eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa urządzeń do elektroprzędzenia dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń do elektroprzędzenia dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 583486152

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń do elektroprzędzenia dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8133f316-9bd8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy (numerem referencyjnym) CRZP/12/009/D/23. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się tym numerem sprawy lub numerem ogłoszenia.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings lub poczty elektronicznej.

4. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej.

5. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania.

7. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.

9. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

10. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy, Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: logistyka@eti.pg.edu.pl.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń informatycznych Wykonawcy.

11. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania tej przeglądarki przez firmę Microsoft.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr CRZP/12/009/D/23 pn. Dostawa urządzeń do elektroprzędzenia dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy
Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu, na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11. Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach,
o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:

1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/12/009/D/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 482890,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do elektroprzędzenia dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację systemu , sprawdzenie poprawności działania systemu oraz szkolenie personelu.
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części:
Część 1:
Dostawa komory do elektroprzędzenia – 1 szt.
3. Kod wg CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek nr 41 – Sekcja Logistyczno-Inwentarzowa, pok. 116 oraz instalację systemu, sprawdzenie poprawności działania i szkolenie personelu

5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia
w wymiarze co najmniej
Część nr 1 – 12 m-cy,
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 243900,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Cena oferty (C
2) Termin dostawy (Pt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do elektroprzędzenia dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację systemu , sprawdzenie poprawności działania systemu oraz szkolenie personelu.
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części:

Część 2:
Dostawa modułu klimatycznego komory elektroprzędzenia – 1 kpl.
Oferty można składać na wszystkie części.


3. Kod wg CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek nr 41 – Sekcja Logistyczno-Inwentarzowa, pok. 116 oraz instalację systemu, sprawdzenie poprawności działania i szkolenie personelu

5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia
w wymiarze co najmniej - Część nr 2 - 12 m-cy,
liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 238990,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Cena oferty (C
2) Termin dostawy (Pt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe
tj. dokumentację techniczną dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, potwierdzającą, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.

Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta zawierającej opis oferowanych urządzeń. Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumentacja techniczna t.j. specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta zawierającej opis oferowanych urządzeń. Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1/ Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2/ Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XVIII ust. 3 pkt 8 SWZ.

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.

5) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę.

6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 10 SWZ.
7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.


8) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

b) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny
z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.

c) dokumenty własne składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

d) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy, wykaz usług, wykaz osób - składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający w oparciu o art 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, na warunkach określonych poniżej:
1) w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT)w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.
Cena umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów.
a) Każda ze stron jest uprawniona złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej zmiany podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty należnej wykonawcy po zmianie umowy.
Zmiana ceny umowy obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
b) Obowiązek wykazania wpływu zmian stawki podatku VAT na zmianę ceny umowy należy do wnioskodawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy.
2) Termin wykonania przedmiotu umowy, ustalony w umowie może ulec zmianie:
a) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, o której mowa w § 6 niniejszej umowy, w szczególności z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2;
W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny, z tym że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała.
3) W zakresie przedmiotu umowy
a) Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany przedmiot umowy nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Dopuszcza się wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, możliwość dostarczenia zamiennika, w cenie wynikającej z oferty Wykonawcy.
b) Obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego przedmiotu umowy na inny w związku z brakiem jego dostępności na rynku i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na proponowaną zamianę spoczywa na Wykonawcy.
c) Zmiana taka nie może spowodować zmiany ceny przedmiotu umowy wynikającej z oferty Wykonawcy.
d) W przypadku okresowego braku oferowanego przedmiotu zamówienia lub braku zamiennika, o którym mowa powyżej, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu dostawy przedmiotu umowy.
4) Wysokości ceny za realizację zamówienia
W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej
zawarcia, a która może zostać zakłócona przez zjawiska niezależne od stron
(przede wszystkim z powodu zmian ceny urządzeń, materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia) cena umowy może ulec zmianie (podwyższeniu
lub obniżeniu) w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy
w stosunku do kosztów uwzględnionych w cenie z oferty Wykonawcy o co najmniej
10%. Zmiana ceny może być dokonana aneksem ze skutkiem na przyszłość,
począwszy od daty złożenia przez stronę wniosku o jej zmianę. Maksymalna łączna
wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% ceny z oferty określonej
pierwotnie w § 2 ust. 1 umowy. Jeżeli zmiana ta nie przywróci równowagi
ekonomicznej umowy i będzie miało miejsce dalsze jej zakłócanie przez zjawiska
niezależne od stron, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy
przez złożenie drugiej stronie oświadczenia w każdym czasie. W tej sytuacji nie
powstanie obowiązek zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1/ C.D. informacji z pkt. "Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej ":
12. Udział w przedmiotowym postępowaniu wymaga wyposażenia osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę oraz wymagane dokumenty i oświadczenia w kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty, a także odpowiedniego przeszkolenia tych osób w celu zapewnienia sprawnego składania dokumentów i oświadczeń w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznać go za wiążący,
2) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany lub wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
2/ Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.), zwanej dalej ustawą sankcyjną.

4. Zamawiający dokona weryfikacji Wykonawcy pod kątem podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy sankcyjnej, w szczególności poprzez analizę treści wykazów określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji wobec Ukrainy oraz Rozporządzeniu 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających i listy osób i podmiotów określonych w art. 7 ustawy sankcyjnej czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

6. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp a wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy sankcyjnej.
3/ Ofertę należy złożyć:

a) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym

za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.