eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego ChZGKiM w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego ChZGKiM w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: ChZGKiM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390401722

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Drzymały 30

1.5.2.) Miejscowość: Chojnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-225

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768188370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chzgkim.chojnow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego ChZGKiM w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b536487-747c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00134523/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego ChZGKiM w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475327/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 256935,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów
i sprzętu silnikowego Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku wg potrzeb wynikających ze zużycia przez pojazdy zamawiającego.
2. Zadanie obejmuje dostawę paliw w szacunkowej ilości:
- olej napędowy 32.680,00 litrów
- etylina 95 765,00 litrów

3.Dostawca będzie dostarczał produkty spełniające wymogi jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015,1680 ze zm). Potwierdzeniem będą świadectwa jakości właściwych dla danego paliwa.
Dostarczane paliwo musi spełniać Polskie normy: dla Pb 95 – spełnienie normy PN-EN 228, a dla ON spełnienie normy PN-EN 590.
4.Wykonawca zamówienia będzie dostarczał przedmiot zamówienia Zamawiającemu na zasadzie tankowania do zbiorników pojazdów Zamawiającego.
5.Sposób tankowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów oraz osób upoważnionych do tankowania oleju napędowego do maszyn i urządzeń oraz do pojemników .
7. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: w stacji paliw na terenie Gminy Chojnów w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
8.W trakcie realizacji dostawy paliw płynnych obowiązuje cena z dystrybutora na dany dzień tankowania- z uwzględnieniem upustu oraz stawki Vat obowiązującej w dniu tankowania.
Zmiana stawki Vat nie wymaga sporządzenia aneksu do umów objętych niniejszym zamówieniem.
Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury.
9.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego paliwa jest niezgodna z przedstawionymi świadectwami jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.
10. Określenie ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 256935,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256935,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 256935,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FALCON PALIWA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon 368813991

7.3.3) Ulica: Lubińska 5

7.3.4) Miejscowość: Chojnów

7.3.5) Kod pocztowy: 59-225

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 256935,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.