eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Dostawa oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT, szkoleń oraz opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezp.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT, szkoleń oraz opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezp.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Węgierska 21

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 35 53 317

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: morylrafal@szpital.gorlice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.gorlice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpital.gorlice.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-aktualne/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT, szkoleń oraz opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezp.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91211aa3-5525-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013314/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.44 Dostawa oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411656/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 110/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 211382,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i wdrożenie systemu SIEM

4.5.3.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 146341,46 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i wdrożenie oprogramowania monitorującego

4.5.3.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Audyt bezpieczeństwa systemów IT

4.5.3.) Główny kod CPV: 72810000-1 - Usługi audytu komputerowego

4.5.5.) Wartość części: 12195,12 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji tj. dla kadry zarządzającej oraz zatrudnionych osób w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

4.5.5.) Wartość części: 12195,12 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie ustawy z dnia 5 lipca 2018 o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

4.5.3.) Główny kod CPV: 79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

4.5.5.) Wartość części: 16261,17 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy oraz upływ terminu na realizację zamówienia. W związku z powyższym realizacja zamówienia w zakresie w/w Pakietu stała się niemożliwa w niniejszym postępowaniu, co skutkowało koniecznością jego unieważnienia w tym zakresie.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej spośród złożonych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11512,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29520 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11512,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Izabela Brzyska-Mazur Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661577930

7.3.3) Ulica: Os. Strusia 1a

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-807

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11512,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-07

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy oraz upływ terminu na realizację zamówienia. W związku z powyższym realizacja zamówienia w zakresie w/w Pakietu stała się niemożliwa w niniejszym postępowaniu, co skutkowało koniecznością jego unieważnienia w tym zakresie.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy oraz upływ terminu na realizację zamówienia. W związku z powyższym realizacja zamówienia w zakresie w/w Pakietu stała się niemożliwa w niniejszym postępowaniu, co skutkowało koniecznością jego unieważnienia w tym zakresie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.