eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Dostawa karmy z rozwiezieniem w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa karmy z rozwiezieniem w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050026851

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojciechówka 4

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa karmy z rozwiezieniem w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-967bf0f4-6a56-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00184813/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zimowe dokarmianie żubrów - zakup karmy z rozwiezieniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-027/18-03.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452448/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 97000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa karmy z rozwiezieniem w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.
Kod CPV: 15700000-5 pasza dla zwierząt.
Kody uzupełniające CPV:
77100000-1 usługi rolnicze.
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zakres prac::
Zakres prac składających się na dokarmianie żubrów będzie obejmował dostawę 80 ton karmy z rozwiezieniem, bieżące utrzymanie brogów, utrzymanie bieżącej czystości wokół miejsc dokarmiania i przerzucanie, nagarnianie dostarczanej paszy w składzie:
- siano - 55 ton (50 ton w belach, 5 ton w kostkach o wymiarach nie większych niż 50 cm x 50 cm x 130 cm, ze zbiorów tegorocznych na terenie powiatu hajnowskiego, celem uniknięcia zawleczenia niepożądanych gatunków roślin i pasożytów; wilgotność dostarczonego siana nie może przekraczać 15%, bez zanieczyszczeń mechanicznych, bez pleśni). Siano musi być pozbawione takich cech jak: stęchły lub zgniły zapach oraz zanieczyszczenia glebą, słomą,
4 | Strona
pozostałościami obornika i szkodliwymi roślinami. Preferowane jest siano pochodzące z 1 pokosu. Dopuszcza się ewentualnie siano pochodzące z 2 pokosu. Siano winno być umieszczane w brogach,
- sianokiszonka - 4 tony (ze zbiorów tegorocznych, robiona z traw podsuszonych),
- owies gnieciony - 5 ton (pozbawiony takich cech jak: stęchły lub zgniły zapach oraz zanieczyszczenia glebą, słomą),
- buraki pastewne - 15 ton, (zdrowe, bez zanieczyszczeń mechanicznych, oczyszczone z ulistnienia, korzonków i gleby),
- sól - 1 tona kostek solnych z selenem (lizawek) - kostki o wadze 10 kg.
Rozwożenie i wykładanie karmy odbywać się będzie w okresie od zawarcia umowy do 31.03.2023 r., według wskazań przedstawicieli Zamawiającego (minimum raz w tygodniu), w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń, dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót, wykonanie zabiegu - całość przy użyciu sił i środków będących w dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany na bieżąco do uprzątnięcia odpadów i psującej się karmy z powierzchni poza teren administrowany przez Nadleśnictwo Białowieża, na której będą ponownie wykładane pasze. Pozostałe informacje zawiera rozdział 3 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15700000-5 - Pasza dla zwierząt

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77100000-1 - Usługi rolnicze

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 95202,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95202,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95202,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi rolnicze - Piotr Kudlewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6030055204

7.3.4) Miejscowość: Białowieża

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 95202,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-12-30 do 2023-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.