eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00054761 z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 27/33

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-572

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 8491375

1.5.8.) Numer faksu: brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skp.ump.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skp.ump.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szpital Kliniczny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fdb55f7-b3c1-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000191/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Badania hematologiczne - zakup odczynników z dzierżawą aparatury

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje w SWZ informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarte są m. in. w Rozdziale VIII SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) załącznikiem do SWZ jest klauzula informacyjna stosowana przez zamawiającego (w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) załącznikiem do SWZ jest klauzula informacyjna stosowana przez zamawiającego (w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 3/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 434820,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości, asortymencie i na warunkach przedstawionych w Załączniku nr 1 do SWZ (stanowiącym jej integralną część). Załącznik nr 1 przedstawia szacunkowe zapotrzebowanie na dany asortyment (na okres 36 miesięcy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 38434520-7 - Analizatory krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.2.Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.3.Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Kierownika Zamawiającego.4.Komisja Przetargowa podczas niejawnych posiedzeń dokona oceny ofert zgodnie z przepisami Pzp oraz zapisami SWZ.5.Łączna ilość punktów oferty jest sumą ilości punktów przyznanych za poszczególne kryteria.6.Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. 7.Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena parametrów technicznych

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje wezwania wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wyznacza żadnego szczegółowego warunku, tym samym nie dokonuje jego opisu i nie żąda żadnych dokumentów w powyższym zakresie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca składa je wraz z ofertą.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania i cechy, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia:1. Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników;2. Opis zaoferowanej aparatury, tj. potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji, ulotek producenta (i innych dokumentów) - Tabela nr 2 Lp. 3 do 14, 17 do 31, 33 oraz Tabela nr 3 Lp. 1 do 6;3. Metodyki/ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów.Uwaga! Przedmiotowe środki dowodowe (tak jak podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII), składa się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający (stosownie do treści art. 107 ust. 2 Pzp) wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Mając jednak na uwadze dyspozycję art. 107 ust. 3 Pzp, przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników;2. Opis zaoferowanej aparatury, tj. potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji, ulotek producenta (i innych dokumentów) - Tabela nr 2 Lp. 3 do 14, 17 do 31, 33;3. Metodyki/ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wszystkie warunki realizacji przedmiotowego zamówienia określono w treści SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwzględnieniem aktualnej treści art. 455 Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki tych zmian zostały określone we wzorze (projekcie) umowy - załączniku do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 06:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie warunki realizacji przedmiotowego zamówienia określono w treści SWZ.
2021-05-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.