eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › 2023 - Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem i usługami opiekuńczymiOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
2023 - Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górnych Wałów 9

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 335 97 00

1.5.8.) Numer faksu: 32 230 80 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@ops.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opsgliwice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2023 - Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e75a6ef7-97e2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029950/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e75a6ef7-97e2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja miedzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Zamawiający dopuszcza również komunikacje za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ops@ops.gliwice.eu (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”,
2) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania,
3) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopia elektroniczna treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
4) dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, wskazane w rozdziale "Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne" oraz "Opis sposobu przygotowania i składania oferty" niniejszej specyfikacji, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KIR), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Ponadto, do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania dokumentów w formacie ".rar", natomiast do danych zawierających informacje graficzna - format ".bmp".
Preferowane przez Zamawiającego formaty:
a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg);
b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania,
5) informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Radym Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w pkt 4) i przekazuje się jako załącznik, lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np. w treści wiadomości e-mail (nie dotyczy składania ofert) lub w treści "Formularza do komunikacji",
6) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa” – dotyczy zarówno etapu składania ofert oraz dokumentów/oświadczeń składanych w toku postępowania o zamówienie publiczne,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS-ZP.321.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na podstawie:
a) art. 48 a ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.)
b) art. 34 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020 poz . 875)
c) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896)
tymczasowego schronienia i całodziennego wyżywienia w schronisku z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach w okresie od 01.03.2023r. do 29.02.2024r. w maksymalnej liczbie 7800 osobodni.
Liczba osobodni uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osobodni świadczonych przez schronisko dla osób bezdomnych nie mniej niż minimalna liczba osobodni tj. 5500. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie finansowe z tytułu niewykorzystania maksymalnej liczby osobodni.

1. Szczegółowy zakres i standard usług świadczonych w ramach pobytu w placówce, standard obiektu oraz kwalifikacje osób świadczących usługi w schronisku powinny być zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896) oraz z art. 48a ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn zm.)

