eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › 安iadczenie us逝g w zakresie wystawiania kart zgonu oraz ustalaniu przyczyny zgonu osobom zmar造m w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.Og這szenie z dnia 2023-01-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g w zakresie wystawiania kart zgonu oraz ustalaniu przyczyny zgonu osobom zmar造m w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA MIASTO SZCZECIN

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Biuro ds. Zam闚ie Publicznych Urz璠u Miasta Szczecin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-456

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g w zakresie wystawiania kart zgonu oraz ustalaniu przyczyny zgonu osobom zmar造m w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-14cc997c-97de-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00053780

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00019157/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 Zakup us逝gi polegaj帷ej na wystawianiu kart zgonu osobom zmar造m w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14cc997c-97de-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrze瞠niem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym
a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie o鈍iadczenia, wnioski (w tym
o wyja郾ienie tre軼i SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane s przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Korespondencja przekazana zamawiaj帷emu w inny spos鏏 (np. listownie, mailem) nie b璠zie brana pod uwag. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: bzp@um.szczecin.pl
(nie dotyczy sk豉dania ofert).
3) Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) Ofert i o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej (tj. przy u篡ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
3) Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
4) Spos鏏 sporz康zania i przekazywania dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporz康zeniem w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych”).
5) Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 Rozporz康zenia w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporz康zeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i”), z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych
i przekazuje si jako za陰czniki. W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.
6) Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 Rozporz康zenia w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych okre郵onych w przepisach Rozporz康zenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
7) Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”.
8) Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych
w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa, zawiadomie i zadawanie pyta. „Formularze do komunikacji” umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
Z uwagi na limit znak闚 szczeg馧owe informacje zawarte s w rozdziale II SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/3/23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g w zakresie wystawiania kart zgonu oraz ustalaniu przyczyny zgonu osobom zmar造m w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 85121100-4 - Og鏊ne us逝gi lekarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielania zam闚ie podobnych, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegaj帷ych na powt鏎zeniu podobnych us逝g, zgodnych z przedmiotem zam闚ienia podstawowego, o warto軼i do kwoty 20.000,00 z netto. Podstaw ustalenia warunk闚 realizacji zam闚ienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawc negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysoko嗆 kary umownej za ka盥orazowe, zawinione przekroczenie terminu wskazanego w 1 ust. 2 projektu umowy za ka盥 godzin zw這ki w stawieniu si na miejsce wskazane przez S逝瘺y

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mo瞠 si ubiega wykonawca, kt鏎y spe軟ia poni瞠j okre郵one warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚.

Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:
posiada status podmiotu leczniczego, o kt鏎ym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia豉lno軼i leczniczej.

W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia ww. warunek musz spe軟ia wszyscy wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe, kt鏎e nale篡 z這篡 wraz z ofert:
o鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wskazuj帷e, kt鏎e us逝gi, wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. dokument nale篡 z這篡 w przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dokumenty wymagane przez zamawiaj帷ego, kt鏎e nale篡 z這篡 w terminie sk豉dania ofert:
1) formularz oferty wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia ww. dokument闚, je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚;
3) pe軟omocnictwa lub inne dokumenty potwierdzaj帷e umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia), je瞠li w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia) dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1 ppkt 2);
4) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia ww. dokument sk豉da ka盥y z wykonawc闚.
5) o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia ww. dokument sk豉da ka盥y z wykonawc闚, w zakresie, w jakim wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy.
2. Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w pkt 1 nale篡 do陰czy do oferty.
3. Wszelk korespondencj w post瘼owaniu zamawiaj帷y kieruje do pe軟omocnika.
4. Wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej s wykonawcami wsp鏊nie ubiegaj帷ymi si o udzielenie zam闚ienia i maj do nich zastosowanie zasady okre郵one w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 mieli obowi您ek przedstawi zamawiaj帷emu kopi umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚, zawieraj帷, co najmniej:
1) zobowi您anie do realizacji wsp鏊nego przedsi瞝zi璚ia gospodarczego obejmuj帷ego swoim zakresem realizacj przedmiotu zam闚ienia,
2) okre郵enie zakresu dzia豉nia poszczeg鏊nych stron umowy,
3) czas obowi您ywania umowy, kt鏎y nie mo瞠 by kr鏒szy, ni okres obejmuj帷y realizacj zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y i Wykonawca przewiduj mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do umowy, polegaj帷ych, w szczeg鏊no軼i na zmianie termin闚 okre郵onych w umowie lub zmianie wynagrodzenia:
1) zmiany stawki podatku VAT na us逝gi b璠帷e przedmiotem umowy,
2) gdy konieczno嗆 wprowadzenia zmian b璠zie nast瘼stwem zmian powszechnie obowi您uj帷ego prawa,
3) gdy konieczno嗆 wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia si造 wy窺zej,
4) w przypadku powstania rozbie積o軼i lub niejasno軼i w rozumieniu poj耩 u篡tych w umowie,
5) gdy z przyczyn niezale積ych od stron umowy, w tym zwi您anych z sytuacj epidemii lub zagro瞠nia epidemicznego, wynikaj帷ych z wyst徙ienia wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywo豉nej tym wirusem – konieczna b璠zie zmiana ko鎍owego terminu realizacji umowy lub warunk闚 umowy.
2. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiaj帷y przewiduje tak瞠 zmian wysoko軼i wynagrodzenia za realizacj umowy w przypadku zmiany koszt闚 Wykonawcy zwi您anych z realizacj umowy.
Z uwagi na limit znak闚 szczeg馧owe informacje dotycz帷e zmian umowy zawarte s w 7 projektu umowy "Zmiana umowy i klauzula waloryzacyjna" .

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-03 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na Platformie e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w 4 Rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego z post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si:
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i, jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta
wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.