eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leśnica › "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych" na terenie Gminy Leśnica Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski ŁadOgłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie Gminy Leśnica
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie Gminy Leśnica
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f24d622-9b23-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie gminy Leśnica z podziałem na części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f24d622-9b23-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami:
a) w zakresie proceduralnym Danuta John, tel. 774639859 email: zp@lesnica.pl
b) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Marian Gorgosch, tel. 774639857 wew. 44. 9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@lesnica.pl ( nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postepowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postepowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnica” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
10) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnica” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
10) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica” :

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED na istniejących słupach sieci oświetleniowej,
2) uzyskanie wymaganych zgłoszeń, pozwoleń ( Tauron Dystrybucja, Tauron Nowe Technologie, uzgodnienia z zarządcami dróg i inne jeśli wymagane)
3) wymiana wskazanych słupów oświetlenia ulicznego,
4) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica”

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica na zasadach opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz załączonymi mapami poglądowymi i z rysunkami.
Do wykonania jest zaprojektowanie i budowa oświetlenia na 56 istniejących przejściach dla pieszych na terenie Gminy Leśnica w miejscowościach: Leśnica, Raszowa, Krasowa, Poręba, Góra Św. Anny, Zalesie Śląskie, Lichynia, Czarnocin, Dolna, Kadłubiec, Wysoka, Łąki Kozielskie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne NAŚWIETLACZE typ 2 ze źródłami światła typu LED – 16 sztuk,
2) wymiana wskazanych słupów oświetlenia na boisku - 4 sztuki,
3) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4. „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne NAŚWIETLACZE typ 2 ze źródłami światła typu LED – 32 sztuk
2) wymiana wskazanych słupów oświetlenia na boisku - 8 sztuki,
3) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5. „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY - naświetlacz LED typ 2 (350W) – 12 sztuk,
2) wymiana wskazanych słupów oświetlenia na boisku- 3 sztuki,
3) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6. „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl.” :

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY ze źródłami światła typu HIGH-bay LED – 10 sztuk ( 100W), wraz z siatką ochronną,
2) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7. „Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY ze źródłami światła OPRAWA - naświetlacz LED typ 1– 45 sztuk (100W), wraz z siatką ochronną
2) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwaramcja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8. „Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY ze źródłami światła:
Duża sala - OPRAWA typu High-bay LED ( 140W), wraz ze siatka ochronną – 12 sztuk
Mała sala - OPRAWA hermetyczna typu LED ( 50W), wraz ze siatka ochronną – 8 sztuk
2) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9. „Modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne NAŚWIETLACZE ze źródłami światła typu LED – 18 sztuk,
2) Wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10. „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Raszowej”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY - naświetlacz LED typ 2– 10 sztuk (45W), wraz z siatką ochronną,
2) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości wg. tabelki poniżej dla poszczególnych części, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.
Wykonawca może wykorzystać spełnienie warunków udziału w postepowaniu wielokrotnie – dla każdej części indywidualnie.

Nr części Nazwa część Środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości
1 Części 1 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica” 1.000.000,00 zł
2 Części 2 – „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica” 1.000.000,00 zł
3 Części 3 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej” 130.000,00 zł
4 Części 4 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy” 300.000,00 zł
5 Części 5 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu” 100.000,00 zł
6 Części 6 – „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl.” 20.000,00 zł
7 Części 7 – „Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy” 70.000,00 zł
8 Części 8 – „Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy”

30.000,00 zł
9 Części 9 – „Modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy”
100.000,00 zł.
10 Części 10 – „Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej ZSP w Raszowej”.
8.000,00


4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie zadania o zakresie i wartości wg. tabelki poniżej dla poszczególnych części brutto każde zadanie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.
Wykonawca może wykorzystać spełnienie warunków udziału w postepowaniu wielokrotnie – dla każdej części indywidualnie.

