eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciemna 6

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-053

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfz-krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90911053-9b23-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00318079/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl/. W szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce KORESPONDENCJA Z WYKONAWCAMI.
Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl/ . Zasady opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na Platformie Zakupowej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – przy użyciu wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
Przekazywane Zamawiającemu dokumenty elektroniczne muszą posiadać format umożliwiający Zamawiającemu odczyt treści dokumentu. Formaty plików muszą być zgodne z Krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05). Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, docx, .rtf, .xps, .odt.
Zamawiający, w szczególności nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach: - .xml - .com - .exe - .bat - .msi.
Zamawiający wskazuje informacje, w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl/: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAG.II.251.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia, zwanym dalej łącznie „usługą”, jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych, zwanych dalej także „przesyłkami” lub zapewnienie nadania przesyłek u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2022 poz. 896) oraz transport przesyłek z budynków Zamawiającego do placówek pocztowych Wykonawcy lub ww. operatora wyznaczonego. Przedmiot umowy obejmuje również zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.
2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik nr 2 do SWZ (Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: System śledzenia przesyłek

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, tj. wykonawca wykaże, został wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j Dz.U. z 2022 poz. 896)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa;
4) zdolności technicznej lub zawodowej :

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że
4.1 w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 zamówienie , odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (za taką usługę Zamawiający uzna świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek), o wartości rocznej nie niższej niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: milion) i okresie trwania co najmniej 12 miesięcy, a należyte wykonanie tego zamówienia może zostać potwierdzone stosownymi dokumentami.

4.2 dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. placówkami pocztowymi w rozumieniu art. 3 pkt 15) ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe oraz spełniającymi wymagania określone w punkcie 28 lit. e) – g), i) załącznika nr 1 do SWZ, w tym co najmniej:
4.2.1 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w odległości (mierzonej w linii prostej) nie większej niż 1 km od budynku Zamawiającego położonego w Krakowie przy ul. Józefa 21, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 19.00,
4.2.2 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w odległości (mierzonej w linii prostej) nie większej niż 3 km od budynku Zamawiającego położonego w Krakowie przy ul. Józefa 21, czynną w soboty w godzinach 10.00 – 14.00,
4.2.3 jedną placówką pocztową, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 19.00 zlokalizowaną w odległości (mierzonej w linii prostej) nie większej niż 1 km od budynku Zamawiającego położonego w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22 oraz jedną placówkę czynną w soboty w godzinach 10.00 – 14.00 zlokalizowaną w odległości nie większej niż 3 km od budynku Zamawiającego położonego w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22,
4.2.4 jedną placówką pocztową, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 19.00 zlokalizowaną w odległości (mierzonej w linii prostej) nie większej niż 1 km od budynku Zamawiającego położonego w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9, oraz jedną placówkę czynną w soboty w godzinach 10.00 – 14.00 zlokalizowaną w odległości nie większej niż 3 km od budynku Zamawiającego położonego w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9,
4.2.5 jedną placówką pocztową, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 19.00 zlokalizowaną w odległości (mierzonej w linii prostej) nie większej niż 1 km od budynku Zamawiającego położonego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, oraz jedną placówkę czynną w soboty w godzinach 10.00 – 14.00 zlokalizowaną w odległości nie większej niż 3 km od budynku Zamawiającego położonego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52,
4.2.6 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w Brzesku, czynną co najmniej od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00,
4.2.7 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w Chrzanowie, czynną co najmniej od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00,
4.2.8 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w Limanowej czynną co najmniej od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00,
4.2.9 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w Myślenicach, czynną co najmniej od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00
4.2.10 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w Olkuszu czynną co najmniej od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00,
4.2.11 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w Oświęcimiu, czynną co najmniej od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00,
4.2.12 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w Suchej Beskidzkiej, czynną co najmniej od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00,
4.2.13 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w Wadowicach, czynną co najmniej od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00,
4.2.14 jedną placówką pocztową zlokalizowaną w Krakowie czynną przez całą dobę.
4.2.17 Dni otwarcia placówek pocztowych, o których mowa w punktach 4.2.1-4.2.13 nie obejmują dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale XVI pkt 2.2., winno być załączone do oferty.
2 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby ten warunek - spełniał samodzielnie co najmniej jeden wykonawca występujący wspólnie.
3 Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego także liderem) ze skutkiem dla mocodawców.
4 Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6 W odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają tą część zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane.
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym (lub w osobnym oświadczeniu załączonym do oferty), które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
8 Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Strony dokonają istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana wysokości obowiązujących stawek podatku dotyczących usługi lub usług należących do przedmiotu umowy.
3. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany lokalizacji lub pozyskania nowej lokalizacji, w których Zamawiający prowadzi swoją działalność -zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia za odbiór przesyłek pocztowych proporcjonalnie do zwiększonej lub zmniejszonej ilości punktów odbioru przesyłek.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zamawiający dopuszcza zmiany cen jednostkowych, w przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę
c) obniżenia ceny usługi objętej przedmiotem umowy w powszechnie stosowanym u Wykonawcy cenniku usług pocztowych – wówczas ceny usługi mogą zostać określone wg niższych stawek zawartych w powszechnie stosowanym u Wykonawcy cenniku.
5. Wykonawca wnioskujący o podwyższenie wysokości wynagrodzenia z powodów, o których mowa w ust. 4 lit. a) lub ust. 4 lit. b) zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności:
a) przedłożenia Zamawiającemu sposobu obliczenia ceny w ofercie z uwzględnieniem sposobu obliczenia wynagrodzenia osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy oraz
b) przedłożenia wyliczenia ceny i obliczenia wynagrodzenia osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy
c) złożenia przez Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej oświadczenie o wpływie zmian, o których mowa w ust. 4 lit. a) lub ust. 4 lit. b) na wysokość dodatkowych kosztów realizacji przedmiotu umowy wraz ze szczegółową kalkulacją i wykazania wysokości dodatkowych kosztów stosownymi dokumentami.
Zamawiający dokona weryfikacji i oceny ww. oświadczenia i dokumentów.
6. Zmiany wysokości cen jednostkowych nie powodują zmiany maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość - w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności - zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 3 lit. a) – e) w przypadku zmian cen jednostkowych lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
a) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o ostatni (poprzedzający miesiąc złożenia wniosku) kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
b) minimalny poziom zmiany ww. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 7%, w stosunku do grudnia 2022
c) zmiana wynagrodzenia może nastąpić jednokrotnie, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i może dotyczyć tylko wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za usługi zrealizowane po upływie tego terminu
d) waloryzacja wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku
e) strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z szczegółowym uzasadnieniem wskazującym wysokość zmiany ww. wskaźnika w stosunku do grudnia 2022r., sposób jego obliczenia oraz sposób obliczenia zwaloryzowanych cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy.
f) maksymalna wartość zmiany każdej ceny jednostkowej określonej w załączniku nr 1 do umowy wynosi 10% w stosunku do tych cen z dnia zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.