eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Wymiana i montaż liny nośnej pracującej w górniczym wyciągu szybowym szybu "Kolejowy".Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wymiana i montaż liny nośnej pracującej w górniczym wyciągu szybowym szybu „Kolejowy”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 630 30 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana i montaż liny nośnej pracującej w górniczym wyciągu szybowym szybu „Kolejowy”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1707e1f1-9bbd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Prawa zamówień publicznych, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl która spełnia wymagania opisane w art. 64 Prawa zamówień publicznych.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy (dostępny pod adresemhttps://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/user/terms).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Instrukcja korzystania z Platformy: a.
w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z
polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy
wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na
Platformie; b. w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania . Pobranie
dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników
jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,b. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB,
procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, c.
zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.d.
włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat
Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający
zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki
„Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert, składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki
„Pytania/informacje”.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.570 z późn. zm.),
tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
7. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie dokumentów (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar. Przesłanie pliku jest możliwe
tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7 (np. .zip).
9. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze; kontakt: biuro@muzeumgornictwa.pl
- kontakt do inspektora ochrony danych: iod@muzeumgornictwa.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty prawnie do tego upoważnione
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych – stosownie do art. 22 RODO - decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia w tym zakresie ( w formularzu oferty).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
− na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. d RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych
− w związku z art. 20 ust.1 lit. a, prawo do przenoszenia danych osobowych
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/05/MGW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana lin nośnych nadsiębiernej i podsiębiernej wraz z zawieszeniami naczyń wyciągowych zabudowanych w górniczym wyciągu szybowym szybu „Kolejowy” oraz wymiana wykładziny na bębnach maszyny wyciągowej wraz z regeneracją bębnów w maszynie wyciągowej szybu „Kolejowy”. W celu zoptymalizowania robót wymiana wykładziny bębna i jego regeneracja (osobno dla strony nadsiębiernej i podsiębiernej) może odbywać się po zdjęciu dotychczas pracującej liny nośnej z bębna. Po przeprowadzeniu napraw bębna i nałożeniu nowej wykładziny bębna, założenie nowej liny wraz zawieszeniami naczyń wyciągowych.
2. Zakres zadania obejmuje:
1) Opracowanie projektu technicznego dla realizacji przedmiotu zamówienia w górniczym wyciągu szybowym szybu „Kolejowy” i technologii (instrukcji) wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami (projekt i technologie zaakceptowane przez KRZ Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu).
2) Opracowanie dokumentacji wprowadzonych zmian (karty zmian) do dokumentacji podstawowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” przez Zamawiającego.
3) Sporządzenie harmonogram robót, z określeniem kolejności ich wykonywania i czasu trwania, zapewniającego bezpieczeństwo realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Zakup materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia (poza linami nośnymi i zawieszeniami naczyń wyciągowych).
5) Dostawę materiałów, sprzętu i urządzeń potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia na teren Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Kopalnia Guido ul 3 Maja 93 a, Zabrze 41-800.
6) Montaż i ustawienie urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.
7) Posadowienie naczyń wyciągowych w szybie „Kolejowym”.
8) Zdjęcie liny nośnej nadsiębiernej (str. wsch.) o średnicy  46,0 mm wraz z zawieszeniami naczyń wyciągowych.
9) Zabezpieczenie szybu na czas przerwy technologicznej dotyczącej wymiany wykładziny bębna i regeneracji bębna (dla liny nadsiębiernej – str. wsch.) maszyny wyciągowej .
10) Zdjęcie starej wykładziny z bębna (dla liny nadsiębiernej – str. wsch.) maszyny wyciągowej.
11) Regenerację bębna maszyny wyciągowej zgodnie z opinią i pod nadzorem rzeczoznawcy do spraw maszyn wyciągowych. W wyniku wieloletniej eksploatacji bęben po stronie wschodniej posiada ślady napraw spawalniczych płaszcza w strefie składania segmentów bębna. Przy zdjętej wykładzinie bębna należy dokonać szczegółowej diagnostyki i oceny lokalnej geometrii bębna dla ustalenia jego deformacji i wykonać naprawy.
Zakres naprawy bębnów obejmuje min.:
- opracowanie technologii napraw bębna,
- przeprowadzenie prac demontażowych w miejscu łączenia płaszczy bębna,
- przeprowadzenie badań nieniszczących elementów bębna – blach łączących (nakładek oraz
półpłaszczy od strony zewnętrznej – widocznej po demontażu wykładziny),
- wycięcie starych spoin, wykonanie połączeń spawanych w miejscach wyciętych spoin i w miejscach
pęknięć – w niezbędnym zakresie zgodnie z opracowana technologią,
- przygotowanie naprawionych powierzchni do odbioru przez uprawnionego rzeczoznawcę
(badania nieniszczące),
- przeprowadzenie pełnych badań nieniszczących z obu stron półpłaszczy oraz nakładek (miejsc
poddanych naprawie) metodami określonymi przez rzeczoznawcę,
- po uzyskaniu pozytywnych wyników badań nieniszczących przeprowadzenie prac montażowych bębna (zabudowa nowych elementów złącznych w niezbędnym zakresie).
12) Założenie nowej wykładziny na bęben maszyny wyciągowej wraz z wykonaniem prowadzenia liny na wykładzinie.
13) Nałożenie nowego odcinka liny nośnej (nadsiębiernej) o średnicy  42,0 mm i masie liny 6,40 kg/m wraz z nowym zawieszeniem naczynia wyciągowego - zawieszenia nośne jednolinowe WLK – 3/4 o masie 395 kg.
14) Uwolnienie naczyń wyciągowych z szybu „Kolejowego”.
15) Ustawienie naczyń wyciągowych w szybie do wymiany liny nośnej podsiębiernej (str. zach.).
16) Wymianę liny nośnej podsiębiernej (str. zach.) wraz z zawieszeniami naczyń wyciągowych i wymianę wykładziny na bębnie wraz regeneracją bębna (dla liny podsiębiernej - str. zach.) która powinna odbywać się analogicznie jak dla strony nadsiębiernej (pkt. 6 do 14).
17) Wykonanie badań ruchu maszyny wyciągowej oraz sporządzenie sprawozdania z prób i badań maszyny wyciągowej przez uprawnionego rzeczoznawcę.
18) Wykonanie jazd próbnych.
19) Wykonanie stabilizującego skracania lin nośnych.
20) Demontaż urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia i transport do Wykonawcy.
21) Uprzątnięcie miejsca wykonywanych robót.
22) Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowiązującymi przepisami, która złożona zostanie u Zamawiającego w następującej formie i ilości: w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej pliki w formie edytowalnej (.doc, .dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf).
23) Zdjęte liny nośne i zawieszenia naczyń wyciągowych są własnością Zamawiającego i zostają na terenie MGW.
3. Obowiązki Wykonawcy.
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy spełniając wszystkie wymogi Zamawiającego opisane w SWZ.
2) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu robót przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót,
3) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia imiennego wykazu osób pracowników Wykonawcy z określeniem funkcji, kwalifikacji oraz uprawnień (zgodnie z warunkami SWZ). Osoby te potwierdzą podpisami znajomość ruchu zakładu.
4) Wykonawca wykona wszelkie prace przygotowawcze niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót,
5) Wykonawca sprawuje dozór i nadzór nad przebiegiem robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Wykonawca w trakcie wykonywania prac objętych umową, zobowiązuje się do stosowania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego, Rozporządzenia Ministra Energii z 23. 11. 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118), przepisów dotyczących gospodarki energetycznej, do przestrzegania zarządzeń PIP i Nadzoru Górniczego, oraz regulaminów i wewnętrznych ustaleń Zamawiającego i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów.
7) Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie przeszkolić swoich pracowników wykonujących prace u Zamawiającego w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie robót w zakładach górniczych i nie zatrudniać pracowników, którzy nie wykazują dostatecznej znajomości tych przepisów.
8) Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać przy kierowaniu, nadzorowaniu i wykonywaniu prac objętych umową wyłącznie pracowników o pełnych kwalifikacjach i uprawnieniach do kierowania i wykonywania tych robót w ruchu zakładu górniczego zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ.
9) Zabezpieczenia we własnym zakresie niezbędnego sprzętu.
10) Zgłoszenie dozorowi ruchu kopalni rozpoczęcie i zakończenie robót, a tym samym przyjście i wyjście pracowników z miejsca pracy.
11) W przypadku uszkodzenia sprzętu, maszyn i urządzeń będących własnością Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszt z tytułu ich naprawy oraz skutków wystąpienia awarii ponosi Wykonawca.
12) Ubezpieczenia swoich pracowników; za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku, odpowiada Wykonawca w stosunku do swoich pracowników; Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność kopalni wynikającą z art. 146 Prawa Geologicznego i Górniczego.
13) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia każdego pracownika, który będzie wykonywał roboty na terenie zakładu górniczego w zakresie BHP.
14) Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie realizacji zamówienia do posługiwania się pracownikami posiadającymi wymagane uprawnienia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa do obsługi i kontroli urządzeń Wykonawcy wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
15) Wykonawca zapewni ciągłość pracy na każdej zmianie osoby dozoru ruchu, specjalność górnicze wyciągi szybowe, w podziemnych zakładach górniczych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