Nr części Nazwa część Spełnienie warunków
Zakres i wartość [brutto] każdego zadania
1 Części 1 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica” • 2 zadania o podobnym charakterze każde za min. 250.000,00 zł.
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi
• uprawnienia do prac pod napięciem uprawnienia SEP E i D – 3 osoby
2 Części 2 – „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica” • 2 dokumentacje projektowe
• 2 zadania polegające na remoncie, budowie lub modernizacji oświetlenia np. ulicznego, przejść dla pieszych każde za min. 250.000,00 zł.
• 2 projektantów bez ograniczeń
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi i robotami telekomunikacyjnymi uprawnienia SEP E i D - 3 osoby
3 Części 3 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej” • 2 zadania o podobnym charakterze każde za min. 100.000,00 zł.
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi
• uprawnienia SEP E i D – 3 osoby
4 Części 4 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy” • 2 zadania o podobnym charakterze każde za min. 200.000,00 zł
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi uprawnienia SEP E i D – 3 osoby
5 Części 5 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu” • 2 zadania o podobnym charakterze każde za min. 100.000,00 zł
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi uprawnienia SEP E i D – 3 osoby
6 Części 6 – „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl.” • wymiana opraw na obiektach sportowych – 2 zadania po min. 50 opraw
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi uprawnienia SEP E i D – 3 osoby
7 Części 7 – „Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy” • wymiana opraw na obiektach sportowych – 2 zadania po min. 50 opraw
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi
• uprawnienia SEP E i D – 3 osoby
8 Części 8 – „Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy” • wymiana opraw na obiektach sportowych – 2 zadania po min. 50 opraw
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi uprawnienia SEP E i D – 3 osoby
9 Części 9 – „Modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy” • 2 zadania o podobnym charakterze każde za min. 100.000,00 zł
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi uprawnienia SEP E i D – 3 osoby
10 Części 10 – „Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej ZSP w Raszowej”.
• wymiana opraw na obiektach sportowych – 2 zadania po min. 50 opraw
• kierownik budowy – uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi uprawnienia SEP E i D – 3 osoby

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086), i innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 - (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni); 5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – ( na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych (określone w Dziale VI pkt. 4 SWZ dla poszczególnych części) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 4 (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

2) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób – określone w Dziale VI pkt. 4 wg. poszczególnych części.
Minimalne doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika budowy – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień).
W/w specjalista musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa
oraz posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby.
Musi posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni),4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu:
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej na kwotę minimum - wg. tabelki poniżej- z rozszerzeniem o odpowiedzialność za działania podwykonawcy (w przypadku zatrudnienia podwykonawców),

Nr części Nazwa część Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej
1 Części 1 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica” 1.000.000,00 zł
2 Części 2 – „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica” 1.000.000,00 zł
3 Części 3 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej” 130.000,00 zł
4 Części 4 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy” 300.000,00 zł
5 Części 5 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu” 100.000,00 zł
6 Części 6 – „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl.” 20.000,00 zł
7 Części 7 – „Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy” 70.000,00 zł
8 Części 8 – „Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy”

30.000,00 zł
9 Części 9 – „Modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy”
100.000,00 zł.
10 Części 10 – „Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej ZSP w Raszowej”.
8.000,00

- dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu funkcji kierownika budowy wg. wymagań w poszczególnych częściach,
- dostarczenie Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do Izby Inżynierów Budownictwa wg. wymagań w poszczególnych częściach,
- dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy bez ograniczeń w specjalności odpowiedniej do zakresu robót, projektanta wg. wymagań w poszczególnych częściach,
- kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem nakładów rzeczowych materiałów na realizację zadania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
dla części 1 zadania – 18.500 zł.
dla części 2 zadania – 17.500 zł.
dla części 3 zadania – 1.500 zł.
dla części 4 zadania – 3.700 zł.
dla części 5 zadania – 1.000 zł.
dla części 6 zadania – 200 zł.
dla części 7 zadania – 850 zł.
dla części 8 zadania – 350 zł.
dla części 9 zadania – 1.200 zł.
dla części 10 zadania – 90 zł.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej. (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dział XX SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu:
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej na kwotę minimum - wg. tabelki poniżej- z rozszerzeniem o odpowiedzialność za działania podwykonawcy (w przypadku zatrudnienia podwykonawców),

Nr części Nazwa część Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej
1 Części 1 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica” 1.000.000,00 zł
2 Części 2 – „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica” 1.000.000,00 zł
3 Części 3 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej” 130.000,00 zł
4 Części 4 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy” 300.000,00 zł
5 Części 5 – „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu” 100.000,00 zł
6 Części 6 – „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl.” 20.000,00 zł
7 Części 7 – „Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy” 70.000,00 zł
8 Części 8 – „Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy”

30.000,00 zł
9 Części 9 – „Modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy”
100.000,00 zł.
10 Części 10 – „Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej ZSP w Raszowej”.
8.000,00

- dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu funkcji kierownika budowy wg. wymagań w poszczególnych częściach,
- dostarczenie Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do Izby Inżynierów Budownictwa wg. wymagań w poszczególnych częściach,
- dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy bez ograniczeń w specjalności odpowiedniej do zakresu robót, projektanta wg. wymagań w poszczególnych częściach,
- kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem nakładów rzeczowych materiałów na realizację zadania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.