eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zamówienie na prace geodezyjne, aktualizację operatu Ewidencji Gruntów i Budynków (rozdzielenie stanów prawnych, ustalenie przebiegu granic).Ogłoszenie z dnia 2021-05-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00052403 z dnia 2021-05-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zamówienie na prace geodezyjne, aktualizację operatu Ewidencji Gruntów i Budynków (rozdzielenie stanów prawnych, ustalenie przebiegu granic).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na prace geodezyjne, aktualizację operatu Ewidencji Gruntów i Budynków (rozdzielenie stanów prawnych, ustalenie przebiegu granic).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7953dc5-b18d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00052403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000672/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Prace geodezyjne, aktualizacja operatu Ewidencji Gruntów i Budynków (rozdzielenie stanów prawnych, ustalenie przebiegu granic)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania komunikacji elektronicznej. a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. b) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. c) Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie strona internetowa prowadzonego postępowania znajdująca się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki • Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. • Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U z 2020 r. poz. 2452/ w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2020 r. poz. 1913/, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Dodatkowo zamawiający zaleca aby objęte tajemnicą przedsiębiorstwa fragmenty dokumentów zamieszczonych w takim pliku zostały odpowiednio przez wykonawcę oznaczone. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona. • Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane/przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki Za datę złożenia/przekazania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” potwierdzonego komunikatem, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. d) Dostęp do postępowania jest możliwy przy użyciu linku do postępowania dostępnego na stronie internetowej zamawiającego www.bip.nowosadecki.pl lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil Powiatu Nowosądeckiego: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki Ciąg dalszy informacji w sekcji IX ogłoszenia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem danych osobowych jest Starosta Nowosądecki, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 600, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: powiat@nowosadecki.pl;  inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Czerniec, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 807, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl*;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr ZP.272.16.2021 Zamówienie na prace geodezyjne, aktualizację operatu Ewidencji Gruntów i Budynków (rozdzielenie stanów prawnych, ustalenie przebiegu granic) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Ustalenie przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 580, 581, 582, 585 położonych w obrębie Krynica Zdrój w trybie § 36, § 37 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 393, ze zmianami/ oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji operatu ewidencyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą w obrębie wskazanych w pkt III ppkt 1 SWZ dwóch części. W ramach Części I i Części II zamówienia ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria: cena ofertowa brutto (Kc) 60% doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia (Kd) 40% Sposób oceny ofert: Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru: Po = PKc + PKd gdzie: Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto”, PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia” 1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto” (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły: PKc = Cn/Cb x 60 gdzie: PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto”, Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych), Cb - cena brutto oferty badanej. 2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia” (PKd) zostanie obliczona wg następującej formuły: PKd = Db/Dn x 40 gdzie: PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia”, Db - ilość wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, objętych przedmiotem zamówienia w badanej ofercie Dn - największa ilość wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, objętych przedmiotem zamówienia (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych) Uwaga: Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia, poprzez wpisanie ilości opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, ze zmianami/, objętych przedmiotem zamówienia wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę. Podana w ofercie wykonawcy ilość opracowań geodezyjnych większa niż 30, nie będzie dodatkowo punktowana (do oceny oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 30). W przypadku niewskazania w ofercie ilości opracowań geodezyjnych, zamawiający uzna, że wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta nie ma doświadczenia, za które przyznawane są punkty. W takim przypadku wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach tego kryterium. Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie dotyczące osoby wyznaczonej do realizacji danej części zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować daną część zamówienia za pomocą osoby, której doświadczenie zostało podane przez wykonawcę w ofercie. Wyjątek stanowią okoliczności niemożliwe do przewidzenia np. wypadek losowy – wówczas wykonawca za zgodą zamawiającego, po wcześniejszym sprawdzeniu czy zaproponowana przez wykonawcę w zastępstwie osoba posiada odpowiednie: uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz tożsame lub większe doświadczenie niż osoba zastępowana będzie mógł zastąpić tę osobę osobą o tożsamym lub większym doświadczeniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty oceniane będą w obrębie wskazanych w pkt III ppkt 1 SWZ dwóch części. W ramach Części I i Części II zamówienia ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria: cena ofertowa brutto (Kc) 60% doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia (Kd) 40% Sposób oceny ofert: Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru: Po = PKc + PKd gdzie: Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto”, PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia” 1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto” (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły: PKc = Cn/Cb x 60 gdzie: PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto”, Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych), Cb - cena brutto oferty badanej. 