eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczółki › Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczółki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomorska 18

1.5.2.) Miejscowość: Pszczółki

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-032

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@pszczolki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczolki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b20aea3b-da26-487d-adb8-2f093a20cbf5

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89696282-6992-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053046

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039259/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452420/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPZ.271.1.25.2022.EK/AWOZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:
- wykonanie płyty betonowej z betonu C25/30 o wymiarach 12,10m x 29,60m o grubości 15cm wraz z obrzeżami betonowymi 8 x 30cm, na podbudowie z kruszywa i betonu,
- montaż wyposażenia Skate Parku:
• QUARER PIPE, o wymiarach 345 cm x 366 cm x 180 cm;
• FUNBOX z GRINDBOXEM 3/3 + poręcz 2/3, o wymiarach 720 cm x 488 cm x 60 cm;
• BANK RAMP, o wymiarach 470 cm x 366 cm x 180 cm;
• ŁAWKA, o wymiarach 286 cm x 60 cm x 35 cm;
• PORĘCZ PROSTA, o wymiarach 400 cm x 5 cm x 40 cm
- montaż tablicy z regulaminem, o wymiarach 100 cm x 70 cm – 1 szt.;
- wykonanie i montaż dodatkowej tablicy informacyjnej formatu 80 cm x 120 cm (tablica z blachy ocynkowanej, nadruk kolorowy zabezpieczony folią UV, montowana na dwóch słupkach, dolna krawędź zamontowanej tablicy powinna być zlokalizowana około 150 cm nad gruntem) z nazwą inwestycji, wg wzoru i w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym;
- odtworzenie – naprawa nawierzchni ścieżek oraz terenów zielonych uszkodzonych w trakcie realizacji inwestycji;
- monitoring obejmuje 2 kamery o rozdzielczości nie mniejszej niż 1,3MPix, (pozostałe parametry zgodnie z opisem w dokumentacji);
- rejestrator IP z twardym dyskiem o poj. min. 2TB umożliwiającym min. 30 dniowy zapis, (pozostałe parametry zgodnie z opisem w dokumentacji);
- zasilacz awaryjny UPS gwarantujący pracę rejestratora w czasie min. 30 min od zaniku napięcia podstawowego 230V zamontowany w szafce SM;
- okablowanie zgodnie z opisem w dokumentacji;
- montaż szafki SM do rejestratora systemu monitoringu z switch minimum 8 portowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacjach projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 8 i 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45314310-7 - Układanie kabli

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 458790,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 587945,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 458790,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BULLAIT Andrzej Ciuchta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782640413

7.3.3) Ulica: Okulickiego 13/21

7.3.4) Miejscowość: Elbląg

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 458790,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.