73110000-6 - Usługi badawcze

50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń

71632000-7 - Techniczne usługi badawcze

71355000-1 - Usługi pomiarowe

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria wyboru oferty:
- Cena oferty
- Okres gwarancji
2. Znaczenie (waga) kryteriów oceny ofert:
- Cena oferty – 60%
- Okres gwarancji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że posiada:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
a. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: należycie co najmniej jedno zamówienia obejmujące usługi wymiany liny lub lin nośnych w zakładach określonych w art. 2 Ustawy PGiG na kwotę min. 130 000 zł netto,
b. Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje (będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- kierownika działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba
- osoby dozoru ruchu ds. bezpieczeństwa i higiena pracy w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zamawiający dopuszcza posiadanie ww. uprawnień przez jedną osobę.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia przez Wykonawcę. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - wzór oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
a. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
b. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -- wzór oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Oświadczenie w zakresie przesłanki wykluczenia zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
7. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w oparciu o art. 454-455 Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1. zmiany terminu wykonania czynności wynikających z umowy w następujących przypadkach w razie wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
1) zmiany podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ,
2) wprowadzenie dodatkowego lub nowego personelu Wykonawcy oraz dodatkowego lub nowego podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ,
3) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,
4) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,
3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.
5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy jak i terminów pośrednich wykonywanych prac. Zmiany te wywołane muszą być okolicznościami technicznymi występującymi niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXV SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
5. Termin wykonania zamówienia:
- zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy do 10.04.2023 r. Prace wykonywane przez Wykonawcę bezpośrednio związane z wymianą lin i regeneracją bębnów na szybie Kolejowym i w maszynie wyciągowej rozpoczną się nie wcześniej niż 27.03.2023 i zakończą się nie później niż 10.04.2023.
W tym okresie Wykonawca może prowadzić prace związane z realizacja przedmiotu zamówienia na wszystkich zmianach łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy po uzgodnieniu tego z Zamawiającym. Zamawiający może w okresie od dnia 27.03 do 10.04.2023 pracować w systemie 3 zmianowym. Prace te nie mogą zakłócać bieżącego ruchu zakładu.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:
- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.