1.3. przez email: sekretariat@muzeum.slupsk.pl
3.2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: ppiatak@kancelariapiatak.pl
3.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu:
3.3.1. realizacji postępowania,
3.3.2. realizacji zawartej umowy,
3.3.3. prowadzenie korespondencji i wyjaśnień,
3.3.4. archiwizacji sprawy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3.4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.
3.5. Odbiorcy danych
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niż jest to wymagane na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne).
3.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
3.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
3.7.1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3.7.2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3.7.3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa;
3.7.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub
z naszym inspektorem ochrony danych.
3.8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.9. Wymóg podania danych
Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji umowy.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MPŚ-III.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 211499,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Oddziału – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.
Szacunkowa wielkość przedmiotu umowy wynosi 100 ton.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać przedstawione poniżej parametry minimalne przez cały okres obowiązywania umowy:
1) zgodność z normą DIN plus lub EN plus lub równoważną,
2) średnica pelletu od 6 do 8 mm,
3) długość od 10 mm do 40 mm,
4) wartość opałowa nie niższa niż 17500 kJ/kg,
5) wilgotność do 10%,
6) zawartość popiołu do 1%,
7) gęstość 1,0 do 1,4 kg/m3.
Dostarczany pellet drzewny będzie posiadał normę jakościową DIN plus lub EN plus lub równoważną, potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość dostarczanego pelletu w okresie wykonywania umowy. Worki w których będzie zapakowany pellet musi posiadać nazwę producenta i numeru certyfikatu. W przypadku braku oznaczeń należy każdorazowo do partii dostarczanej dostawy oprócz aktualnego certyfikatu dołączyć oświadczenie odnośnie parametrów i pochodzenia pelletu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
3.1. cena – waga kryterium 70%,
3.2. czas reakcji na złożone zamówienie - dostawy pelletu – waga kryterium 30%.
4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
4.1. cena (C) – ocenie zostanie poddana łączna cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 70. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 70
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
4.2. czas reakcji na złożone zamówienie – dostawy pelletu (D) – ocenie zostanie poddany zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty czas dostarczenia pelletu od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy wynosi, zgodnie z pkt. 4.6. lit. a) SWZ, 72 h od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Maksymalna liczba punktów – 30.
Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
a) zaoferowanie terminu dostawy do 12 godzin od złożenia zamówienia –
30 punktów,
b) zaoferowanie terminu dostawy powyżej 12 godzin do 24 godzin od złożenia zamówienia – 15 punktów,
c) zaoferowanie terminu dostawy powyżej 24 do 47 godzin od złożenia zamówienia – 5 punktów,
d) zaoferowanie terminu dostawy powyżej 47 do 72 godzin od złożenia zamówienia – 0 punktów.
Uwaga!
Wykonawca może zaoferować maksymalny czas reakcji na złożone zamówienie – dostawy pelletu w pełnych godzinach licząc od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
W przypadku braku wskazania czasu dostawy lub zaoferowania czasu dłuższego niż 72 godziny – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:
P = C + D
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na złożone zamówienie- dostawy pelletu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w punkcie 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2.2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie;
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy pelletu drzewnego w ilości łącznej co najmniej 80 ton.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do SWZ oraz
1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowy.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
2. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy- załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Tytułem udziału w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 złotych, słownie: trzy tysiące złotych 00/100.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. Pieniądzu;
2.2. Gwarancjach bankowych;
2.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Ustce nr konta: 15 9315 0004 0050 2445 2000 0010 z adnotacją „Zakup i dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie”. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 16.2.2 - 16.2.4 należy przekazać Zamawiającemu wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej podpisem elektronicznym tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) osób upoważnionych do jego wystawienia.
5. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 9.1.1. i 9.4.1. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Za niedopuszczalną należy uznać istotną zmianę zawartej umowy, tj. zmianę powodującą, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, zgodnie z art. 454 ustawy PZP.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) ceny, na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT) oraz podatku akcyzowego,
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2015 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
d) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o minimum 3,0% – zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany kwartał 2023 r. w stosunku do poprzedniego kwartału 2023 r., podanym przez Prezesa GUS. Wówczas cena jednostkowa ulegnie zmianie o podany wskaźnik począwszy od dnia ogłoszenia komunikatu Prezesa GUS, nie szybciej jednak niż za II kwartał 2023 r.; maksymalna wartość zmiany nie może przekraczać 6,0%; Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy PZP;
e) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; pkt. 3) stosuje się odpowiednio;
2) terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku braku realizacji przedmiotu umowy w wymaganej ilości 80 ton w okresie do dnia 31.12.2023 r.;
3) zmiany sposobu realizacji usług, na skutek zmiany przepisów mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;
4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z podwykonawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 12.4. SWZ;
5) zmiany umowy w zakresie dopuszczonym art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U z 2021 poz. 2095 z późn. zm.).
3. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.