2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia” (PKd) zostanie obliczona wg następującej formuły: PKd = Db/Dn x 40 gdzie: PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia”, Db - ilość wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, objętych przedmiotem zamówienia w badanej ofercie Dn - największa ilość wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, objętych przedmiotem zamówienia (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych) Uwaga: Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia, poprzez wpisanie ilości opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, ze zmianami/, objętych przedmiotem zamówienia wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę. Podana w ofercie wykonawcy ilość opracowań geodezyjnych większa niż 30, nie będzie dodatkowo punktowana (do oceny oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 30). W przypadku niewskazania w ofercie ilości opracowań geodezyjnych, zamawiający uzna, że wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta nie ma doświadczenia, za które przyznawane są punkty. W takim przypadku wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach tego kryterium. Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie dotyczące osoby wyznaczonej do realizacji danej części zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować daną część zamówienia za pomocą osoby, której doświadczenie zostało podane przez wykonawcę w ofercie. Wyjątek stanowią okoliczności niemożliwe do przewidzenia np. wypadek losowy – wówczas wykonawca za zgodą zamawiającego, po wcześniejszym sprawdzeniu czy zaproponowana przez wykonawcę w zastępstwie osoba posiada odpowiednie: uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz tożsame lub większe doświadczenie niż osoba zastępowana będzie mógł zastąpić tę osobę osobą o tożsamym lub większym doświadczeniu.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Rozdzielenie stanów prawnych w obrębie działki ewidencyjnej nr 2055 położonej w obrębie: Tylicz, jednostka ewidencyjna: Krynica Zdrój – wieś, polegająca na wyodrębnieniu z w/w działki parceli gruntowej nr 307/4 objętej księgą wieczystą NS1M/00019173/7 w trybie § 36, § 37 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 393, ze zmianami/ oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji operatu ewidencyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą w obrębie wskazanych w pkt III ppkt 1 SWZ dwóch części. W ramach Części I i Części II zamówienia ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria: cena ofertowa brutto (Kc) 60% doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia (Kd) 40% Sposób oceny ofert: Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru: Po = PKc + PKd gdzie: Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto”, PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia” 1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto” (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły: PKc = Cn/Cb x 60 gdzie: PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto”, Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych), Cb - cena brutto oferty badanej. 2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia” (PKd) zostanie obliczona wg następującej formuły: PKd = Db/Dn x 40 gdzie: PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia”, Db - ilość wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, objętych przedmiotem zamówienia w badanej ofercie Dn - największa ilość wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, objętych przedmiotem zamówienia (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych) Uwaga: Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia, poprzez wpisanie ilości opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, ze zmianami/, objętych przedmiotem zamówienia wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę. Podana w ofercie wykonawcy ilość opracowań geodezyjnych większa niż 30, nie będzie dodatkowo punktowana (do oceny oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 30). W przypadku niewskazania w ofercie ilości opracowań geodezyjnych, zamawiający uzna, że wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta nie ma doświadczenia, za które przyznawane są punkty. W takim przypadku wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach tego kryterium. Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie dotyczące osoby wyznaczonej do realizacji danej części zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować daną część zamówienia za pomocą osoby, której doświadczenie zostało podane przez wykonawcę w ofercie. Wyjątek stanowią okoliczności niemożliwe do przewidzenia np. wypadek losowy – wówczas wykonawca za zgodą zamawiającego, po wcześniejszym sprawdzeniu czy zaproponowana przez wykonawcę w zastępstwie osoba posiada odpowiednie: uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz tożsame lub większe doświadczenie niż osoba zastępowana będzie mógł zastąpić tę osobę osobą o tożsamym lub większym doświadczeniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Oferty oceniane będą w obrębie wskazanych w pkt III ppkt 1 SWZ dwóch części. W ramach Części I i Części II zamówienia ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria: cena ofertowa brutto (Kc) 60% doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia (Kd) 40% Sposób oceny ofert: Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru: Po = PKc + PKd gdzie: Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto”, PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia” 1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto” (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły: PKc = Cn/Cb x 60 gdzie: PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto”, Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych), Cb - cena brutto oferty badanej. 