2. Ponadto schronisko zapewni:
1) możliwość całodobowego przebywania w schronisku,
2) oddzielne pomieszczenia do spania dla mężczyzn i kobiet z poszanowaniem prawa do intymności.
3) podstawowe środki czystości i higieny tj. ręcznik, mydło, papier toaletowy, środki dezynfekujące,
4) całodzienne wyżywienie – trzy posiłki dziennie w tym 1 gorący.
5) dostępność osobom z niepełnosprawnościami do toalety i prysznica z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody tj. bez barier architektonicznych., w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
6) informację o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
7) całodobową opiekę opiekuna.
3. Inne wymagania do spełnienia w schronisku:
1) obiekt spełnia wymagania sanitarno – epidemiologiczne, przeciwpożarowe oraz inne do prowadzenia wskazanej działalności,
2) wyznaczenie przez Wykonawcę osoby do kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego,
3) możliwość całodobowego kontaktu telefonicznego z personelem placówki,
4) do realizacji umowy niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego i kontakt z Zamawiającym przez ePUAP,
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebywających w niej osób umożliwiającą ich identyfikację oraz dokumentację działalności placówki w postaci:
a) list obecności mieszkańców,
b) indywidualnej dokumentacji mieszkańca zawierającej w szczególności: oświadczenie
o zapoznaniu się z regulaminem placówki i deklaracją jego przestrzegania, opis podejmowanych działań z klientem i na rzecz klienta i wszystkie inne istotne informacje dot. sytuacji klienta mające znaczenie i wpływ na uzyskanie samodzielności życiowej,
6) monitorowanie poprawy stanu zdrowia i wypełnianie „Karty zdrowia” co 2 miesiące,
7) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli w placówce i udostępnienie wszystkich dokumentów żądanych przez osoby kontrolujące,
8) wykonawca zapewnia przyjęcie osoby bezdomnej do schroniska w dni robocze w godz. 8:00-19:00, na podstawie skierowania Zamawiającego przekazanego za pomocą platformy ePUAP lub zakodowanego emaila,
9) w sytuacjach wyjątkowych np. warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu, na zlecenie telefoniczne otrzymane od wyznaczonego pracownika Ośrodka, Wykonawca zapewnia przyjęcie osoby bezdomnej do placówki, codziennie przez całą dobę, pisemne zlecenie zostanie przekazane przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy ePUAP pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu telefonicznym.
10) w sytuacji wyjątkowej w przypadku placówki znajdującej się poza miastem Gliwice, Wykonawca zapewnia dowóz osoby bezdomnej do placówki własnym transportem, na koszt własny.
11) sporządzenie przez Wykonawcę regulaminu placówki, określającego zasady współżycia i gwarantującego wszystkim skierowanym osobom bezpieczny pobyt z poszanowaniem godności i prawa do samostanowienia oraz przeciwdziałający praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym ze strony personelu i współmieszkańców,
12) przedstawienie Zamawiającemu do zaakceptowania regulaminu placówki oraz konsultowanie i uzgadnianie wszelkich wprowadzonych zmian w regulaminie,
13) zapoznanie wszystkich osób przyjmowanych do placówki z regulaminem, uzyskanie od klientów pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązaniem do jego przestrzegania,
14) bieżące informowanie Zamawiającego o każdym przypadku usunięcia osoby
z placówki z powodu nieprzestrzegania regulaminu lub dobrowolnego opuszczenia placówki przez osobę skierowaną,
15) współpraca na rzecz osób bezdomnych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w tym:
- monitorowanie realizacji uzgodnień zawartych w kontrakcie zawartym z klientem,
- informowanie Ośrodka Pomocy Społecznej raz na 2 miesiące o podjętych działaniach i ich wyniku oraz o sytuacji zdrowotnej określonej w „Karcie zdrowia”.
16) wyposażenie placówki w apteczkę pierwszej pomocy medycznej spełniającą normę DIN 13157,
17) zapewnienie rehabilitacji na zlecenie lekarskie (opcjonalnie w przypadku zatrudnienia rehabilitanta).
4. Zamawiający nie odpowiada za niewłaściwe zachowanie osób skierowanych przez Zamawiającego do Schroniska Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. Posiłki muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów odpowiadające wszelkim normom odżywczym
i energetycznym obowiązującym w punktach zbiorowego żywienia (zgodnie ze standardami HACCP).
6. W przypadku, gdy osoba bezdomna złamie regulamin schroniska, a tym samym postanowienia kontraktu socjalnego i zmuszona będzie do opuszczenia schroniska lub w przypadku dobrowolnego opuszczenia schroniska pracownik schroniska zobowiązany będzie pobrać oświadczenie o miejscu pobytu lub adresu do korespondencji oraz opisane okoliczności
i powody opuszczenia placówki przez osobę skierowaną.
7. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
9. Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:
1) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy osobę/osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją całego zamówienia tj.:
a) pracownika socjalnego spełniającego kwalifikacje określone w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) opiekunów spełniających kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2h pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
c) pielęgniarkę/i posiadającą/e dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki w łącznym wymiarze 1 etatu.

Szczegółowe informacje w zał. nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dogodna lokalizacja schroniska od siedziby OPS Gliwice ul. Górnych Wałów 9 (należy dołączyć wydruk z mapy Google)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie fizjoterapeuty i świadczenie rehabilitacji na zlecenie lekarskie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim obiektem spełniającym wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla obiektu bez barier przeznaczonego do całodobowego przebywania osób.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zatrudniają osoby zdolne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Wykonawca musi zatrudniać:
-pielęgniarkę,
-pracownika socjalnego,
-opcjonalnie rehabilitanta.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, ze stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ.


DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sad, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściowa lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, ze stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ.

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
-dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określoną przez zamawiającego.

-wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ,

-wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE 11 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczalne są również zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmian klauzul waloryzacyjnych.
Warunki dot. zmiany umowy opisane są w załączniku nr 6 do SWZ- Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.