eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej oraz opracowanie map z geodezyjnym projektem podziału nieruchomości położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego - 5 częściOgłoszenie z dnia 2021-05-13


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00053877 z dnia 2021-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz opracowanie map z geodezyjnym projektem podziału nieruchomości położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego – 5 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Częstochowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 034 3229126

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz opracowanie map z geodezyjnym projektem podziału nieruchomości położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego – 5 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-078fdc50-b3d0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00053877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003499/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie podziałów nieruchomości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.powiat-czestochowski.4bip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://czestochowa-powiat.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XVI SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:https://czestochowa-powiat.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwaną dalej zamiennie Platformą), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: peryga@czestochowa.powiat.pl lub przetargi@czestochowa.powiat.pl 2. Ofertę składa się wyłącznie poprzez Platformę przetargową pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w SWZ w ROZDZIALE XXXIII - INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja w SWZ w ROZDZIALE XXXIII - INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OK.272.22.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z podziału niżej wymienionych działek, stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, polegającego na wydzieleniu części zajętych pod drogi powiatowe tj.:- pięć działek - obręb: 0013 Skrajniwa, karta mapy 1, gmina Lelów;- jedna działka nr 786 o powierzchni 0,9800 ha, karta mapy 2, obręb: 0012 Podlesie, gmina Lelów;- trzy działki – obręb: 0001 Koniecpol, gmina Koniecpol;- jedna działka nr 26/2 o powierzchni 0,6161 ha, karta mapy 8, obręb: 0008 Turów, gmina Olsztyn, księga wieczysta CZ1C/00150077/8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z podziału niżej wymienionych działek, stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, polegającego na wydzieleniu części zajętych pod drogi powiatowe tj.:- dziewięć działek – obręb: 0005 Dąbrowa Zielona, karta mapy 4, gmina Dąbrowa Zielona.- dziewięć działek – obręb: 0006 Lipie, karta mapy 1, gmina Dąbrowa Zielona;- trzy działki – obręb: 0011 Soborzyce, karta mapy 1, gmina Dąbrowa Zielona;- jedna działka nr 630 o powierzchni 1,13 ha, karta mapy 2, obręb: 0010 Raczkowice; - jedna działka nr 228/2 o powierzchni 0,42 ha, karta mapy 1, obręb: 0008 Nowa Wieś, gmina Dąbrowa Zielona, księga wieczysta CZ1M/00091255/8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z podziału niżej wymienionych działek, stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, polegającego na wydzieleniu części zajętych pod drogi powiatowe tj.:- jedna działka nr 92 o powierzchni 0,4340 ha, karta mapy 1, obręb: 0021 Siedlec, gmina Mstów, księga wieczysta CZ1C/00083125/9;- jedna działka nr 466 o powierzchni 1,1290 ha, karta mapy 5, obręb: 0012 Kuchary, gmina Mstów, księga wieczysta CZ1C/00149949/2;- jedna działka nr 363 o powierzchni 0,92 ha, karta mapy 2, obręb: 0014 Rzeki Małe, gmina Kłomnice, księga wieczysta CZ1C/00114114/6.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:- opracowanie 8 egzemplarzy uwierzytelnionych map z geodezyjnym projektem podziału nieruchomości położonej w Częstochowie, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 54/3 o pow. 0,4167 ha – obręb 37, jednostka ewidencyjna miasto Częstochowa, w celu wydzielenia z niej części wywłaszczonej działki o numerze 14/8 – obręb 37, znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy ul. Bialskiej, zgodnie z załącznikiem mapowym dostarczonym przez zamawiającego,- opracowanie 8 egzemplarzy uwierzytelnionych map z geodezyjnym projektem podziału nieruchomości położonej w Częstochowie, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 66/6 o pow. 0,9800 ha - obręb 37, jednostka ewidencyjna miasto Częstochowa, w celu wydzielenia z niej części wywłaszczonej działki nr 14/9 oraz części wywłaszczonej działki nr 14/10 – obręb 37, znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy ul. Nowobialskiej oraz ul. Westerplatte, zgodnie z załącznikiem mapowym dostarczonym przez zamawiającego,- opracowanie 8 egzemplarzy uwierzytelnionych map z geodezyjnym projektem podziału nieruchomości położonej w Częstochowie, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 56/9 o pow. 0,5626 ha - obręb 37, jednostka ewidencyjna miasto Częstochowa, w celu wydzielenia z niej części wywłaszczonej działki nr 14/9 – obręb 37, znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy ul. Nowobialskiej, zgodnie z załącznikiem mapowym dostarczonym przez zamawiającego,.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Polega na :Wykonaniu sześciu egzemplarzy uwierzytelnionych map z projektem podziału nieruchomości położonych w gminie Koniecpol. Podział nieruchomości będzie polegał na wydzieleniu części działki zajętej pod drogę powiatową, w celu realizacji przepisu art. 73 lub art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączonych wytycznych technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu poniższych kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia lub wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu wykazania spełniania warunku Zdolność techniczna lub zawodowa:- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje znajdują się w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ(dotyczy wszystkich części).1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://czestochowa-powiat.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W SWZ termin wykonania został określony w tygodniach ( tj. w Części nr 4 - 16 tygodni, a w Części nr 5 - 20 tygodni) . Ponieważ w ogłoszeniu nie ma opcji tygodni Zamawiajacy określi termin wykonania w ogłoszeniu w ilości dni przyjmując oczywiście 1 tydzień jako równowartość 7 dni.
2021-05-13 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.