eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Piotra Skargi 25 w GłogowieOgłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Piotra Skargi 25 w Głogowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

1.3.) Oddział zamawiającego: nie dotyczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390560231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rycerska 24

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 727 74 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lsse.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lsse.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Piotra Skargi 25 w Głogowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbbb15cc-9bcd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lsse.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Legnickiej Specjalnej StrefyEkonomicznej (Platforma) https://lsse.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31
- Mozilla Firefox 26
- Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci Internet
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
- włączona obsługa JavaScript
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
- zainstalowany Acrobat Reader
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
- dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
- dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
- dla Windows 8: Internet Explorer 11
- dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
- Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
- Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
- Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych
w ramach złożonych przez Państwa ofert lub podpisanych umów jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica. Jeżeli w ramach złożonych ofert lub umów przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
2. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §4 Regulaminu udzielania przez Legnicka Specjalną Strefę Ekonomiczną zamówień na usługi, dostawy oraz roboty budowlane.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika ze złożonej oferty lub zawartej umowy.
8. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
9. Mogą Państwo skontaktować się z wyznaczoną przez Administratora danych osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.
Kontakt Marta Rudnicka, email: rudnicka@lsse.eu, tel. 784 768 079.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.26.3.2022.MK.2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dalej: „projekt”, „koncepcja”) na przebudowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Piotra Skargi 25 w Głogowie, dz. nr 173/2 Obręb 007 Stare Miasto (dalej: „obiekt”, „nieruchomość”, „budynek”), polegające na:
a) wykonaniu inwentaryzacji obiektu oraz koncepcji przebudowy pomieszczeń wraz z wizualizacjami 3 d wybranych pomieszczeń,
b) wykonaniu projektu zasadniczego:
- budowlanego,
- technicznego,
- zagospodarowania terenu,
- wykonawczego,
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym m.in. prawomocnego pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego.

Obligatoryjna wizja lokalna dla Oferentów odbędzie się w terminie: 30.01.2023 r. o godzinie: 11:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy pzp dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu
d) zdolności technicznych lub zawodowych
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji na odbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3 wpisanego do Rejestru Zabytków lub ewidencji miejskiego konserwatora zabytków, który obejmował m.in. odtworzenie detali architektonicznych, elewacji historycznych oraz wystroju historycznego wnętrza oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Oferent wykaże wymagane doświadczenie na wzorze Załącznika nr 8 do SWZ – wykaz wykonanych usług.
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
• do pełnienia funkcji architekta głównego wykonującego dokumentację projektową Wykonawca winien dysponować osobą legitymującą się aktualnymi uprawnieniami architektonicznymi bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 3 obiektów o podobnej charakterystyce obiekty te, na dzień składania oferty powinny być obiektami funkcjonującymi. Osoba ta powinna wykazać się doświadczeniem przy projektowaniu obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków,
• do pełnienia funkcji kierownika - koordynatora zespołu - wykonującego dokumentację projektową Wykonawca winien dysponować osobą legitymującą się aktualnymi uprawnieniami architektonicznymi bez ograniczeń lub konstrukcyjnymi bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 3 obiektów o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia,
• w zakresie architektonicznym posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
• w zakresie konstrukcyjno–budowlanym posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
• w zakresie instalacyjnym, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
• w zakresie instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
• w zakresie branży drogowej posiadającą uprawnienia do projektowania,
• w zakresie branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia do projektowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XVI SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),
2. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP nr rachunku: 07 1020 3017 0000 2002 0019 8622
z dopiskiem na przelewie:
„Wadium w postępowaniu na opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Piotra Skargi 25 w Głogowie”.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zwarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
3. W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, że oświadczenie w tym zakresie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału składa Wykonawca, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wystąpienia przewidzianych na tę okoliczność przesłanek wskazanych w ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:
2) wystąpieniem dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę usługi,
3) okolicznościami siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak opóźnienia, lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
7) zmianą stanu faktycznego powodującą nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji zamówienia.
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
9) zmian kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,
10) zmian innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,
3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest koniczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.
5. Wszelkie oświadczenia składane przez strony niniejszej umowy powinny być - dla swej skuteczności - formułowane na piśmie oraz doręczane osobie uprawnionej do ich odbioru, o ile inaczej nie wskazano w umowie, pod adresem Zamawiającego oraz Wykonawcy podanymi w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 23:59

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lsse.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Obligatoryjna wizja lokalna dla Oferentów odbędzie się w terminie: 30.01.2023 r. o godzinie: 11:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.