2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia” (PKd) zostanie obliczona wg następującej formuły: PKd = Db/Dn x 40 gdzie: PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia”, Db - ilość wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, objętych przedmiotem zamówienia w badanej ofercie Dn - największa ilość wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, objętych przedmiotem zamówienia (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych) Uwaga: Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia, poprzez wpisanie ilości opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, ze zmianami/, objętych przedmiotem zamówienia wykonanych przez wyznaczonego do realizacji zamówienia geodetę. Podana w ofercie wykonawcy ilość opracowań geodezyjnych większa niż 30, nie będzie dodatkowo punktowana (do oceny oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 30). W przypadku niewskazania w ofercie ilości opracowań geodezyjnych, zamawiający uzna, że wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta nie ma doświadczenia, za które przyznawane są punkty. W takim przypadku wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach tego kryterium. Wykonawca powinien podać w ofercie doświadczenie dotyczące osoby wyznaczonej do realizacji danej części zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować daną część zamówienia za pomocą osoby, której doświadczenie zostało podane przez wykonawcę w ofercie. Wyjątek stanowią okoliczności niemożliwe do przewidzenia np. wypadek losowy – wówczas wykonawca za zgodą zamawiającego, po wcześniejszym sprawdzeniu czy zaproponowana przez wykonawcę w zastępstwie osoba posiada odpowiednie: uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz tożsame lub większe doświadczenie niż osoba zastępowana będzie mógł zastąpić tę osobę osobą o tożsamym lub większym doświadczeniu.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje wtym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazaćw sposób szczególny. c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie zamawiający wymaga aby zamówienie wykonywane było przez osobę/osoby posiadającą/posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografiiokreślone w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, ze zmianami/. A. W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI.2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy występujący wspólnie. C. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronieinternetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ. b) Zgodnie z art. 274 ust. 1ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia złożenia podmiotowych środków dowodowych. c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, • sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, • czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, wskazanych w pkt VI ppkt 2 lit. d) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. (...)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronieinternetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ. b) Zgodnie z art. 274 ust. 1ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia złożenia podmiotowych środków dowodowych. c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, • sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, • czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, wskazanych w pkt VI ppkt 2 lit. d) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. (...)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę wykonawca: a) składa wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ, b) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ, sporządzone, podrygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ, c) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa: • oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawartaw załączniku nr 2a do SWZ sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ, • zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ, • w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ, d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeśli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów(patrz pkt IX ppkt 8 SWZ), sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt VI ppkt 1 SWZ. W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI.2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezwykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidziane są w § 8 zał. nr 1 i 1a do SWZ (projekty umów) 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie wystąpienia: a) siły wyższej - rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałej na skutek działania siły wyższej, b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji), c) wystąpieniaokoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych. e) sytuacji gdy konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, np. oczekiwania na wydanie niezbędnych uzgodnień, postanowień lub decyzji innych organów (urzędów miast,urzędów gmin, sądów powszechnych) w terminie dłuższym od ustawowego przewidzianego dla tego rodzaju czynności. Forma: aneks do umowy. Warunek: zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 3. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania w/w okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 4. Wskazane w pkt 2 okolicznościstanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których wyżej mowa, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem zawierającym: a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, b) uzasadnienie zmiany 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt 2, 3 i 4 podlega unieważnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy informacji w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej, z Sekcji III pkt 3.6.) ogłoszenia. e) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 2415/ w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy składa się w formie elektronicznejlub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są przez wykonawcę jako załączniki za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki f) Formaty przesyłanych danych muszą być zgodne z formatami zawartymi w załączniku nr 2 doRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. g) Sposób złożenia oferty i dokumentów, zasady korzystania z portalu, wymagania techniczno– sprzętowe, a także organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl h) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacjioraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U. z 2020 r. poz. 2452/ i) W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, uczestnicy niniejszego postępowania mogą komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę złożenia dokumentu przyjmuje się datę wpływu na serwer zamawiającego lub wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zamawiającym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: powiat@nowosadecki.pl
2021-05-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.